Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rocznych przeglądów przewodów kominowych

Przedmiot:

Wykonanie rocznych przeglądów przewodów kominowych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
32 317 43 00, 502 396 732, 502 396 640
mzgk@mzgk.myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 317 43 00, 502 39
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zaprasza do złożenia oferty na: ,,Roczny przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w roku 2021".
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych przeglądów przewodów kominowych, o których mowa w art. 62 ust. 1, pkt. 1, lit. C ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. Wszystkie obiekty objęte niniejszym zapytaniem położone są na terenie Miasta Mysłowice. Wykaz obiektów i lokali, w których przeglądy kominowe majązostać wykonane stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega, że kontrole będąodbywać się w obecności pracownika Zamawiającego. Zakres robót obejmuje:
1. sprawdzenie drożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
2. sprawdzenie poprawności czyszczenia przewodów kominowych,
3. sprawdzenie stanu technicznego drzwiczekrewizyjnych,
4. sprawdzenie ilości i rodzaju podłączeń do jednego przewodu kominowego,
5. sprawdzenie stanu technicznego łączników, rurzapiecowych,
6. prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),
7. sprawdzenie szczelności przewodów kominowych,
8. sprawdzenie ciągu kominowego,
9. badanie stanu technicznego kominów ponad dachem: głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, prawidłowości wylotów przewodów,
10. sprawdzenie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli: stanu technicznego włazów, drabin, ław kominiarskich.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania protokołów z:
1. przeprowadzonych przeglądów przewodów kominowych wraz z protokółami z lokali, potwierdzonymi
czytelnym podpisem przez najemcę, 2. przeprowadzonych kontroli w budynkach i lokalach (odrębnie dla każdego budynku).
Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia wskazanych wyżej protokołów w formie pisemnej (w 2 egzemplarzach) i elektronicznej (w formie .pdf) i przekazania ich Zamawiającemu niezwłocznie, nie dłużej niż 7 dni od przeprowadzenia protokołowanej czynności. Protokółpowinien dokładnie określać:
1. stan techniczny oraz rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów objętych kontrolą,
2. stwierdzone usterki potwierdzone w każdym przypadku opisanądokumentacjąfotograficzną,
3. sposób użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
4. zakres niewykonanych robót remontowych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych, o których mowa a art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. A oraz ust. 2 Ustawy Prawo budowlane,
5. zakres robót remontowych według kolejności i priorytetu (pilności) ich wykonania.

Dokument nr: ZP/271/1/33/2021

Składanie ofert:
Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mzgk@mzgk.myslowice.pl wterminie do dnia 29 lipca 2021 roku do godz. 14:00.
Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami mogą być doręczane również drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego (pod adres wskazany w pkt. I niniejszego zapytania), przy czym za datę wpływu przesyłki pocztowej uznaje się datę i godzinę wpływu przesyłki pocztowej na adres Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji nie może przekroczyć dwóch miesięcy liczonych od momentu podpisania umowyzoferentem.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia odbywać się będzie w terminach wskazanych w Harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramuze względu na niemożliwe do przewidzenia w trakcie tworzenia harmonogramu okoliczności (np. okoliczności atmosferyczne).

Wymagania:
II. Tryb zamówienia
1. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130 tys. złotych przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn.zm.) nie stosuje się.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone po terminie lub zgłoszone na nieprawidłowy adres e-mail nie zostaną rozpatrzone.
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania ofertowego.
V. Wymagania wobec oferentów
Oferty mogą składać oferenci, którzy:
1. Posiadająniezbędnąwiedzę i doświadczenie orazdysponująpotencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Dysponująco najmniej dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje kominiarskie oraz przynależącymi do właściwych izb samorządu zawodowego (organizacji zrzeszającej kominiarzy).
3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszym zapytaniem ofertowym w przypadku osób fizycznych lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku osób prawnych, spółek cywilnych.
VI. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności:
Wykonawca przedstawi w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ceny brutto za przeprowadzenie kontroli w obiektach, lokalach mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych w tych obiektach oraz cenę za wykonanie zestawienia robót remontowych.
Cena przedstawiona przez Oferenta zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z przeprowadzaniem kontroli, sporządzaniem protokołów, zestawieniem robót remontowych wraz z kosztami dojazdu, zużycia środków itp.
Wynagrodzenie wykonawcy będzie ustalone jako iloczyn faktycznie wykonanych przeglądów i ceny jednostkowej brutto usługi przedstawionej w ofercie (Wynagrodzenie = ilość faktycznie wykonanych przeglądów x cena jednostkowa brutto przedstawiona w ofercie).
Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu
zlecenia oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca:
Miasto Mysłowice
ul. Powstańcow 1
41-400 Mysłowice
REGON 276255393 NIP 2220012288 Odbiorca:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 2, 41-400 Mysłowice
Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
VII. Sposób przygotowania oferty
W terminie przewidzianym na składanie ofert Oferenci przedkładają:
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
2. kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem, aktualnej na dzień składania ofert, polisy potwierdzającej ubezpieczenie Oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszym zapytaniem ofertowym.
IX. Ocena ofert
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny: CENA za wykonanie całości zamówienia brutto wrazz podatkiem VAT = 100%
Zamawiający zastrzega, że oferowane ceny stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcyjego oferta zostanie odrzucona.
Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
W przypadku, gdy wartość oferty z najniższą ceną przekroczy kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnację z części lub całości zamówienia.

Uwagi:
XI. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób fizycznych składających oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Partyzantów 21,41-400 Mysłowice, adres e-mail: mzgk@mzqk.myslowice.pl. tel. (32) 317 43 18.

Kontakt:
X. Osoby uprawnione do kontaktu, udzielające dodatkowych informacji:
Anna Wójcik, e-mail: awojcik@mzgk.myslowice.pl lub mzgk@mzgk.myslowice.pl
UWAGAI
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zapytania muszą być kierowane pisemnie na wyżej wymieniony adres e-mail.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.