Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont lokalu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont lokalu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie
Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
powiat: Warszawa
12-211-4001, faks 12-211-4004
dzp.kr@amw.com.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272042
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 12-211-4001, faks 12
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont lokalu mieszkalnego w Krakowie przy Ul. Księcia Józefa 357/14
Krótki opis przedmiotu zamówienia

remont lokalu mieszkalnego w Krakowie przy Ul. Księcia Józefa 357/14.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00122887, DZP-OK.2610.238.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zawarte w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarte w swz
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarte w swz

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272042
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OK.2610.238.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

remont lokalu mieszkalnego w Krakowie przy ul. Księcia Józefa 357/14.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto oferty (parametr C) - waga
100%,Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.Całkowita liczba punktów,
jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:S = C.Maksymalna liczba punktów
wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.;
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Inne o sporządzony na podstawie przedmiaru robót podpisany (jednym z podpisów,
o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony ściśle na podstawie przedmiaru robót/kosztorysów ślepych, które stanowią załącznik do SWZ oraz wymaganiami wskazanymi w części XXIII swz dotyczącej sposobu obliczenia ceny.
Kosztorys uproszczony należy sporządzić poprzez wypełnienie tabel załączonych przez Zamawiającego do niniejszej SWZ dla lokalu będącego przedmiotem zamówienia. Należy wycenić jedynie te pozycje w tabeli, dla których Zamawiający wskazał ilości. Tabele dla poszczególnych branż (budowlana, sanitarna, elektryczna) znajdują się w osobnych zakładkach w pliku zamieszczonym w formacie .xls.
- całkowitą wartość przedmiotu zamówienia (tj. suma z wypełnionych tabeli) - proszę wpisać w formularzu ofertowym.
Zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego w formacie .pdf*,
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy
potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w związku z artykułem 119 ustawy) wraz ze zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).
7) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego
rozdziału) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
wskazane w swz
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto oferty (parametr C) - waga
100%,Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.Całkowita liczba punktów,
jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:S = C.Maksymalna liczba punktów
wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.