Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu

Przedmiot:

Dostawa sprzętu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz Laskowski w Górznie
Gołkowo 75
87-320 Górzno
powiat: brodnicki
mariusz9510@wp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Górzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę fabrycznie nowego sprzętu: ślimakowy agregat do systemów dociepleń z wbudowanym kompresorem, myjka ciśnieniowa, osuszacz powietrza, piła stołowa do gazobetonu, przecinarka, rusztowanie, szlifierka do styropianu, odkurzacz plecakowy, szalunki stropowe, szlifierka kątowa.
(zamieszczone na stronie: zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie)
W związku z realizacją projektu ,,Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup i świadczenie usług wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych" w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie w części finansowanej ze środków EFRR z osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego sprzętu:
1. Ślimakowy agregat do systemów dociepleń z wbudowanym kompresorem
Min. parametry:
- wydajność: min 0-15 kg/min
- ciśnienie tłoczenia : min 0-20 bar
- wielkość ziarna: min 4 mm
- zasilanie: 230 V
- moc silnika: min 1,5 kW
- waga: min 74 kg
-wbudowany kompresor
- wydajność kompresora: min. 366 l/min
- moc silnika kompresora : min 2,2 kW
- ciśnienie kompresora: min. 10 bar
- agregat do tynków elewacyjnych
- zasobnik ponad 50l
-zasobnik ze stali nierdzewnej
- zestaw do czyszczenia
- wąż do medium - min 10 m (25mm),
- wąż do kompresora - min 3 m
2. Myjka ciśnieniowa
Min. parametry:
- ciśnienie robocze: 10-130 bar
- wydajność wody: min 600 l/h
- zasilanie elektryczne: 230 V
- długość węża: 15 m bęben
- pompa mosiężna
3. Osuszacz powietrza
Min. parametry:
- zasilanie: min 230V/50Hz
- wydajność osuszania: min 80l/dobę (przy 300C RH 80%)
- przepływ powietrza: do 840m3 (z wentylatorem)/h
- powierzchnia osuszania: do 400 m2
- moc znamionowa: min 1250 W
- prąd znamionowy: min 5,8 A
- czynnik chłodniczy: R410a
- ilość czynnika: min 520 g
- temperatura pracy: 5-350C
- waga: min 46 kg
4. Piła stołowa do gazobetonu
Min. parametry:
- średnica tarczy: min 700/750 mm
- mocowanie tarczy: min 40 (60) mm
- głębokość cięcia: min 285 m
- długość cięcia: min 650 mm
- wymiary stołu: min 700x590 mm
- silnik elektryczny: min 4,0 kW, 400 V-50Hz, 16A
- długość: min 1830 mm
- szerokość: min 810 mm
- wysokość: min 1360 mm
- ciężar: max 195 kg
5. Przecinarka
Min. parametry:
- moc kW/MK: min 5,0/6,8
- pojemność skokowa cm3: min 98,5
- średnica tarczy tnącej w mm: min 400
- max głębokość cięcia mm: min 145
- ciężar kg: min 12,70
6. Rusztowanie
Min. parametry:
- rusztowanie Irlech
- zestaw 230m2
- zestaw 8m wysokości i 27,5 m szerokości
- rura podstawa fi 48,3mmx3,2mm
- kielich fi57mmx3,6mm
- wszystkie elementy nowe
- wysokość rusztowania min. 8 m
- drabiny min 190 cm
- szerokość drabin min 40 cm
- grubość rur podstawowych nie mniejsza niż 3,2 mm
- podesty drewniane z grubością deski nie mniejszą niż 30mm
- elementy rusztowania zabezpieczone przed korozją
- możliwość ustawienia rusztowania jezdnego na kółkach z hamulcami min. 200 kg nacisku
- średnica rur podstawowych nie mniejsza niż 48,3 mm
- wymiary podestów 0,5x1,05m
- długość rusztowania stawianego przy płaszczyźnie ściany: min. 27,5m
- możliwość tworzenia podestów roboczych co 50 cm
- szerokość robocza ustawionego rusztowania 105 cm
- możliwość ustawienia rusztowania przy różnicach terenu od 55 cm (schodach wszelkich nierównościach)
7. Szlifierka do styropianu
Min. parametry:
- zasilanie: min 220V/4,3 A
- moc: min 900 W
- narzędzie obr./min. : min 120-600
- silnik obr./min.: min 2600-10000
- waga napędu: max 2,5 kg
- średnica tarcz roboczych: min 2x200 mm
- mocowanie do paska pracownika
- obracanie dwóch tarcz w przeciwnych kierunkach
-do szlifowania styropianu
- urządzenie posiada mocną osłonę wałka, odporną na uszkodzenia i zginanie
8. Odkurzacz plecakowy
Min. parametry:
- zasilanie min 230/50/60 Hz
- moc min 1100 W
- ciśnienie min 190 mbar
- ilość powietrza max 60l/sek.
- pojemność worka min 15 l
- waga max 6,5 kg
- wymiary mm (Wysokość: max 630, Szerokość : max 430, Grubość max 200)
- możliwość pracy na wysokościach/ rusztowaniach
9. Szalunki stropowe
Min. parametry:
- płyta trójwarstwowa
- wymiary płyty trójwarstwowej okutej 500x2000mm
- grubość płyty trójwarstwowej okutej 21mm
- dźwigary drewniane h20 okute
- wysokość dźwigara 20 cm, szerokość 8 m
- wymiary dźwigarów 1,45-4,5m
- dźwigary bez otworów
- dźwigary: Mdop.=5,00kNm
- głowice ocynkowane
- głowice mogą podpierać jeden lub dwa dźwigary
- głowica w podporze zabezpieczona jest sworzeniem T
- podpora ocynkowana nie mniej niż 10kn
- długość podpory min 150cm po rozsunięciu max 300cm
- podpory wyposażone w zapadki i nasadki pierścieniowe z uchwytem
- gwint w podporze jest wewnętrzny
- trójnogi ocynkowane
- szalunki stropowe 250m2
10. Szlifierka kątowa
Min. parametry:
- moc nominalna : min 2600 W
- moc oddawana: min 1246 W
- średnica tarczy: min 230 mm
- gwint wrzeciona: M14
- ciężar: min 5,7 kg

CPV: 45410000-4, 42924730-5, 39721320-1, 42641300-4, 43812000-8

Składanie ofert:
1. Oferty należy przesyłać na adres e-mail: mariusz9510@wp.pl nie później niż

do dnia 29 lipca 2021 r. Liczy się fizyczne wpłynięcie oferty.

Miejsce i termin realizacji:
3. DOSTAWA zamówienia nastąpi w terminie nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.
4. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz Laskowski, Gołkowo 75, 87-320 Górzno, na własny koszt i ryzyko.
VII. Termin realizacji umowy:
Po wyborze oferty i podpisaniu umowy, Zamawiający będzie żądał dostarczenia przedmiotu niniejszego zapytania określonego w pkt. II w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Gwarancja na oferowany sprzęt, minimum 12 miesięcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający dokona płatności za dostarczony sprzęt w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: Cena netto (bez VAT) - waga kryterium- 100 % za dany rodzaj sprzętu.

Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty zostaną wyliczone według poniższego wzoru:

Cena oferty najtańszej
----------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena oferty badanej
2. Dostawca powinien złożyć ofertę wg. załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania) , oświadczenie o braku powiazań (załącznik nr 2 do zapytania) oraz zaparafowaną umowę (załącznik nr 3 do zapytania).
VIII. Informacja nt. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, w zakresie przesunięcia terminu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy zaistnieje okoliczność, która nie była znana i nie można było jej przewidzieć na etapie podpisywania umowy w szczególności zakazy i nakazy wynikające z decyzji innych organów lub osób.
2. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie o konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.
3. Zamiany warunków umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgoda stron z zachowaniem formy pisemnej.

X. Zamiana treści zapytania ofertowego:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert.

XI. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XII. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

XIII. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

XIV. Możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty:
Zamawiający zastrzega, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia może zostać zakończone bez wyboru oferty.

Kontakt:
XV. Forma korespondencji:
Zamawiający dopuszcza korespondencję w formie elektronicznej. Zapytania oraz oferty powinny być kierowane wyłącznie na adres e-mail: mariusz9510@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.