Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
5258z ostatnich 7 dni
18353z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stara Kamienica
Kamienicka 11
58-512 Stara Kamienica
powiat: karkonoski
757514337, faks 757514337
sekretariat@starakamienica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Stara Kamienica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 757514337, faks 7575
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce".
Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w Ul. Goździkowa, Cedrowa, Cynamonowa - dz. nr 426/5, 239/109, 239/112, 250/2, 239/103, obręb 0010 Wojcieszyce, gmina Stara Kamienica.

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA
a) Roboty w zakresie nawierzchni dróg - roboty drogowe (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)
b) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)
c) Budowa sieci wodociągowej o następujących parametrach:
o Sieć wodociągowa z rur DN125 PE100 PN16 SDR11 (125 x 11,8 mm) o długości całkowitej L=549,50 m. Odejścia sieci na hydranty przeciwpożarowe z rur DN80 PE SDR11 PN16 - 4 szt. O łącznej długości L=7,5 m.
o Budowa hydrantów p.poż. nadziemnych DN80 - 4 szt.
o Montaż zasuw odcinających na projektowanym wodociągu DN100 - 3 szt.
Włączenie do istniejącej sieci 125 mm na terenie działki 426/5 obręb 0010 Wojcieszyce. Wpięcie do wodociągu wykonać poprzez trójnik z zasuwą odcinającą kołnierzową.
d) Roboty montażowe w zakresie budowy wodociągów (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)

II. KANALIZACJA SANITARNA
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)
b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej L=540,0 m, w tym:
o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur DN200 (200 x 5,9 mm) PVC- U SN8 lite SDR 34 o długości L=439,50 m
o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur DN90 PE PN 6 SDR 17 o długości L=100,50 m
c) Budowa studzienek kanalizacyjnych na projektowanej sieci DN1000 mm wykonanych z elementów prefabrykowanych - 18 szt. w górnej części zakończonych stożkiem, z włazami kanalizacyjnymi, żeliwnymi z wypełnieniem betonowym klasy D 400
d) Roboty montażowe w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)

Należy wykonać sięgacze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do pierwszej studzienki na granicy działki.

III. POMPOWNIA ŚCIEKÓW
Budowa pompowni ścieków sanitarnych DN 1200 mm wyposażonej w dwie pompy wykonanej w wersji przejazdowej.

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna rozproszona. Występują sieci uzbrojenia terenu, tj. kable energetyczne, telefoniczne. Projektowana sieć lokalizowana jest na drogach gminnych. Obecnie ścieki sanitarne odprowadzane są do osadników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Woda dostarczana jest ze studni.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Przedmiot zamówienia odpisany w punkcie 1. ma wyłącznie charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją Projektową.

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 2021/BZP 00122851, RRG.ZP.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 14:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.starakamienica.bip.net.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej: sekretariat@starakamienica.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stara Kamienica, z siedzibą: Ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
2) inspektorem danych osobowych w Gminie Stara Kamienica jest Pani Barbara Oganowska, kontakt: 75 75 14 337,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce" Oznaczenie sprawy: RRG.271.2.2021,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu::
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 14:00
Miejsce składania ofert: 6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 97 dni

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego otwarty w PLN: BNP Paribas Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze - nr konta 11 2030 0045 1110 0000 0100 0850 z adnotacją w tytule wpłaty: Wadium - Rozbudowa sieci wod-kan w Wojcieszycach.
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.ZP.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce".
Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w ul. Goździkowa, Cedrowa, Cynamonowa - dz. nr 426/5, 239/109, 239/112, 250/2, 239/103, obręb 0010 Wojcieszyce, gmina Stara Kamienica.

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA
a) Roboty w zakresie nawierzchni dróg - roboty drogowe (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)
b) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)
c) Budowa sieci wodociągowej o następujących parametrach:
o Sieć wodociągowa z rur DN125 PE100 PN16 SDR11 (125 x 11,8 mm) o długości całkowitej L=549,50 m. Odejścia sieci na hydranty przeciwpożarowe z rur DN80 PE SDR11 PN16 - 4 szt. O łącznej długości L=7,5 m.
o Budowa hydrantów p.poż. nadziemnych DN80 - 4 szt.
o Montaż zasuw odcinających na projektowanym wodociągu DN100 - 3 szt.
Włączenie do istniejącej sieci 125 mm na terenie działki 426/5 obręb 0010 Wojcieszyce. Wpięcie do wodociągu wykonać poprzez trójnik z zasuwą odcinającą kołnierzową.
d) Roboty montażowe w zakresie budowy wodociągów (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)

II. KANALIZACJA SANITARNA
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)
b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej L=540,0 m, w tym:
o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur DN200 (200 x 5,9 mm) PVC- U SN8 lite SDR 34 o długości L=439,50 m
o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur DN90 PE PN 6 SDR 17 o długości L=100,50 m
c) Budowa studzienek kanalizacyjnych na projektowanej sieci DN1000 mm wykonanych z elementów prefabrykowanych - 18 szt. w górnej części zakończonych stożkiem, z włazami kanalizacyjnymi, żeliwnymi z wypełnieniem betonowym klasy D 400
d) Roboty montażowe w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków (zgodnie z załączonym przedmiarem robót)

Należy wykonać sięgacze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do pierwszej studzienki na granicy działki.

III. POMPOWNIA ŚCIEKÓW
Budowa pompowni ścieków sanitarnych DN 1200 mm wyposażonej w dwie pompy wykonanej w wersji przejazdowej.

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna rozproszona. Występują sieci uzbrojenia terenu, tj. kable energetyczne, telefoniczne. Projektowana sieć lokalizowana jest na drogach gminnych. Obecnie ścieki sanitarne odprowadzane są do osadników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Woda dostarczana jest ze studni.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Przedmiot zamówienia odpisany w punkcie 1. ma wyłącznie charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją Projektową.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 97 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania okreslone w SWZ,
b) z treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone w SWZ,
c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta została złożona w terminie określonym przez Zamawiajacego,
e) wniesiono poprawnie wadium.

2. Przy dokonywaniu oceny złożonych ofert - Zamawiajacy stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
1.

2.

Umowna Cena (C)
- podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN
z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. XXIV ppkt. 6 SWZ
Termin gwarancji jakości (G)
- za podniesienie okresu trwania gwarancji jakości:
o kolejne pełne 12 miesięcy - 20% = 20,00 pkt., ale max. 40,00 pkt.

60% = 60,00 punktów

40% = 40,00 punktów

3. Oferta z najniższą umowną Ceną otrzymuje 60,00 punktów.
Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "cena", z zaokrągleniem
ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty "i"
60,00 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium "cena".
Ilość należnych Wykonawcy punktów liczona jest do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem zgodnie z zasadami przyjętymi w rachunkowości.

4. Termin gwarancji jakości i rekojmi za wady (G)
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy.
Najdłuższy punktowany przez Zamawiajacego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane to 84 miesiące.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia.
60 miesięcy - 0% = 0,00 pkt.
72 miesiące - 20% = 20,00 pkt.
84 miesiące - 40% = 40,00 pkt.

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp (,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia").
5. Zamawiający udzieli zamówienia w ocenianej części zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w bilansie podanych kryteriów, wg wzoru:

Ocena oferty = C + G
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150 000,00 PLN;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną (1) zakończoną realizację dotyczącą robót budowlanych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
b) Osób:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) kierownikiem budowy posiadającym:
- co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku kierownika budowy przy realizacjach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tj. w zakresie posiadanych uprawnień
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

Przez wymagany minimalny okres doświadczenia zawodowego należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu (miesiące nie mogą się nakładać).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie potwierdzające na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
c) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną min. 150 000,00 zł.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
5. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) przedłożyć Zamawiającemu:
a) kosztorys sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót
b) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika budowy wymaganych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa (aktualność wpisu musi zachować ważność przez cały okres realizacji umowy).
d) wykaz wszystkich osób, które zostały skierowane do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności tych osób, które będą wykonywać czynności związane z pracami budowlanymi, których uszczegółowienie zostało dokonane w pkt. XXXIII ppkt. 1. SWZ. W Wykazie musi być podana podstawa dysponowania wymienionymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
e) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy,
6. Wybrany Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia najpóźniej do dnia podpisania umowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego otwarty w PLN: BNP Paribas Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze - nr konta 11 2030 0045 1110 0000 0100 0850 z adnotacją w tytule wpłaty: Wadium - Rozbudowa sieci wod-kan w Wojcieszycach.
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. X ppkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. X ppkt. 5 SWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. X ppkt. 5.1) SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. VII ppkt. 1 SWZ.

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. X ppkt. 5.2) SWZ składa każdy z nich.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) w przypadku konieczności zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu:
a) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru Budowlanego oraz wystąpienia opóźnień organów administracyjnych lub innych podmiotów, które zobowiązane są do dokonania uzgodnień, wydania zezwoleń, decyzji, dokonania czynności opisanych w SWZ,
c) wystąpienia opóźnienia przekazania terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego oraz opóźnienia w wykonaniu innych obowiązków umownych i ustawowych przez Zamawiającego lub osoby działające na jego zlecenie,
d) wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów nieleżących po stronie Wykonawcy,
e) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia, której rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego i bezpośrednio wpływa na koszty i/lub termin zakończenia budowy,
f) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub innej epidemii mających wpływ na należyte wykonanie umowy, m.in. powodujące brak możliwości prowadzenia robót przez Wykonawcę,
g) stwierdzenie wad w dokumentacji projektowej oraz konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (które mogą także wyniknąć ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej),
h) w powyższych przypadkach zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy uzależnione będą od czasu trwania zdarzenia powodującego wstrzymanie robót podstawowych.
i) na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający liczbę dni opóźnienia, spowodowanego występowaniem dłużej niż przez 10 kolejnych dni niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót. Fakt ten winien być potwierdzony przez Zamawiającego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania okreslone w SWZ,
b) z treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone w SWZ,
c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta została złożona w terminie określonym przez Zamawiajacego,
e) wniesiono poprawnie wadium.

2. Przy dokonywaniu oceny złożonych ofert - Zamawiajacy stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
1.

2.

Umowna Cena (C)
- podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN
z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. XXIV ppkt. 6 SWZ
Termin gwarancji jakości (G)
- za podniesienie okresu trwania gwarancji jakości:
o kolejne pełne 12 miesięcy - 20% = 20,00 pkt., ale max. 40,00 pkt.

60% = 60,00 punktów

40% = 40,00 punktów

3. Oferta z najniższą umowną Ceną otrzymuje 60,00 punktów.
Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "cena", z zaokrągleniem
ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty "i"
60,00 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium "cena".
Ilość należnych Wykonawcy punktów liczona jest do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem zgodnie z zasadami przyjętymi w rachunkowości.

4. Termin gwarancji jakości i rekojmi za wady (G)
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy.
Najdłuższy punktowany przez Zamawiajacego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane to 84 miesiące.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie wykonawcy odpowiednią ilość punktów wynikającą z poniższego zestawienia.
60 miesięcy - 0% = 0,00 pkt.
72 miesiące - 20% = 20,00 pkt.
84 miesiące - 40% = 40,00 pkt.

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp (,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia").
5. Zamawiający udzieli zamówienia w ocenianej części zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w bilansie podanych kryteriów, wg wzoru:

Ocena oferty = C + G
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.