Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej

Przedmiot:

Wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
powiat: strzeliński
tel. 748 102 052, fax 748 102 002
sekretariat@przeworno.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Przeworno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 748 102 052, fa
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH
na wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej* poniżej 130 000 zł netto
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
,,Remont świetlicy wiejskiej w Sarbach".
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia załączony przedmiar robót.

Dokument nr: RI.KW-0110/21, Rl. 271.2.2021

Składanie ofert:
III. FORMA ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Propozycję cenową należy złożyć na Formularzu (załącznik nr 1) załączonym do niniejszego
zaproszenia wraz z następującymi dokumentami:
a) aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) oświadczeniem Wykonawcy o:
- posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności
- niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
- posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
c) wykazem min. 2 robót budowlanych o zbliżonym zakresie do zakresu, którego dotyczy przedmiot
zamówienia
w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 12;00 (decyduje data wpływu) w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie), na adres: Ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Remont świetlicy wiejskiej w Sarbach"

Miejsce i termin realizacji:
a. termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2021 r.
b. miejsce wykonania zamówienia: Sarby

Wymagania:
c. kryterium oceny: 1) wartość propozycji cenowej Ranga 60%
2) okres gwarancji i rękojmi Ranga 40%
Ocena propozycji cenowej w zakresie przyjętych kryteriów zostanie dokonana wg następujących
zasad:
- kryterium cena (C): Rn = C min/Cn x 60
gdzie: Rn - ranga propozycji
C mm - najniższa cena spośród ważnych propozycji
Cn - cena propozycji badanej
- kryterium okres gwarancji i rękojmi (G):
Lp Udzielona gwarancja i rękojmia na roboty budowlane w miesiącach Ilość ounktów
1 36 miesięcy (wymagane) 0
2 42 miesiące 10
3 48 miesięcy 20
4 54 miesiące 30
5 60 miesięcy 40
Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na
miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu propozycji cenowej krótszego niż wymagany
okresu gwarancji, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie poda
(nie wpisze) w formularzu propozycji cenowej okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny
minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru propozycji
Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie. Jeżeli Wykonawca przedstawi okres
gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji wymienione w tabeli to punkty będą przyznane za
osiągnięcie pułapu punktowanych liczby miesięcy tj. np. za 47 miesięcy Wykonawca otrzyma
10 punktów a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie
okres 60 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres
gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
Łączna punktacja propozycji cenowej = wartość punktowa ,,C" (cena brutto propozycji cenowej)
+ wartość punktowa ,,G" (okres gwarancji i rękojmi).
W powyższych kryteriach propozycja cenowa może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.
d. warunki płatności: do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy
UWAGA:
1. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. W przypadku braku załączenia do propozycji cenowej oświadczeń lub dokumentów wskazanych
w niniejszym zaproszeniu lub braku poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy któregokolwiek z dokumentów załączonych do propozycji cenowej,
Zamawiający jednokrotnie wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli
oświadczenia lub dokumenty nie zostaną uzupełnione, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie
odrzucona.
3. Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że w przypadku, gdy w wymaganym terminie nie
wpłynie żadna ważna propozycja cenowa Zamawiający ma prawo odstąpić od ponownego
przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy. W tym przypadku wyboru Wykonawcy dokonuje się
na podstawie rozeznania
cen rynkowych, pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.