Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT KOTŁOWNI

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

REMONT KOTŁOWNI

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMIU
UNIWERSYTECKA 6
26-600 Radom
powiat: Radom
agroradom@wp.pl
https://agroradom.ezamawiajacy.pl/pn/agroradom/demand/notice/public/34687/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOLNYM ZSCKR W RADOMIU
- ZADANIE I i ZADANIE II
Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I
REMONT INSTALACJI SANITARNEJ POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

Zakres prac instalacji sanitarnych dostosowujących pomieszczenie kotłowni do montażu nowego wyposażenia
-Demontaż istniejących kotłów gazowych wraz z istniejącą instalacją,
o Montaż nowej instalacji z rur stalowych,
o Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zewnętrznych powierzchni rur stalowych,
o Wykonanie próby szczelności rurociągów wody grzewczej zimnej i ciepłej przed ich zaizolowaniem,
o Wykonanie izolacji termicznej przewodów wraz z opaskami izolacji w odpow. kolorach,
o Montaż dwóch nowych kotłów kondensacyjnych typ KB 372-200 z palnikiem gazowym modulowanym,
o Montaż przewodów kominowych ze stali nierdzewnej wewnątrz istniejącego murowanego trzonu kominowego,
o Montaż kratki wentylacyjnej o wymiarach 40x40 cm umieszczonej 10 cm nad podłogą pomieszczenia,
o Montaż podgrzewaczy pojemnościowych,
o Montaż pompy cyrkulacyjnej,
o Montaż wymienników ciepła,
o Wykonanie kontroli drożności przewodów,
o Wykonanie próby ciągu kanały wywiewnego,
o Wykonanie próby szczelności podczas pracy instalacji.
o Instalacje elektryczne

ZADANIE II
PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE DOSTOSOWANIA POMIESZCZNIA KOTŁOWNI DO NOWEGO WYPOSAŻENIA
(ZADANIE II )
Zakres prac budowlanych dostosowujących pomieszczenie kotłowni do montażu nowego wyposażenia o demontaż stolarki okiennej z profili PCV (115x185 - 2 szt. podokiennik na wys. 2,00m oraz 115x135 - 1 szt. podokiennik na wys. 2,50m),
o demontaż drzwi zewnętrznych z profili PCV (145x200 - 1szt.),
o demontaż drzwi stalowych (80x205 - 2szt. ), o poszerzenie otworów drzwiowych ( wg rysunku ) - 3szt.,
o zwiększenie wysokości otworu drzwiowego pomiędzy pom. socjalnym a kotłownią ( obniżenie poziomu posadzki w grubości ściany i częściowo w pomieszczeniu socjalnym, przeróbka schodów stalowych ),
o usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna),
o usunięcie zmurszałego tynku, o rozbiórka posadzki z płytek gres,
o rozbiórka istniejącej szlichty, o usunięcie istniejących warstw podbudowy posadzki na gruncie,
o rozbiórka istniejących cokołów fundamentowych kotłów ,
o likwidacja studzienki schładzającej b x l x h = 70x50x60cm,
o demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
o zamurowanie okna w ścianie zewnętrznej gr.55cm ( 100x70 - szt.1),
o wykonanie otworów do montażu nowych przewodów kominowych,
o zamurowanie istniejących otworów pozostałych po demontażu przewodów kominowych
o montaż stolarki okiennej z profili PCV, wyposażonej w system umożliwiający otwieranie z poziomu posadzki (okna ujęte w dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku),
o montaż drzwi zewnętrznych z profili Al (drzwi ujęte w dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku),
o montaż drzwi wewnętrznych pełnych z profili Al o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem oraz zamkiem w wykonaniu anty-panicznym, otwierane na zewnątrz (światło przejścia 90x200 - 2szt.) , o wykonanie cokołu fundamentowego dla zasobników CWU,
o wykonanie cokołu fundamentowego dla kotłów,
o wykonanie studzienki schładzającej z przykrywą w pomieszczeniu kotłowni D= 1,00 m. H = 1,00m
o osuszenie ścian,
o odgrzybienie ścian,
o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych poniżej poziomu posadzki (2x dysperbit)
o wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie
o wykonanie nowej szlichty
o uzupełnienie tynku kat. III na ścianach i glifach otworów drzwiowych,
o wykonanie okładziny z płytek gres na ścianach do wysokości 2,00m po uprzednim gruntowaniu podłoża ( powierzchnia płytek licuje z powierzchnią tynku powyżej),
o pokrycie tynków sufitu podwójną płytą gipsowo kartonową 2*9,5 mm na zaprawie cementowej. / wymóg p.poż. /
o wykonanie posadzki z płytek gres w 5 kl. odporności antypoślizgowej, po uprzednim gruntowaniu podłoża,
o wykonanie okładziny z płytek gres w 5 kl. odporności antypoślizgowej, na cokołach fundamentowych zasobników CWU i kotłów, po uprzednim gruntowaniu podłoża ( kolor płytek na cokołach kontrastowy w stosunku do koloru posadzki ),
o trzykrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksową na kolor biały - np. Kabe Prolatex z uprzednim gruntowaniem podłoża, o uszczelnienie p-poż. przejść instalacji technicznych przez ściany

CPV: 45000000-7, 45262300-4, 45262520-2, 45300000-0, 45320000-6, 45324000-4, 45331000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45431000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00122880, ZSCKR.26.23.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 16:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://agroradom.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://agroradom.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej
zamawiającego Market planet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą przy Ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom, tel. (48) 331 09 01, adres e-mail: agroradom@wp.pl;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Fryczkowską - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą przy Ul. Uniwersytecka 6, tel. 737 107 070; e-mail: iod@rodo-radom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6. posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
- na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania*
- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
8. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://agroradom.ezamawiajacy.pl/pn/agroradom/demand/notice/public/34687/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 16:00
Miejsce składania ofert: https://agroradom.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.