Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu

Przedmiot:

Remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LUBOMIERZ
pl. Wolności 1
59-623 Lubomierz
powiat: lwówecki
757833166
ugim@lubomierz.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubomierz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 757833166
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym w Lubomierzu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym w Lubomierzu
Planowany remont dotyczy jedynie remontu fragmentów obiektu, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń i obejmuje przebudowę sal teatralnych należących do Zespołu Klasztornego w Lubomierzu. Zawiera ona roboty budowlane, przebudowę, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowalnych.
Dane techniczne istniejącego obiektu
Sala teatralna nr 1 parter:
Długość : 27,15 m ; Szerokość : 9,69 m ; Wysokość sali: 4,02 m
Powierzchnia sali: 194,8 m2 Powierzchnia sceny: 70,8 m2

Sala teatralna nr 2 piętro:
Długość : 27,15 m ; Szerokość : 9,97 m ; Wysokość: 3,92 m
Powierzchnia sali: 197,2 m2 Powierzchnia sceny: 71,6 m2

Opis lokalizacji inwestycji
Obszar będący przedmiotem opracowania znajduje się na działce nr 47/4 (działka nr 47/2 przed przekształceniem), położonej w miejscowości Lubomierz. Wjazd na teren działek od strony drogi gminnej (własność Inwestora). Teren znajduje się w strefie ,,A" ochrony konserwatorskiej i wszelkie prace budowlane wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Załącznikiem do projektu jest decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Obiekt będący przedmiotem opracowania to dwie sale teatralne, jedna na parterze, druga na piętrze znajdujące się we wschodniej części budynków Zespołu Klasztornego. Pomiędzy salami znajduje się uszkodzony od 2018 roku strop o konstrukcji mieszanej (stalowo-drewnianej). W ramach robót budowlanych przewiduje się:
a) zakres prac (poziom 0):
- wymiana stropu nad salą;
- wymiana tynków ściennych i uzupełnienie ubytków, wykończenie tapetami lub pomalowanie wg. wzoru tapet określonego w dokumentacji projektowej;
- montaż sufitów podwieszanych zgodnie z dokumentacją projektową;
- odrestaurowanie sufitów;
- okablowanie oraz instalacje elektryczne,
- instalacja sygnalizacji pożaru,

b) zakres prac (poziom 1):

- wymiana tynków ściennych i uzupełnienie ubytków, wykończenie tapetami lub pomalowanie wg. wzoru tapet określonego w dokumentacji projektowej;
- montaż sufitów podwieszanych zgodnie z dokumentacją projektową;
- okablowanie oraz instalacje elektryczne,
- instalacja sygnalizacji pożaru,
Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres zostały określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, opracowanej przez: REWIZJA Grupa projektowa Krzysztof Grześków Ul. B. Prusa 37, 50-319 Wrocław, na którą składa się komplet dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Uwaga: Dokumentacja stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej pod nazwą Przebudowa budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z ogrodami klasztornymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudową klasztornych sal teatralnych na która zostały wydane decyzja nr 55/2020 z 10.03.2020r. i decyzja WKZ nr 311/20 z dnia 19.02.2020r.

Oferta ma być kompletna z uwzględnieniem wszystkich branż a także powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty wynikające ze specyfiki zadania (przygotowanie terenu, niezbędne roboty rozbiórkowe itp.). Dodatkowo jako materiał pomocniczy przedstawiony jest przedmiar robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Projekt obejmuje również okablowanie oraz instalacje elektryczne i instalacje sygnalizacji pożaru w obu salach, które należy również wycenić. Przedmiar w tym zakresie nie został udostępniony z uwagi na to, że obejmuje cały obiekt i nie stanowiłby pomocy przy wyliczeniach ceny. Jeżeli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej lub innych załączników do SWZ - a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót a ich konieczność Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty - przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym przyjętym w niniejszym zamówieniu.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

W całym obiekcie trwają roboty budowlane wykonywane w ramach zadania Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu zgodnie z postępowaniem nr RT-ZP.271.41.2020.

W ramach robót budowlanych zadania ,,Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu" w salach teatralnych będą wykonane następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłóg i wykonanie podłóg, instalacja CO, wentylacja, wymiana opraw oświetleniowych. Prace należy skoordynować z Wykonawcą ww. Zadania.

CPV: 45210000-2, 45310000-3, 45312100-8, 45315600-4, 45316000-5, 45400000-1, 45442100-8, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00122825, RT.271.59.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.lubomierz.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Sposób komunikacji określono w
dziale XIII SWZ na stronie bip.lubomierz.pl. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narządzi:
o Miniportalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
o ePUAPu, który dostępny jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
o poczty elektronicznej: przetargi@lubomierz.pl (z wyłączeniem składania ofert). Strona internetowa
Zamawiającego: http://bip.lubomierz.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
,,złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,formularza do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej tj. w regulaminie
ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
"formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "formularz do komunikacji" wynosi 150
MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5. Identyfikator postępowania wskazano w dziale I niniejszej SWZ. Dane postępowania można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w Miniportalu klikając wcześniej opcję "dla
Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki ,,Postępowania". 6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx., .xls., .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Lubomierz z siedzibą Pl. Wolności 1,
59-623 Lubomierz, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@lubomierz.pl, kontakt tel. 75 783 31 66 w dni robocze od pon.-pt. 8:30-14.00*;
3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
b) dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami.
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia
publicznego (art. 6 ust. 1 lit. ,,b" RODO.
4) Kategoria przetwarzanych danych:
a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów
tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) dane adresowe i teleadresowe,
c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych,
e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa,
f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz
realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego
5) Odbiorcy danych:
a) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
6) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) Źródło pochodzenia danych: a) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób, których
one dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach z ustawy z 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w
ustawy Pzp,
b) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lubodrzuceniem jego oferty,
c) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
d) w odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane
dotyczą uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
2. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11) Szczegółowe klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem
jest Gmina Lubomierz reprezentowana przez Burmistrza Gminy Lubomierz zawarte są na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://lubomierz.pl/ zakładka RODO
12) Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych
bezpośrednio od Wykonawców powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe
dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten
jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek
informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane
osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem ,,formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na Miniportalu: 1) Skrytka e-PUAP Zamawiającego: URZĄD GMINY I MIASTA LUBOMIERZ (59-623 LUBOMIERZ, WOJ.DOLNOŚLĄSKIE ) /pvupv91342/skrytka

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3
000,00 ZŁ (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: 11 8384 1022 0000 0811 2000 0006 z dopiskiem ,,Wadium - nr postępowania".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lubomierz.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RT.271.59.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym w Lubomierzu
Planowany remont dotyczy jedynie remontu fragmentów obiektu, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń i obejmuje przebudowę sal teatralnych należących do Zespołu Klasztornego w Lubomierzu. Zawiera ona roboty budowlane, przebudowę, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowalnych.
Dane techniczne istniejącego obiektu
Sala teatralna nr 1 parter:
Długość : 27,15 m ; Szerokość : 9,69 m ; Wysokość sali: 4,02 m
Powierzchnia sali: 194,8 m2 Powierzchnia sceny: 70,8 m2

Sala teatralna nr 2 piętro:
Długość : 27,15 m ; Szerokość : 9,97 m ; Wysokość: 3,92 m
Powierzchnia sali: 197,2 m2 Powierzchnia sceny: 71,6 m2

Opis lokalizacji inwestycji
Obszar będący przedmiotem opracowania znajduje się na działce nr 47/4 (działka nr 47/2 przed przekształceniem), położonej w miejscowości Lubomierz. Wjazd na teren działek od strony drogi gminnej (własność Inwestora). Teren znajduje się w strefie ,,A" ochrony konserwatorskiej i wszelkie prace budowlane wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Załącznikiem do projektu jest decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Obiekt będący przedmiotem opracowania to dwie sale teatralne, jedna na parterze, druga na piętrze znajdujące się we wschodniej części budynków Zespołu Klasztornego. Pomiędzy salami znajduje się uszkodzony od 2018 roku strop o konstrukcji mieszanej (stalowo-drewnianej). W ramach robót budowlanych przewiduje się:
a) zakres prac (poziom 0):
- wymiana stropu nad salą;
- wymiana tynków ściennych i uzupełnienie ubytków, wykończenie tapetami lub pomalowanie wg. wzoru tapet określonego w dokumentacji projektowej;
- montaż sufitów podwieszanych zgodnie z dokumentacją projektową;
- odrestaurowanie sufitów;
- okablowanie oraz instalacje elektryczne,
- instalacja sygnalizacji pożaru,

b) zakres prac (poziom 1):

- wymiana tynków ściennych i uzupełnienie ubytków, wykończenie tapetami lub pomalowanie wg. wzoru tapet określonego w dokumentacji projektowej;
- montaż sufitów podwieszanych zgodnie z dokumentacją projektową;
- okablowanie oraz instalacje elektryczne,
- instalacja sygnalizacji pożaru,
Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres zostały określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, opracowanej przez: REWIZJA Grupa projektowa Krzysztof Grześków ul. B. Prusa 37, 50-319 Wrocław, na którą składa się komplet dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Uwaga: Dokumentacja stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej pod nazwą Przebudowa budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z ogrodami klasztornymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudową klasztornych sal teatralnych na która zostały wydane decyzja nr 55/2020 z 10.03.2020r. i decyzja WKZ nr 311/20 z dnia 19.02.2020r.

Oferta ma być kompletna z uwzględnieniem wszystkich branż a także powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty wynikające ze specyfiki zadania (przygotowanie terenu, niezbędne roboty rozbiórkowe itp.). Dodatkowo jako materiał pomocniczy przedstawiony jest przedmiar robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Projekt obejmuje również okablowanie oraz instalacje elektryczne i instalacje sygnalizacji pożaru w obu salach, które należy również wycenić. Przedmiar w tym zakresie nie został udostępniony z uwagi na to, że obejmuje cały obiekt i nie stanowiłby pomocy przy wyliczeniach ceny. Jeżeli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej lub innych załączników do SWZ - a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót a ich konieczność Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty - przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym przyjętym w niniejszym zamówieniu.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

W całym obiekcie trwają roboty budowlane wykonywane w ramach zadania Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu zgodnie z postępowaniem nr RT-ZP.271.41.2020.

W ramach robót budowlanych zadania ,,Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu" w salach teatralnych będą wykonane następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłóg i wykonanie podłóg, instalacja CO, wentylacja, wymiana opraw oświetleniowych. Prace należy skoordynować z Wykonawcą ww. Zadania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: cena i okres gwarancji. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy
bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie remontu obiektu zabytkowego o wartości 100 000 zł brutto każda z robót.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
- jedną (1) osobą na stanowisku kierownika robót budowlanych w branży budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane oraz kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub równoważne na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
- jedną (1) osobą na stanowisku kierownika robót budowlanych w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: Oświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -
załącznik nr 8 do SWZ; 2) 3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia - niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3
000,00 ZŁ (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: 11 8384 1022 0000 0811 2000 0006 z dopiskiem ,,Wadium - nr postępowania".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lubomierz.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 11
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: cena i okres gwarancji. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy
bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.