Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie obowiązkowych przeglądów elektrycznych, elektrostatycznych oraz przeglądu...

Przedmiot:

Wykonanie obowiązkowych przeglądów elektrycznych, elektrostatycznych oraz przeglądu instalacji odgromowych w obiektach

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 618495209, tel.: 618495130
olga.szymanska-ganczak@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 618495209, tel
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie obowiązkowych przeglądów elektrycznych, elektrostatycznych oraz przeglądu instalacji odgromowych w obiektach IMGW-PIB w Poznaniu przy Ul. Dąbrowskiego 174/176, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 62 ust.1., pkt.1 i 2 oraz art. 62a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane.
Miejsce wykonanie usługi: Poznań (60-594) Ul. Dąbrowskiego 174/176
Wykaz obiektów:
budynek biurowo - mieszkalny o powierzchni użytkowej ok.1925 m2
budynek magazynowo - garażowy nr 1 (5 pomieszczeń o łącznej powierzchni ok.195m2)
budynek magazynowo - garażowy nr 2 (5 pomieszczeń o łącznej powierzchni ok.160 m2)
Przegląd należy przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw, jak również wszelkimi normami wprowadzającymi istotne zmiany odnośnie wykonywania badań i pomiarów.
Zakres i wytyczne zadania:
? Dla wszystkich obiektów, należy wykonać:
a) oględziny instalacji polegające na:
? sprawdzeniu sposobu ochrony przed porażeniem,
? sprawdzeniu doboru urządzeń i ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływu zewnętrznych warunków środowiskowych,
? sprawdzeniu poprawności oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
? sprawdzenie czy schematy, tablice ostrzegawcze i inne podobne informacje
są odpowiednio umieszczone,
? sprawdzenie oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników itp.,
? sprawdzenie poprawności połączeń obwodów,
? ocenienie dostępu do urządzeń (brak widocznych uszkodzeń mogących wpływać
na pogorszenie bezpieczeństwa).
b) pomiary techniczne oraz próby:
? sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń
wyrównawczych głównych i dodatkowych,
? pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji,
? badanie oddzielenia od siebie obwodów (przy stosowaniu jako ochrony
przeciwporażeniowej separacji elektrycznej),
? pomiary rezystancji izolacji podłóg i ścian (przy stosowaniu jako ochrony
przeciwporażeniowej uzupełniającej izolowania stanowiska),
? pomiar impedancji pętli zwarciowej i ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia
zasilania,
? próba biegunowości,
? próba wytrzymałości elektrycznej,
? próba działania elementów instalacji,
? sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi,
? sprawdzenie ochrony przed zanikiem lub nadmiernym obniżeniem napięcia zasilającego
(spadkiem napięcia).
Każdy pomiar i każda próba powinny zostać przeprowadzone trzykrotnie, a wynik powinien być ich
średnią. Jeżeli w jednym z pomiarów uzyskano wynik negatywny, to badania należy powtórzyć w celu
jednoznacznej oceny uzyskanych wyników.
c) przegląd instalacji odgromowej.
? w wyniku przeglądu Wykonawca sporządzi dla każdego obiektu oddzielnie, protokół z kontroli
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Protokół z wykonanego przeglądu będzie
stanowił, zgodnie z zakresem kontroli, kompendium wiedzy o stanie technicznym oraz będzie
zawierał odpowiednie zalecenia pokontrolne, sformułowane w układzie zhierarchizowanym.
Wskazywać będzie niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do
wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania kontrolowanego obiektu przez
Zamawiającego.
? Protokoły muszą mieć nadany numer zgodny z kolejnością wykonywanego przeglądu przez
Wykonawcę. Należy pamiętać, że protokół z kontroli instalacji elektrycznej dla budynku
biurowo-mieszkalnego musi zostać opracowany z podziałem na poszczególne pomieszczenia
mieszkalne.
? Wykonawca zobowiązany jest przekazać kompletne protokoły (z podpisami) wraz
z dokumentacją zdjęciową w formie elektronicznej (w formacie pdf na płycie CD/DVD) oraz
po dwa egzemplarze dla każdego obiektu w formie papierowej w terminie do 30.10.2021 roku.
? Wykonawca dokona odpowiednich wpisów w książkach kontrolowanych obiektów budowlanych w dniu przeprowadzanej kontroli, po wykonaniu przeglądów.
? Wykonawca przeprowadzi wszystkie kontrole przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

Specyfikacja:
W sprawie wizji lokalnej - Monika Terlecka tel.: 618495130, e-mail: monika.terlecka@imgw.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 06.08.2021 roku. do godz. 17:00 na adres e-mail: .olga.szymanska-ganczak@imgw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 października 2021 roku.
Miejsce wykonanie usługi: Poznań (60-594) Ul. Dąbrowskiego 174/176

Wymagania:
Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%).
Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym
Wymagania stawiane Wykonawcy:
? Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi objęte przedmiotem zapytania ofertowego.
? Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego - na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca dołączy do oferty wypełnione i podpisane Oświadczenie będące Załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
? Wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zostanie powierzone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty prosimy dołączyć aktualną informację z KRS lub z CEIDG).
Pozostałe informacje:
? Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
? Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie - przesłana zostanie e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy (Wykonawca w ofercie winien podać adres mailowy do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
? Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.
? Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc realizacji usługi w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia
Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Opis sposobu obliczania ceny: w cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty: przejazdów, materiałów, wykonania ewentualnych analiz/pomiarów, wynagrodzeń osób zaangażowanych do wykonania przedmiotowego zamówienia, zysk wykonawcy i inne potrzebne do realizacji przedmiotowego zadania.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres realizacji usługi i nie będzie podlegała waloryzacji.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Ważność oferty - co najmniej 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
W pozostałym zakresie - Olga Szymańska-Gańczak, tel.: 618495209, e-mail: olga.szymanska-ganczak@imgw.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.