Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz kontroli instalacji gazowej...

Przedmiot:

Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz kontroli instalacji gazowej w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 618495209, tel.: 618495130
olga.szymanska-ganczak@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 618495209, tel
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz kontroli instalacji gazowej w budynkach IMGW-PIB, zgodnie z załącznikiem nr 1 zawierającym wykaz adresowy obiektów IMGW-PIB., zgodnie z wymogami zawartymi w art. 62 ust.1., pkt.1 i 2 oraz art. 62a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane.
Zakres zadania:
? Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane dla wszystkich obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym wykaz adresowy obiektów IMGW-PIB.
? Wykonanie przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane dla wybranych obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym wykaz adresowy obiektów IMGW-PIB.
? Po wykonaniu przeglądu należy sporządzić, z każdej kontroli i dla każdego obiektu oddzielnie, protokół z przeprowadzonej kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Każdy protokół z wykonanego przeglądu technicznego zgodnie z zakresem kontroli, będzie stanowił zbiór informacji o stanie technicznym budynku oraz będzie zawierał odpowiednie zalecenia pokontrolne. Zalecenia pokontrolne należy zestawić w sposób zhierarchizowany, zaczynając od zabezpieczeń i prac budowlano-remontowych niezbędnych do wykonania w celu dalszego bezpiecznego użytkowania kontrolowanego obiektu przez Zamawiającego. Dla przeglądów budowlanych i dla przeglądów instalacji gazowej należy wykonać oddzielne protokoły.
? Wykonawca przekaże kompletne protokoły z podpisami wraz z dokumentacją zdjęciową dla każdej lokalizacji oddzielnie, w formie elektronicznej (format pdf na płycie CD/DVD) oraz w formie papierowej, po dwa egzemplarze dla każdej lokalizacji.
? Wykonawca dokona odpowiednich wpisów w książkach kontrolowanych obiektów budowlanych podczas przeprowadzonej wizji.
? Wykonawca przeprowadzi wszystkie kontrole przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką
budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
? Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram zawierający terminy wykonania
przeglądów na poszczególne obiekty wraz ze wskazaniem osoby wykonującej przegląd,
w terminie 14 dni od daty pierwszego przeglądu w harmonogramie.
? Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów w obecności wyznaczonego przez
Zamawiającego pracownika IMGW-PIB.
? Wykonawca przekaże Zamawiającemu 27 protokołów (w tym 20 protokołów
z przeglądu budowlanego rocznego i 7 protokołów z przeglądu instalacji gazowej (w tym dla
budynków w Poznaniu, Pile i Kaliszu protokoły należy opracować z podziałem na poszczególne
pomieszczenia mieszkalne).

Specyfikacja:
W sprawie wizji lokalnej - Monika Terlecka tel.: 618495130, e-mail: monika.terlecka@imgw.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 06.08.2021 roku do godz. 17:00 na adres e-mail: .olga.szymanska-ganczak@imgw.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 października 2021 roku.

Wymagania:
Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%)
Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
? Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi objęte przedmiotem zapytania ofertowego.
? Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zapytania ofertowego - na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca
dołączy do oferty wypełnione i podpisane Oświadczenie będące Załącznikiem nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego
? Wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zostanie powierzone podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą (do oferty prosimy dołączyć aktualną informację z KRS lub z CEIDG).
Pozostałe informacje:
? Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę
faktury VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
? Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego,
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
w treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie - przesłana
zostanie e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy (Wykonawca w ofercie winien
podać adres mailowy do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego), jak również
zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia
treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww.
usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony
umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.
? Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc realizacji usługi w celu
uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy
i wykonania zamówienia.
Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Opis sposobu obliczania ceny: w cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty: przejazdów, materiałów, wykonania ewentualnych analiz/pomiarów, wynagrodzeń osób zaangażowanych do wykonania przedmiotowego zamówienia, zysk wykonawcy i inne potrzebne do realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Ważność oferty - co najmniej 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
W pozostałym zakresie - Olga Szymańska-Gańczak tel.: 618495209, e-mail: olga.szymanska-ganczak@imgw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.