Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia parkowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia parkowego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ul. Polna 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny
powiat: rybnicki
324272743, faks 324272743 wew.27
zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 324272743, faks 3242
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia parkowego przy Ul. Sportowej w Leszczynach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia parku przy ulicy Sportowej w dzielnicy Leszczyny na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny. 2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1, składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący między innymi: 1) wykopy pionowe ręczne i kopanie rowów; 2) ułożenie rur osłonowych z PCW; 3) ułożenie kabli o masie do 1.0 kg/m; 4) montaż głowic kablowych; 5) ułożenie bednarki w rowach kablowych;
6) wykonanie uziomów ze stali profilowanej miedziowanej; 7) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi; 8) utylizację ziemi z wykopów ; 9) badanie linii kablowej nn; 10) montaż latarń oświetleniowych parkowych 4,5 m w ilości 20 kpl; 11) montaż i stawiane słupów oświetleniowych 8,0 m w ilości 7 szt; 12) montaż przewodów do opraw oświetleniowych; 13) montaż wysięgników rurowych; 14) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego;
15) badania i pomiary instalacji uziemiającej; 16) wykonanie ogrodzenia z siatki; 17) naprawę nawierzchni dróg tłuczniowych;
18) mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia; 19) zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót; 20) wywóz karpiny i gałęzi; 21) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; 22) uporządkowanie i odtworzenie terenu prowadzonej inwestycji. .3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : 1) Projekcie budowlanym dla realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia parku przy Ul. Sportowej w Czerwionce-Leszczynach 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych dla realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia parku przy Ul. Sportowej w Czerwionce-Leszczynach 3) Przedmiarze robót, który stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

CPV: 45310000-3, 45315300-1, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00122806, ZDiSK-ZPM.271.52021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdisk-czerwionka-leszczyny.e-zp.finn.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Systemu E-Zamówienia Publiczne Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://zdisk czerwionkaleszczyny.e-zp.finn.pl oraz poczty elektronicznej zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://zdisk-czerwionka-leszczyny.e-zp.finn.pl oraz poczty elektronicznej zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl 2. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E ZP: a) Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8, b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,c) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. 3.Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych): a) stały dostęp do sieci
Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s; b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, d) korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznegod) (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, profil zaufany, podpis zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów: e) wirtualna maszyna Java firmy
Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub f) wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start. Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego, g) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);h) podpis zaufany; i) certyfikat osobisty; j) dopuszczalne formaty danych: formaty plików (zalecany .pdf, .doc, lub .odt) muszą być zgodne z Krajowymi Ramami Interoperacyjności określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej .k) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji (wiadomości) za pomocą Systemu e-ZP wynosi 150 MB; l) pojemność jednej wiadomości na skrzynce mailowej nie może przekroczyć 20 MB. m) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert; Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wystawienia Urzędowego Poświadczenie Przedłożenia. 4. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego
typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP lub wiadomości mailowej uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt 16 Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w pkt 16 Specyfikacji
Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez System E-ZP dostępny pod adresem https://zdisk-czerwionka-leszczyny.e-zp.finn.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 04.09.2021 r. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Orzesko- Knurowski Bank Spółdzielczy o/Czerwionka - Leszczyny, numer rachunku 13 8454 1095 2003 0041 5598 0003 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) tj. do dnia 06.08.2021 r . do godziny 11:00.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
-nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważności gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDiSK-ZPM.271.52021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia parku przy ulicy Sportowej w dzielnicy Leszczyny na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny. 2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1, składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący między innymi: 1) wykopy pionowe ręczne i kopanie rowów; 2) ułożenie rur osłonowych z PCW; 3) ułożenie kabli o masie do 1.0 kg/m; 4) montaż głowic kablowych; 5) ułożenie bednarki w rowach kablowych;
6) wykonanie uziomów ze stali profilowanej miedziowanej; 7) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi; 8) utylizację ziemi z wykopów ; 9) badanie linii kablowej nn; 10) montaż latarń oświetleniowych parkowych 4,5 m w ilości 20 kpl; 11) montaż i stawiane słupów oświetleniowych 8,0 m w ilości 7 szt; 12) montaż przewodów do opraw oświetleniowych; 13) montaż wysięgników rurowych; 14) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego;
15) badania i pomiary instalacji uziemiającej; 16) wykonanie ogrodzenia z siatki; 17) naprawę nawierzchni dróg tłuczniowych;
18) mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia; 19) zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót; 20) wywóz karpiny i gałęzi; 21) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; 22) uporządkowanie i odtworzenie terenu prowadzonej inwestycji. .3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : 1) Projekcie budowlanym dla realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia parku przy ul. Sportowej w Czerwionce-Leszczynach 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych dla realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia parku przy ul. Sportowej w Czerwionce-Leszczynach 3) Przedmiarze robót, który stanowi materiał pomocniczy do wyceny.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie określonych w SWZ kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym . Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolności technicznej lub zawodowej . Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 1) wykaże się, że wykonał co najmniej jedno zamówienie polegającego na budowie, remoncie lub przebudowie jednej lub kilku linii oświetlenia ulicznego/ parkowego/ linii energetycznych kablowych/ napowietrznych o wartości minimum 130 000,00 zł brutto, zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu). Dla robót budowlanych zrealizowanych w innej walucie niż złoty polski należy przyjąć przeliczenie według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu). 2) będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 2. Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt 22.1. ppkt 4.2) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 3 do SWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) ,,Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" (oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegającychsię o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca polega
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby wraz z ww. oświadczeniem przedstawia
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak
podstawwykluczenia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W sytuacji o której mowa w pkt 23.4 SWZ
Wykonawcawraz z ww. oświadczeniem dołącza do oferty, dowody, że spełnił łącznie przesłanki
o których mowa w pkt 23.4 SWZ. 2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy,wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielnie zamówienia lub podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania - odpis/y lub informacja/e z
KrajowegoRejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o
których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych a wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o
których mowa powyżej,pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający będzie żądać przedstawienia tłumaczenia na język polski
pobranych samodzielnie dokumentów. 3) jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na
podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowaniawykonawcy,4) jeżeli osoba (osoby) podpisująca dokumenty lub
oświadczenia dotyczące odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub wykonawcy
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia działa na podstawie pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odpowiednio podmiotu
udostępniającego zasoby lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia -
pełnomocnictwolub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia,5) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 6) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać
się o udzielenie zamówienia- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, 7) oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 26.6.4) SWZ, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp), 8) inne - wg potrzeb i postanowień SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 04.09.2021 r. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Orzesko- Knurowski Bank Spółdzielczy o/Czerwionka - Leszczyny, numer rachunku 13 8454 1095 2003 0041 5598 0003 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) tj. do dnia 06.08.2021 r . do godziny 11:00.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
-nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważności gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 22.1. i pkt 23 SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ - projekt umowy w § 14.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie określonych w SWZ kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.