Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa terenu rekreacji publicznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa terenu rekreacji publicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
25 759 53 00, faks 25 758 40 25
marta.flisek@umminskmaz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486786
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 25 759 53 00, faks 2
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa terenu rekreacji publicznej - przestrzeni wspólnej w dzielnicy I na działce o numerze ewidencyjnym 2416/49 w Mińsku Mazowieckim
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa terenu rekreacji publicznej - przestrzeni wspólnej w dzielnicy I na działce o numerze ewidencyjnym 2416/49 w Mińsku Mazowieckim realizowana w ramach projektu pn. ,,Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic".
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych
- wykonanie górki terenowej z gruntu dowiezionego wraz ze schodami oraz
siedziskami;
- roboty nawierzchniowe obejmujące ciągi jezdne, nawierzchnię pod linarium,
nawierzchnię pod urządzeniami siłowni, pod trampolinami, nawierzchnię streetbal ;
- zakup, dostawę i montaż elementów małej architektury;
- zakup, dostawę i montaż elementów placu zabaw;
- zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej;
- wykonanie instalacji wodociągowej;
- wykonanie instalacji oświetlenia, monitoringu,
- wykonanie nasadzeń drzew, krzewów
- wykonanie trawników
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egz. dla każdej z branż.

CPV: 43325000-7, 45111291-4, 45233253-7, 77310000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00122814, WI.271.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/minsk_maz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/minsk_maz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl a) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy
PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platforma działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę
zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.2. W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".3. Za
datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.4.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy.5. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do
konkretnego wykonawcy.6. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
"Komunikaty". 7. Oferta musi zostać złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lubpodpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien
złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie
podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala
zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców
dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 9. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawiera SWZ w pkt 13 i 14.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy Ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Budowa terenu rekreacji publicznej - przestrzeni wspólnej w dzielnicy I na działce o numerze ewidencyjnym 2416/49 w Mińsku Mazowieckim" Nr WI.271.10.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j), dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione i udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmiotom przetwarzającym;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b) w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.
_____________________
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486786
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/minsk_maz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 747893,54 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa terenu rekreacji publicznej - przestrzeni wspólnej w dzielnicy I na działce o numerze ewidencyjnym 2416/49 w Mińsku Mazowieckim realizowana w ramach projektu pn. ,,Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic".
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych
- wykonanie górki terenowej z gruntu dowiezionego wraz ze schodami oraz
siedziskami;
- roboty nawierzchniowe obejmujące ciągi jezdne, nawierzchnię pod linarium,
nawierzchnię pod urządzeniami siłowni, pod trampolinami, nawierzchnię streetbal ;
- zakup, dostawę i montaż elementów małej architektury;
- zakup, dostawę i montaż elementów placu zabaw;
- zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej;
- wykonanie instalacji wodociągowej;
- wykonanie instalacji oświetlenia, monitoringu,
- wykonanie nasadzeń drzew, krzewów
- wykonanie trawników
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egz. dla każdej z branż.
4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisane zostały następujące wagi:
Ad. 1) Kryterium ,,cena brutto" - KC
W tym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wyliczona i wpisana w pkt 1 formularza ofertowego. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60,00 punktów za zaoferowanie najniższej ceny brutto, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena brutto zaoferowana w postępowaniu
Kc = ------------------------------------- × 60 pkt
Cena brutto badanej oferty
Ad. 2) Kryterium ,,Okres gwarancji" - Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - KG
Zamawiający informuje, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny wynosi 60 miesięcy. Wykonawca w tym kryterium może uzyskać od 0,00 do 40,00 punktów, punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
Okres gwarancji 36 miesięcy (3 lata) - 0,00 pkt;
Okres gwarancji 48 miesięcy (4 lata) - 20,00 pkt;
Okres gwarancji 60 miesięcy (5 lat) - 40,00 pkt;
Oferty proponujące okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone, jako niezgodne ze specyfikacją warunków zamówienia.
Oferty proponujące 60 miesięczny lub dłuższy okres gwarancji i rękojmi otrzymają najwyższą liczbę punktów tj. 40,00 pkt.
8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert. Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, może wynieść maksymalnie 100.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie terenów rekreacji publicznej w tym między innymi placów zabaw, siłowni plenerowych, skate parków, parcour parków, pumtracków, street workaut parków lub innych o wartości co najmniej 250 000 zł netto każda;
W/w roboty mogą być wykonane w ramach oddzielnych umów.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że oferowane urządzenia
zabawowe, nawierzchnia bezpieczna i urządzenia siłowni plenerowej pochodzą z produkcji seryjnej oraz spełniają wymagania określone
w dokumentacji projektowej.
W tym celu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przedmiotowe środki dowodowe:
a) szczegółowe karty techniczne każdego oferowanego urządzenia, zawierające w szczególności: rysunek lub zdjęcie urządzenia, numer katalogowy, wymiary urządzenia, wymiary strefy bezpieczeństwa, wysokość swobodnego upadku, główny materiał konstrukcyjny, opis funkcjonalności urządzenia;
b) certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą (jednostkę oceniającą zgodność akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji - PCA) dla każdego oferowanego urządzenia, potwierdzający zgodność zaoferowanego urządzenia z Polskimi Normami dot. placów zabaw: PN-EN1176, oraz siłowni plenerowych: PN-EN 16630 zawierający przede wszystkim takie dane jak: normę europejską, opis certyfikowanego wyrobu tj. wizualizację urządzenia - zdjęcie lub rysunek, numer katalogowy, wymiary, podstawowe elementy składowe, grupę wiekową, główny materiał konstrukcyjny.
Dokumenty dla nawierzchni:
a) Atest deklarację zgodności zawierający przede wszystkim nazwę nawierzchni / przedmiot deklaracji, producenta wyrobu;
b) Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni;
c) Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami
PN-EN 1177
Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
Zamawiający podkreśla, iż w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do uzupełnienia, wyjaśnienia zgodnie z art. 107 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji zamówienia skierował osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które zostaną wyznaczone do pełnienia następujących funkcji:
a) 1 osobą - kierownik budowy posiadający: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektoniczno-budowlanej;
b) 1 osobą - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ;
c) 1 osobą - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Oświadczenie o aktualności danych - Załącznik nr 9 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie terenów rekreacji publicznej w tym między innymi placów zabaw, siłowni plenerowych, skate parków, parcour parków, pumtracków, street workaut parków lub innych o wartości co najmniej 250 000 zł netto każda z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 5 do SWZ;
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. - Załącznik nr 6 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) szczegółowe karty techniczne każdego oferowanego urządzenia, zawierające w szczególności: rysunek lub zdjęcie urządzenia, numer katalogowy, wymiary urządzenia, wymiary strefy bezpieczeństwa, wysokość swobodnego upadku, główny materiał konstrukcyjny, opis funkcjonalności urządzenia;
b) certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą (jednostkę oceniającą zgodność akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji - PCA) dla każdego oferowanego urządzenia, potwierdzający zgodność zaoferowanego urządzenia z Polskimi Normami dot. placów zabaw: PN-EN1176, oraz siłowni plenerowych: PN-EN 16630 zawierający przede wszystkim takie dane jak: normę europejską, opis certyfikowanego wyrobu tj. wizualizację urządzenia - zdjęcie lub rysunek, numer katalogowy, wymiary, podstawowe elementy składowe, grupę wiekową, główny materiał konstrukcyjny.
Dokumenty dla nawierzchni:
a) Atest deklarację zgodności zawierający przede wszystkim nazwę nawierzchni / przedmiot deklaracji, producenta wyrobu;
b) Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni;
c) Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami
PN-EN 1177
Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
Zamawiający podkreśla, iż w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do uzupełnienia, wyjaśnienia zgodnie z art. 107 ustawy prawo zamówień publicznych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający podkreśla, iż w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do uzupełnienia, wyjaśnienia zgodnie z art. 107 ustawy prawo zamówień publicznych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt.10 ppkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisane zostały następujące wagi:
Ad. 1) Kryterium ,,cena brutto" - KC
W tym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wyliczona i wpisana w pkt 1 formularza ofertowego. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60,00 punktów za zaoferowanie najniższej ceny brutto, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena brutto zaoferowana w postępowaniu
Kc = ------------------------------------- × 60 pkt
Cena brutto badanej oferty
Ad. 2) Kryterium ,,Okres gwarancji" - Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - KG
Zamawiający informuje, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny wynosi 60 miesięcy. Wykonawca w tym kryterium może uzyskać od 0,00 do 40,00 punktów, punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
Okres gwarancji 36 miesięcy (3 lata) - 0,00 pkt;
Okres gwarancji 48 miesięcy (4 lata) - 20,00 pkt;
Okres gwarancji 60 miesięcy (5 lat) - 40,00 pkt;
Oferty proponujące okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone, jako niezgodne ze specyfikacją warunków zamówienia.
Oferty proponujące 60 miesięczny lub dłuższy okres gwarancji i rękojmi otrzymają najwyższą liczbę punktów tj. 40,00 pkt.
8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert. Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, może wynieść maksymalnie 100.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.