Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Mysowice
Partyzantów 21
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
(32) 317-43-00, faks -
mzgk@mzgk.myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (32) 317-43-00, faks
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEZGO W MYSŁOWICACH PRZY UL. ROBOTNICZEJ 3
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Mysłowicach przy Ul. Robotniczej 3 wraz z remontem klatek schodowych w obiekcie.

Obiekt, w którym będą wykonywane prace to budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1925r. zlokalizowany przy Ul. Robotniczej 3 w Mysłowicach. Ilość kondygnacji- 5 nadziemnych, 1 podziemna. Powierzchnia zabudowy 401m2. Kubatura brutto 4800,4 m3. Budynek jest obecnie zamieszkały, w obiekcie znajdują się 32 lokale mieszkalne.

Prace termomodernizacyjne w obiekcie obejmują, między innymi, ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia ścian piwnic i ścian zagłębionych w gruncie (ściany przyziemia i cokołowe), wymianę okien drewnianych oraz okien piwnicznych na okna PVC, ocieplenie dachu, naprawę spękań na ścianach zewnętrznych, przełożenie tablic informacyjnych (gaz, woda, adres budynku), roboty budowlane w zakresie remontu klatek schodowych, naprawę uszkodzonych nadproży wewnątrz budynku w kondygnacji piwnic.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja Techniczna.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45223000-6, 45261000-4, 45261200-6, 45262100-2

Dokument nr: 2021/BZP 00122798, ZP.271.2.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzgk.nowybip.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: mzgk@mzgk.myslowice.pl, za wyjątkiem oferty, która powinna zostać złożona za pośrednictwem wskazanych w Sekcji IX i Sekcji XII narzędzi do komunikacji elektronicznej (zob. także: pkt 9 niniejszej sekcji).
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 6 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 6 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach - informuje, że:
administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, Ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice - reprezentowane przez Dyrektora
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres obowiązywania Umowy, a następnie przez 2 lata licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostatecznie wydatki dotyczące zakończenia projektu. Termin ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach przez IZ. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami Umowy).
obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
osoba fizyczna posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
osobie fizycznej nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia, konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Jednocześnie w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawartych Umów zawrą dodatkowe umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wykonawcy i podwykonawców bez dodatkowego (tj. wykraczającego poza wskazane w zawartych Umowach) wynagrodzenia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 22 000 zł

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

2020 r. poz. 299).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO S.A. 55 1240 4315 1111 0000 5295 8180 z opisaniem przelewu: ,,Wadium - ZP.271.2.8.2021" lub "Wadium - ZP.271.2.8.2021 - Robotnicza 3". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasto Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej 3 wraz z remontem klatek schodowych w obiekcie.

Obiekt, w którym będą wykonywane prace to budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1925r. zlokalizowany przy ul. Robotniczej 3 w Mysłowicach. Ilość kondygnacji- 5 nadziemnych, 1 podziemna. Powierzchnia zabudowy 401m2. Kubatura brutto 4800,4 m3. Budynek jest obecnie zamieszkały, w obiekcie znajdują się 32 lokale mieszkalne.

Prace termomodernizacyjne w obiekcie obejmują, między innymi, ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia ścian piwnic i ścian zagłębionych w gruncie (ściany przyziemia i cokołowe), wymianę okien drewnianych oraz okien piwnicznych na okna PVC, ocieplenie dachu, naprawę spękań na ścianach zewnętrznych, przełożenie tablic informacyjnych (gaz, woda, adres budynku), roboty budowlane w zakresie remontu klatek schodowych, naprawę uszkodzonych nadproży wewnątrz budynku w kondygnacji piwnic.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja Techniczna.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262310-7 - Zbrojenie

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena oferty (C)

60%

60

2.

Gwarancja (G)

20%

20

3.

Termin realizacji robót (T)

20%

20

Cena ofert (C)

W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:

Oferta z najniższą ceną

------------------------------------- x 60 pkt.

Cena oferty badanej

Przez ,,cenę" należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178)

Wydłużenie okresu gwarancji (G)

W przypadku kryterium "wydłużenie okresu gwarancji" do oceny będzie brana pod uwagę gwarancja zadeklarowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ.

Każdy z wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 48 miesięcy gwarancji.

Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:

G = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 48 miesięcy gwarancji (termin minimalny wymagany),

G = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 54 miesięcy gwarancji,

G = 20, jeżeli wykonawca zaoferuje 60 miesięcy gwarancji.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję, pomiędzy przedziałami określonymi powyżej zamawiający przyzna punkty w ilości odpowiadającej dolnej wartości przedziału (np. w przypadku zaoferowania 25 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku zaoferowania 37 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 10 pkt, 49 i powyżej 20 pkt)

Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez wykonawcę w ofercie. Niewpisanie żadnego okresu gwarancji spowoduje uznanie, że okres gwarancji będzie zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.

Termin realizacji robót (T)

W przypadku kryterium "termin realizacji robót" do oceny będzie brany pod uwagę termin zadeklarowany przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do wykonania robót w maksymalnym terminie 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji robót w następujący sposób:

T = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 7 miesięcy (termin maksymalny wymagany),

T = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 6,5 miesiąca,

T = 20, jeżeli wykonawca zaoferuje 6 miesięcy,

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania terminów realizacji robót innych niż wskazane powyżej. Wykonawca, który zaoferuje inne niż wskazane powyżej wartości, otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.

W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami zamawiający posłuży się następującym wzorem:

PO = C + G + T

gdzie:

PO - liczba punktów przyznanych ofercie

C - liczba punktów w kryterium ,,cena oferty"

G - liczba punktów w kryterium ,,gwarancja"

T - liczba punktów w kryterium ,,termin"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji robót
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że:

a) wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej:

- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia ścian czynnego obiektu budowlanego - o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda.

UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.

b) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia:

- co najmniej 1 osobę w roli kierownika budowy - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

c) posiada średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej 25 pracowników.

UWAGA: Przez zatrudnienie rozumie się stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 §. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 273 Ustawy Pzp zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
braku podstaw do wykluczenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 1 i VII ust. 1 SWZ - Załącznik nr 4. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 6 niniejszego rozdziału.

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
od wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 6 pkt 1) powyżej oraz spełnienia - w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że:

a) wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej:

- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia ścian czynnego obiektu budowlanego - o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda.

UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.

b) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia:

- co najmniej 1 osobę w roli kierownika budowy - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

c) posiada średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej 25 pracowników.

UWAGA: Przez zatrudnienie rozumie się stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 §. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
-
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
-
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 22 000 zł

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

2020 r. poz. 299).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO S.A. 55 1240 4315 1111 0000 5295 8180 z opisaniem przelewu: ,,Wadium - ZP.271.2.8.2021" lub "Wadium - ZP.271.2.8.2021 - Robotnicza 3". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasto Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej oferty. (§ 11 ust 1 Załącznika nr 2 do Umowy)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszystkie okoliczności i zakres zmian umowy: § 16 Załącznika nr 2 do SWZ

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na warunkach:

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:

zmiany stawki podatku od towarów i usług - (będącej skutkiem działań organów państwowych, ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług). Dofaktur wystawianych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa stawka;

wystąpienia przypadku robót zaniechanych tj. rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w Umowie. Wtakim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy;

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. ominimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2177 ze zm.);

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

Wykonawca będzie musiał wykazać, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i wykonujących przedmiot umowy. Jeżeli wynagrodzenia te były na minimalnym poziomie, to koszty usługi mogą wzrosnąć o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, akwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył wtym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie:

działania organów administracji lub innych podmiotów:

gdy pomimo wystąpienia o wydanie decyzji administracyjnej lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności;

gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczających termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności;

konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunięcia,

zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

z przyczyn technicznych niezależnych od Stron niniejszej Umowy,

siły wyższej

zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych;

wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej;

konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

koniczności wykonania robót dodatkowych;

zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena oferty (C)

60%

60

2.

Gwarancja (G)

20%

20

3.

Termin realizacji robót (T)

20%

20

Cena ofert (C)

W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:

Oferta z najniższą ceną

------------------------------------- x 60 pkt.

Cena oferty badanej

Przez ,,cenę" należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178)

Wydłużenie okresu gwarancji (G)

W przypadku kryterium "wydłużenie okresu gwarancji" do oceny będzie brana pod uwagę gwarancja zadeklarowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ.

Każdy z wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 48 miesięcy gwarancji.

Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:

G = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 48 miesięcy gwarancji (termin minimalny wymagany),

G = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 54 miesięcy gwarancji,

G = 20, jeżeli wykonawca zaoferuje 60 miesięcy gwarancji.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję, pomiędzy przedziałami określonymi powyżej zamawiający przyzna punkty w ilości odpowiadającej dolnej wartości przedziału (np. w przypadku zaoferowania 25 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku zaoferowania 37 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 10 pkt, 49 i powyżej 20 pkt)

Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez wykonawcę w ofercie. Niewpisanie żadnego okresu gwarancji spowoduje uznanie, że okres gwarancji będzie zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.

Termin realizacji robót (T)

W przypadku kryterium "termin realizacji robót" do oceny będzie brany pod uwagę termin zadeklarowany przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do wykonania robót w maksymalnym terminie 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji robót w następujący sposób:

T = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 7 miesięcy (termin maksymalny wymagany),

T = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 6,5 miesiąca,

T = 20, jeżeli wykonawca zaoferuje 6 miesięcy,

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania terminów realizacji robót innych niż wskazane powyżej. Wykonawca, który zaoferuje inne niż wskazane powyżej wartości, otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.

W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami zamawiający posłuży się następującym wzorem:

PO = C + G + T

gdzie:

PO - liczba punktów przyznanych ofercie

C - liczba punktów w kryterium ,,cena oferty"

G - liczba punktów w kryterium ,,gwarancja"

T - liczba punktów w kryterium ,,termin"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji robót
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.