Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
260z dziś
4716z ostatnich 7 dni
19604z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi w zakresie prac budowlanych

Przedmiot:

Usługi w zakresie prac budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna
powiat: lubliniecki
(34) 3535100, 34 3535101, (34) 3572765
gmina@ciasna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ciasna
Wadium: ---
Nr telefonu: (34) 3535100, 34 353
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia w trybie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Gmina Ciasna zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są: usługi w zakresie prac budowlanych.
I. Przedmiot zamówienia

Zakup nawierzchni bezpiecznej- płyty gumowe SBR 500x500 o grubości 30mm, kolor ceglasty.
Wykonanie podłoża wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych SBR 500x500,
w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Jeżowa,
a w szczególności:
-roboty ziemne, korytowanie,

-wykonanie odpowiednich warstw podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną,

-wylewka betonowa B-20 co najmniej 6cm,

-montaż obrzeża betonowego,

- montaż płyt gumowych

Teren do zagospodarowania to ok. 200m?, Zamawiający posiada 100m? nawierzchni gumowej, pozostałą ilość oraz elementy montażu należy ująć w kalkulacji.
II. Warunki stawiane wykonawcom

W zakresie prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego należy wykonać oraz wycenić wszelkie prace związane z prawidłową realizacją zadania, a w szczególności:

-zagospodarowanie placu robót: Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Teren budowy stanowi plac zabaw wraz z urządzeniami siłowymi
w miejscowości Jeżowa.

-prace porządkowe: Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji i zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót we własnym zakresie.

- zabezpieczyć przed zniszczeniem elementy i urządzenia na placu, pod którymi będzie wykonana nawierzchnia, a w przypadku nienależytego zabezpieczenia bądź zniszczenia urządzeń znajdujących się na placu- za szkody odpowiada Wykonawca.

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.08.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Gminy Ciasna Ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 30.07.2021 do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ciasna Ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, bądź na adres e- mail: gmina@ciasna.pl do godz. 12.00, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ciasna.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 24 października 2021 roku.

Wymagania:
IV. Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z realizacją zadania i winna być podana za 1 m? oddzielnie montażu i oddzielnie zakupu nawierzchni z płyt gumowych.
Zamawiający dopuszcza realizację zadania poprzez wybór najkorzystniejszej oferty na zakup nawierzchni u jednego Wykonawcy, a usługę montażu u innego.
W przypadku wpływu równorzędnych cenowo ofert dopuszcza się możliwość negocjacji telefonicznych z oferentami ( negocjacja ceny w dół).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Wykonanie podłoża wraz
z montażem nawierzchni bezpiecznej- płyty gumowe SBR 500x500" i przesłać na adres Urzędu Gminy w Ciasnej, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, dopuszczalne jest również złożenie oferty w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: gmina@ciasna.pl
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego oraz dołączyć kosztorys ofertowy.
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.
3. O wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty powiadamia się uczestników drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
VI. Zawarcie umowy

Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, zawierająca najniższą cenę.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia Umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która zawierała najniższą cenę, chyba że złożona będzie tylko jedna ważna oferta lub upłynie termin zawiązania ofertą.

VII. Warunki płatności

Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy po wykonaniu usługi określonej przez Zamawiającego (wg Zaproszenia do złożenia oferty).
Wykonawca może wystawić rachunek/fakturę pod warunkiem, iż Zamawiający nie zgłosi braków lub innych nieprawidłowości w przedmiocie umowy oraz podpisze protokół odbioru.
Wykonawca wystawi rachunek/fakturę w terminie 14 dni od daty odbioru robót budowlanych, wykonanych na zlecenie Zamawiającego.
Należność za wykonanie usługi określonej przez Zamawiającego będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury przez Wykonawcę,
po realizacji całości zamówienia.

VIII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także pozostawienia bez wyboru oferty.
złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia

Kontakt:
III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Inspektor do spraw geodezji, rolnictwa i leśnictwa Urzędu Gminy Ciasna p. Ewa Korzekwa, pokój nr 9, tel: (34) 3572765

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.