Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYMIANA WYKŁADZINY PCV

Przedmiot:

WYMIANA WYKŁADZINY PCV

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W CHORZOWIE
ul. Dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
32 34 99 413, 32 34 99 416
gospodarczy@chorzow.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 34 99 413, 32 34
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
NAZWA ZADANIA: WYMIANA WYKŁADZINY PCV W ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY
SĄDOWEJ ORAZ DROBNE PRACE REMONTOWE.
RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane
SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (W TYM
ZASTOSOTWANIE ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH):
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drobnych prac remontowych polegających m.in. na
wyburzeniu aneksu oraz na wymianie wykładziny w budynku Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej celem poprawy estetyki i warunków bhp.
2. Zakres robót obejmuje m.in następujące czynności w trzech pomieszczeniach budynku przy
ul. Dworcowej 3 w Chorzowie:
a) usunięcie starych wykładzin;
b) oczyszczenie, zagruntowanie powierzchni;
c) wyrównanie zaprawą samopoziomującą;d) ułożenie nowych wykładzin- opis techniczny wykładziny w załączniku- PRODUCENT LG
HAUSYS SYMBOL: LG DURABLE ROCK lub równoważna;
e) rozebranie istniejącego pomieszczenia aneksu kuchennego, celem powiększenia
pomieszczenia;
f)
wykonanie nowej ścianki z płyt KG w drugim pomieszczeniu;
g) malowanie pomieszczeń.
3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym obiekcie
użyteczności publicznej, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.ch 07:30 do
17.30. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonywania części robót w dni wolne od
pracy. Z uwagi na trudne warunki lokalowe brak miejsca do składowania mebli, koniecznym
będzie realizacja zadania w dwóch etapach. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z
Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac oraz wykonywania ich w sposób jak
najmniej uciążliwy dla pracowników Sądu - szczególnie dotyczy to robót wywołujących
nadmierny hałas oraz pylenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerywania robót, które
zakłócać będą pracę urzędu. Doraźne przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o
dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie, czy też konieczność wydłużenia terminu
zakończenia robót.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi pomieszczenia, w których były wykonywane
prace, do stanu poprzedniego (tj. do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania prac).
Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia wyposażenia pomieszczeń
przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz bieżącego utrzymania czystości na
ciągach komunikacyjnych, w których prowadzony jest remont, a także bieżącego
(codziennego) sprzątania po zakończonej pracy.
5. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewni sprzęt i materiały niezbędne
do realizacji przedmiotu umowy oraz właściwą organizację robot zgodnie z przepisami bhp i
p.poż., oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż.
6. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające z przepisów
Prawa budowlanego, warunków technicznych, technologii robót, sztuki budowlanej
Zamawiający uzna za wycenione w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysie ofertowym opracowanym
przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia.
7. Zamawiający informuje, że na terenie obiektu, którego dotyczy zamówienie Wykonawcę
obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych czy
środków psychoaktywnych. Stwierdzenie złamania tego zakazu przez Wykonawcę skutkować
będzie wstrzymaniem robót, powiadomieniem odpowiednich instytucji i służb porządkowych
oraz naliczeniem kar umownych.8. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje materiały odpowiadające co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, na które
przedłoży przed rozpoczęciem robót niezbędne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i
świadectwa.
9. Wykonawca będzie usuwał z budynku i przyległego terenu na bieżąco odpady powstałe w
wyniku prowadzonych prac oraz poniesie koszt ich wywozu.
10. Zamawiający wymaga, aby osoba nadzorująca prace przebywała na obiekcie w trakcie
realizacji zamówienia i na bieżąco koordynowała prowadzone prace.
11. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do
obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac
odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki i wyposaży w środku ochrony osobistej osoby
(pracowników Wykonawcy) przebywające na terenie budowy
13. Podstawą odbioru końcowego jest wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
14. Z czynności odbioru strony spiszą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku
odbioru, informacje o ewentualnych wadach przedmiotu zamówienia lub odmowie dokonania
odbioru oraz podpisy uczestników odbioru.
15. Od Wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót (po
telefonicznym umówieniu spotkania) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.
16. Ilość osób niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca.
17. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia wykonywali
wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (każda roboczogodz.
musi być wypracowana przez pracownika Wykonawcy w ramach stosunku pracy/umowy o
pracę). Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy usługi montażu
wykładziny PCV.
18. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów,
c.
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
d. zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.
19. Sankcje za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi napodstawie umowy o pracę Zamawiający przewidział we wzorze umowy. Pozostałe warunki
realizacji usługi również określono w projekcie umowy.
GWARANCJA: określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (patrz kryteria wyboru oferty
pkt. VI).
PODWYKONAWCY: Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części
zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku
braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania
żadnej części zamówienia.

CPV: 45453000-7, 45111300-1, 45432111-5, 45432130-4, 45442100-8

Dokument nr: OG 35-51/2021

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
TERMIN: 28 lipca 2021 roku godz. 13:00
MIEJSCE: SĄD REJONOWY W CHORZOWIE 41-500 Chorzów, Ul. Dr Józefa Rostka 2,
I piętro, pok. 120 lub na adres e-mailowy: gospodarczy@chorzow.sr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 3 września 2021 roku.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY:
WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA JEST ZŁOŻENIE
OFERTY NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - załącznik nr 1);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
c) parafowany wzór umowy - (wg załączonego wzoru - załącznik nr 3);
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii
dokumentów składanych wraz z ofertą.
UWAGA!
Wykonawcy winni dołożyć wszelkich starań aby złożyć w wymaganym terminie ofertę wraz
z wszystkimi wymaganymi dokumentami o których mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia.
V.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
a) Uzupełnienie formularza ofertowego - Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wolnych
pozycji w formularzu ofertowym, wskazując odpowiednio cenę ryczałtową netto i brutto.
Ponadto jest zobowiązany do wskazania terminu udzielonej gwarancji.b) W cenach jednostkowych Wykonawca musi ująć wszystkie koszty jakie będzie ponosił w
związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
c) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w PROJEKCIE UMOWY stanowiącym
załącznik do niniejszego zaproszenia.
d) Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
e) Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nie będą zmieniane w toku
realizacji zamówienia.
f)
Prawidłowe ustalenie podatku VAT, obowiązującego w dniu złożenia oferty, należy do
obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowym.
g) Należność za wykonaną robotę budowlaną/usługę będzie regulowana po zrealizowaniu
przedmiotu umowy, przelewem na konto Wykonawcy (konto firmowe, założone w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą) zgłoszone do ,,Wykazu podmiotów zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru
VAT" (tzw. ,,Biała lista") dostępnego pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-
podatnikow-vat-wyszukiwarka, pod rygorem odmowy zapłaty, w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie
strony protokół odbioru, po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi
fakturę w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Za datę płatności przyjmuje
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
VI.
KRYTERIA WYBORU OFERTY:
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert - cena- 80%
CB
Kryterium P = ------------------------- x 80
CBB
Gdzie:
P- liczba przyznanych punktów w kryterium cena
CB- najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
CBB- cena brutto oferty badanej
Kryterium oceny ofert - gwarancja na wykonane roboty-20%
Liczba punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium ,,Gwarancja na wykonanie roboty"
zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Gwarancja oferty ocenianej
Kryterium Kg = ------------------------------- x 20
Gwarancja maksymalnaGdzie:
Kg- liczba przyznanych punktów w kryterium gwarancji
1) W kryterium ,,Gwarancja na wykonanie roboty" Wykonawca podaje czas gwarancji w pełnych
miesiącach.
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty i materiały
wynosi 18 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę, krótszego niż wymagany okres
gwarancji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią publicznego zaproszenia.
3) W przypadku nie podania (wpisania) okresu gwarancji, Zamawiający wpisze minimalny okres
gwarancji, a oferta otrzyma 0 punktów w danym kryterium.
4) Maksymalny okres gwarancji na roboty i materiały do oceny ofert wynosi 36 miesięcy. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres
maksymalny. Gwarancję należy liczyć od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy
5) Gwarancja producenta nie jest brana pod uwagę do wyliczenia w kryterium ,,Gwarancja na
wykonane roboty"
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wynikającą z sumy uzyskanych punktów w kryteriach: cena oraz gwarancja na wykonane roboty
VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, albo od siebie, albo też jako partner we
wspólnym przedsięwzięciu, z jedną ostateczną ceną.
b) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
c) Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty muszą być sporządzone w języku
polskim, pismem czytelnym, bez użycia ścieralnego nośnika pisma (np. ołówka), a wszelkie
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
d) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i
wymaganiami ustawowymi lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w przypadku
składania oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie.
e) Dopuszczalne jest składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopii. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dot. Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu,
uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnieniem. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiającymoże przez zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
f)
Wykonawca ma możliwość nadesłania- złożenia oferty na trzy sposoby:
?
na adres pocztowy Zamawiającego, wówczas winien zamieścić ofertę w zamkniętej
kopercie która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego (tj. Sąd Rejonowy w
Chorzowie Oddział Gospodarczy ul. Rostka 2, 41-500 Chorzów) oraz będzie posiadać
oznaczenie: WYMIANA WYKŁADZINY PCV W ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY
SĄDOWEJ I DROBNE PRACE REMONTOWE - OG 35-51/2021.",
?
na adres e-mailowy Zamawiającego (w temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy
postępowania oraz numeru postępowania):
Wykonawca ma możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej niezaszyfrowanej,
bądź też w zaszyfrowanym pliku. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np.
Adobe Acrobat) lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source
(np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign), lub komercyjnych, W wypadku przesłania oferty w
formie zaszyfrowanego pliku należy:
a. Przesłać plik zabezpieczony hasłem w w/w formacie w terminie składania ofert;
b. Hasło do odczytania pliku oferty proszę przesłać oddzielnym mailem najpóźniej do dnia
i godziny ich otwarcia, pod rygorem uznania, że oferta została złożona po terminie
składania ofert.
?
osobiście - w Oddziale Gospodarczym - I piętro, pok. 120
IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27.08.2021 roku. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu złożenia stosownych wyjaśnień
(doprecyzowania ofert) z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia
treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.2.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego, Zamawiający udziela
wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na
składanie ofert.
3. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku
mniejszej liczby otrzymanych ofert, Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich
Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
6. Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia, bez zbędnej zwłoki.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Jeżeli wybrany
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana
spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję
że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Sąd Rejonowy w Chorzowie z siedzibą w (41-500)
Chorzów, ul. dr Józefa Rostka 2, tel. 32 34 99 445, NIP 6272204010, REGON 000322034
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Sądu
Rejonowego w Chorzowie, ul. dr Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów lub wysyłając e-mail na adres:
iod@chorzow.sr.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a
po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa;
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia)
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odmienieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lic c

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.