Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu technicznego wiercenia otworów infekcyjnych wraz z iniekcją górotworu

Przedmiot:

Wykonanie projektu technicznego wiercenia otworów infekcyjnych wraz z iniekcją górotworu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o
ul. Campi 15
32-700 Bochnia
powiat: bocheński
tel 14 615 24 02 FAX: 14 612 47 18
sekretariat@kopalnia-bochnia.pl
https://kopalnia-bochnia.ezamawiajacy.pl/pn/kopalnia-bochnia/demand/notice/public/34613/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Bochnia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 14 615 24 02 FAX
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I
Wykonanie projektu technicznego wiercenia otworów infekcyjnych wraz z iniekcją górotworu wokół szybu Regis -- dla prac wykonywanych z powierzchni"
1. Cel projektu.
Celem projektu technicznego jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z technologią wykonania robót wiertniczo-iniekcyjnych z powierzchni terenu dla uszczelnienia zlikwidowanego szybu Regis w Kopalni Soli ,,Bochnia" na podstawie poniższych założeń geologiczno-technicznych oraz mapy sytuacyjnej rejonu szybu Regis w skali 1:100, zawierającej rozmieszczenie wykonanych otworów iniekcyjnych powierzchniowych w latach 2001-2002.
Wykonana dokumentacja projektowa winna odpowiadać wymaganiom przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z dnia 9 czerwca 2011 r. Nr 163 poz. 981 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017, poz. 1118 z późn. zmianami).
2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w rejonie szybu Regis.
a) W budowie geologicznej rejonu szybu Regis występują: _
[m p.p.t.]
0,0 - 5,0 nasypy Czwartorzęd
5,0 - 16,0 gliny pylaste
16,0- 18,0 piaski i żwiry
18,0- 20,0 gliny pylaste i rumosze
poniżej 20,0 iły, iły z gipsem Trzeciorzęd (neogen)
b) Warunki hydrogeologiczne.
Wody w postaci sączeń występują w obrębie nasypów i glin pylastych. W obrębie czwartorzędowych piasków i żwirów występuje naporowy horyzont wodonośny o aktualnie nieustalonym poziomie stabilizacji zwierciadła wody. W obrębie iłów wody nie występują, możliwe są lokalne nagromadzenia wód w strefach spękań, kawernach gipsowych oraz w rejonach pustek związanych z robotami górniczymi (drewniana obudowa szybu)
3. Roboty wiertniczo-iniekcyjne.
a) Wiercenie otworów, z których wykonane zostaną zabiegi iniekcji należy zaprojektować z powierzchni terenu w otoczeniu zlikwidowanego szybu Regis, tak aby stanowiły uzupełnienie wykonanych wcześniej robót w celu wytworzenia przesłony przeciwfiltracyjnej czwartorzędu. Powstała przesłona będzie posiadać nieregularny kształt dostosowany do istniejącej infrastruktury i wykonanych wcześniej otworów.
b) Należy zaprojektować rozmieszczenie 19 sztuk otworów w tym 2 otwory pełnordzeniowe do głębokości 25,0 m każdy, o następującej konstrukcji:
-rury 0 139 mm do głębokości około 16,0 m zabudowane w korku iłowym o grubości 1,0 m'
-otwór bosy od głębokości 16,0 m do głębokości 25,0 m.
Do tak przewidzianej konstrukcji należy zaprojektować świdry i aparaty rdzeniowe.
c) W przedziale głębokości od 16,0 do 25,0 m, tj. na 9,0 m w każdym otworze należy zaprojektować wykonywanie zabiegów iniekcji w dwóch strefach: od 16,0 do 20,0 m i od 20,0 do 25,0 m.
d) W wyznaczonych strefach, przed wykonaniem zabiegu iniekcji, należy zaprojektować wykonanie badań chłonności przy użyciu płuczki wodnej.
e) Badania chłonności i zabiegi iniekcji zaprojektować w kolejności z góry do dołu.
f) Wykonanie iniekcji w strefie 20,0-25,0 m zaprojektować w połączeniu z likwidacją otworu.
g) Receptura zaczynu uszczelniającego stosowanego do niskociśnieniowej iniekcji i likwidacji otworów ma zawierać:
wodę wodociągową,
cement portlandzki CEM II/B 32,5 R.
bentonit
h) Po zainiekowaniu strefy w czwartorzędzie należy przystąpić do wykonania około 18 otworów w trzeciorzędzie (neogenie)
o Należy zaprojektować otwory do głębokości 30-35 m p.p.t. zlokalizowane wokół przypuszczalnej strefy obudowy drewnianej szybu.
o Wloty otworów powinny być zlokalizowane przemiennie przed i za obudową drewnianą.
o Należy założyć następującą konstrukcję otworów: rura wstępna 0 138 mm lub 108 mm do głębokości poniżej czwartorzędu, następnie otwór bez orurowania przeznaczony do wykonania iniekcji.
i) Należy zaprojektować otwory badawcze w ilości 3 sztuk (wykonane przed przystąpieniem do iniekcji) wiercone rdzeniowo z uzyskiem rdzenia około 80% dających możliwość korygowania wcześniej założonych warunków geologiczno-hydrogeologicznych i górniczych w rejonie prowadzonych robót.
j) Należy zaprojektować 2 otwory badawcze celem weryfikacji skuteczności prowadzonych prac iniekcyjnych.
k) Należy zaprojektować 1 otwór do głębokości około 50 m p.p.t. w celu likwidacji pustek znajdujących się w tym rejonie.
4. Maszyny i urządzenia.
a) W projekcie należy przewidzieć wiercenie otworów oraz wykonywanie iniekcji przy użyciu wiertnicy np. Beretta T-47 Geo, MDR 06 lub innej o parametrach technicznych pozwalających na wykonanie wiercenia do głębokości 50.0 m i tłoczenie zaczynu z ustalonymi w projekcie technicznym parametrami technologicznymi.
b) Na wyposażeniu stanowiska iniekcyjnego należy przewidzieć skład materiałów do wytworzenia zaczynu, mieszalnik wolnoobrotowy oraz pompę iniekcyjna odpowiednią do założonego w projekcie technicznym ciśnienia.
5. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
W ramach sporządzanej dokumentacji projektowej należy opracować przedmiar robót i kosztorys inwestorski w układzie R+M+S.
W projekcie należy ująć sposób udostępnienie terenu gdyż roboty w części prowadzone będą na terenie nie będącym własnością inwestora.
6. Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
W skład zespołu opracowującego projekt powinny wchodzić osoby posiadające doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych lub technologii wykonywania robót wiertniczych i iniekcyjnych oraz kwalifikacje geologa górniczego i kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne techniką wiertniczą.

CZĘŚĆ II
Wykonanie projektu technicznego wiercenia otworów iniekcyjnych wraz z iniekcją górotworu wokół szybu Regis - dla prac wykonywanych z wyrobisk dołowych. Wymagania:
1. Cel projektu.
Celem projektu technicznego jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z technologią wykonania robót wiertniczo-iniekcyjnych z wyrobisk dołowych dla uszczelnienia zlikwidowanego szybu Regis w Kopalni Soli ,,Bochnia" na podstawie poniższych założeń geologiczno-technicznych
Wykonana dokumentacja projektowa winna odpowiadać wymaganiom przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z dnia 9 czerwca 2011 r. Nr 163 poz. 981 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017, poz. 1118 z późn. zmianami).
2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w rejonie szybu Regis.
o W budowie geologicznej rejonu szybu Regis występują:__
[m p.p.t.l
0,0 - 5,0 nasypy Czwartorzęd
5,0 - 16,0 gliny pylaste
16,0- 18,0 piaski i żwiry
18,0- 20,0 gliny pylaste i rumosze
poniżej 20,0 iły, iły z gipsem Trzeciorzęd (neogen)
o Planowane prace iniekcyjne z wyrobisk dołowych prowadzone będą w warstwach chodenickich (iłowce).
o Warunki hydrogeologiczne.
Poniżej utworów czwartorzędu szyb wchodzi w mioceńskie warstwy chodenickie (nadsolne). Są to iłołupki stalowoszare, margliste uławicone z laminami pylasto-piaszczystymi o miąższości od kilku do kilkunastu mm. Laminy te niekiedy są zawodnione prowadzą solanki o nasyceniu od 100 do 300 g NaCl/dm3. Współczynnik filtracji dla tych utworów wynosi średnio 10~8m/s. W rejonie szybu Regis warstwy chodenickie przebiegają równolegle do granicy złoża, przy rozciągłości NEE-SWW oraz upadzie 60-80° na północ. 3. Roboty wiertniczo-iniekcyjne.
o Należy zaprojektować 4 otwory wiertniczy weiercone z poziomu Danielowiec w kierunku SW w celu doszczelnienia pustek związanych z robotami górniczymi wokół szybu Regis. Zakłada się istnienie pustki (starych zrobów) na głębokości około 40-50 m p.p.t.
o Należy zaprojektować 3 otwory wiertnicze w celu doszczelnieni pustek zlokalizowanych przy szybie Regis będących pozostałościami wyrobiska łączącego szyb Regis z szybikiem Regis.
o Wiercenie otworów, z których wykonane zostaną zabiegi iniekcyjne należy zaprojektować z wyrobisk dołowych w otoczeniu zlikwidowanego szybu Regis, tak aby stanowiły uzupełnienie wykonanych wcześniej robót w celu ograniczenia możliwości migracji wód w głąb górotworu.
o Receptura zaczynu wypełniającego pustki ma zawierać: wodę wodociągową, cement portlandzki CEM II/B 32,5 R.
o Należy zaprojektować otwory badawcze w ilości 2 sztuk (wykonane przed przystąpieniem iniekcji pustek oraz iniekcji górotworu z powierzchni) dających możliwość kontroli procesu iniekcji prowadzonego z powierzchni.
4. Maszyny i urządzenia
W projekcie należy przewidzieć wiercenie otworów oraz wykonywanie iniekcji przy użyciu wiertnicy o parametrach technicznych pozwalających na wykonanie wiercenia do głębokości 30,0 m oraz zastosowanie urządzeń do tłoczenie zaczynu z ustalonymi w projekcie technicznym parametrami technologicznymi.
5. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
W ramach sporządzanej dokumentacji projektowej należy opracować przedmiar robót i kosztorys inwestorski w układzie R+M+S.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na każdą część zamówienia osobno.
Dokumentacje będącą przedmiotem zamówienia należy uzgodnić z Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka - 32-020 Wieliczka, Ul. Zamkowa 8.

Dokument nr: PIN/K W/1695 /2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kopalnia-bochnia.ezamawiajacy.pl/pn/kopalnia-bochnia/demand/notice/public/34613/details
V. Miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- platformy zakupowej Zamawiającego: https://kopalnia-bochnia.ezamawiaiacy.pl/serylet/HomeServlet
VI. Termin przedstawienia ofert:
Ofertę należy przedstawić do dnia 29.07.2021 r. godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca jest zobowiązany do podania całkowitej ceny netto i z podatkiem VAT za każdą z części zamówienia, jakim jest wykonanie projektów technicznych.
VII. Ocena ofert:
Kryterium oceny ofert: cena 100%

Kontakt:
Godziny urzędowania: 6:00-14:00.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela:
Michał Flasza, tel. 14 61 52 414

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.