Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
325z dziś
4850z ostatnich 7 dni
19716z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty rozbiórkowe

Przedmiot:

Roboty rozbiórkowe

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE
ul. Lwówecka 18
58-506 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
tel. 75 645 33 00, fax 75 645 33 10
marta.zdeb@kpswjg.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 75 645 33 00, f
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze z siedzibą przy
Ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.
,,Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniu Akademika w celu utworzenia pracowni
dietetyki"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu:
1. rozbiórki ściany działowej w ilości 2,30 m3;
2. rozebraniu płytek gresowych ze ścian w ilości 46,40m2;
3. rozebraniu płytek gresowych z podłóg w ilości 19,34 m2;
4. demontaż dwóch skrzydeł drzwiowych wewnętrznych;
5. demontaż okapu;
6. przygotowanie powierzchni po rozbiórkach do ponownego montażu płytek gresowych;
7. demontaż opraw oświetleniowych;
8. demontaż tapety ściennej i przygotowanie struktury ściany pod malowanie;
9. demontaż zlewów;
10. wyniesienie mebli do pomieszczeń magazynowych w budynku;
11. utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki;
3.2. Lokalizacja realizacji robót remontowych:
Pomieszczenie w którym będą wykonywane roboty rozbiórkowe znajduje się przy Ul. Kadetów
1, 58-506 Jeleniej Górze, na parterze obiektu.
3.3. Pozostałe wymagania:
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane przy użyciu materiałów i/lub
wyrobów dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej i posiadających atesty,
deklaracje i/lub inne dopuszczenia.

CPV: 45453000-7, 45000000-7, 45111100-9

Dokument nr: DAT-2601-31/21

Składanie ofert:
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze
budynek Rektoratu pok. nr 115 (w kopercie z numerem postępowania) lub adres mailowy:
marta.zdeb@kpswjg.pl do końca dnia 28.07.2021r. Decyduje termin wpływu oferty. Oferty
niekompletne, przesłane po terminie lub pod inny niż wskazany adres nie będą rozpatrywane
przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Roboty budowlane rozbiórkowe należy przeprowadzić w terminie od 28.07.2021 - 20.08.2021
(od poniedziałku do piątku) w godz.ch od 7.00 do 20.00).

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
2.1. Tryb udzjelenia zamówienia:
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). Zastosowanie ma
regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000
zł netto, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021 Rektora Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
2.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, rozbiórki
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym,
b) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
c) posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego, z uwzględnieniem kodu prowadzonej działalności PKD
w dziedzinie robót budowlanych lub remontów;
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 7.1b Wykonawca będzie
podlegał wykluczeniu z postępowania.
Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw
wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych
powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie
oświadczenia Wykonawcy.
7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt-cie
7. Wykonawca:
- złoży oświadczenia będące częścią Formularza ofertowego, dotyczące zatrudnienia osób w
branży ogólnobudowlanej,
- złoży oświadczenia będące częścią Formularza ofertowego, dotyczące powiązań osobowych
lub kapitałowych z Zamawiającym.
- załączy aktualny wydruk z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub KRS;
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda na załączonym formularzu ofertowym łączną cenę brutto za wykonanie
całej usługi.
2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) - cena brutto w tym wyodrębniony podatek
VAT, na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie
z przedmiotem zamówienia.
Ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest usługa kształcenia zawodowego finansowana w
całości ze środków publicznych, usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zin.).
2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.
10. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: 100 % cena
2. Punkty przyznawane w tym kryterium będą liczone według następujących zasad:
Cena - całość wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usługi robót budowlanych.
W ramach tego kryterium najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą
wysokość wynagrodzenia brutto.
Skala punktów: 0-100 pkt
X - liczba punktów uzyskanych
cena oferty najniżej
X =-------------------------------x 100 pkt
cena oferty badanej
11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: www.kpswig.pl.
2. Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty mailowo.
12. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków
przeznaczonych na zamówienie.
2. W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców oferty z taką samą ceną
zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych.
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu przedmiotu zamówienia przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po otrzymaniu przez Zamawiającego
faktury.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów
postępowania.
6. Dopuszcza się możliwość wykonania wizji lokalnej, przed terminem złożenia oferty, we
wcześniej uzgodnionym terminie z osobą wskazaną w pkt.3 powyżej. Wizja lokalna nie
jest obowiązkowa.
Do zapytania ofertowego dołączono:

Kontakt:
3. Osobą do kontaktu jest Pani Marta Zdeb nr telefonu +48 75 6453 326, adres e- mail:
marta.zdeb@kpswjg.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.