Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane z branży ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej w budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty budowlane z branży ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1 Maja 6
45-068 Opole
powiat: Opole
77/4000-900, faks 77/4000-951
zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
https://kowr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/272019/roboty-budowlane-z-branzy-ogolnobudowlanej-oraz-instalacyjnej-w-budynku-kowr-ot-w-opolu-przy-ul-1-maja-6-3-zadania-czesciowe
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 77/4000-900, faks 77
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane z branży ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej w budynku KOWR OT w Opolu przy Ul. 1 Maja 6- 3 zadania częściowe.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont klatki schodowej od strony parkingu wraz z wykonaniem przejścia między klatkami, w budynku KOWR OT w Opolu przy Ul. 1 Maja 6

Montaż instalacji klimatyzacji w trzech pomieszczeniach zlokalizowanych na półpiętrze budynku KOWR OT w Opolu, przy Ul. 1 Maja 6.

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w ramach remontu pomieszczeń do kontaktu z interesantami w budynku KOWR OT w Opolu przy Ul. 1 Maja 6.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45111220-6, 45210000-2, 45262321-7, 45410000-4, 45421131-1, 45431000-7, 45431200-9, 45440000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00122789, OP.WOP.ZP.11.2021.RB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się w języku polskim przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem
https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w ust. 11.17 SWZ.11.2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie
Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.11.3. Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej dostępny pod adresem
internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania
konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca korzystając z Platformy zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie Platformy.11.4. Wszelkie dokumenty,
oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie,
według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce
,,Pomoc" - ,,Instrukcje".11.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy
wynosi 50 MB.11.9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 1) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; 2) komputer klasy
PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden
z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 3)
zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader.
11.10. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych
dokumentów oraz komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych: 1) wszelkie operacje na Platformie opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z
dokładnością co do setnej części sekundy;2) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i
zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 3) oznaczenie
czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
11.11. Za datę przekazania na Platformę oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich
wczytania do Platformy. Potwierdzeniem prawidłowo przekazanego (dokumentu elektronicznego) jest
automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści ,,Plik został przesłany", po każdej
prawidłowo wykonanej operacji.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej jako ,,RODO", wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/
złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie
(01-207) przy Ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email:
kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, Ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej PZP), w celach związanych z
realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących
przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku
prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1
i 2 PZP.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki
będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty
przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym
zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i
uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia
roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana,
zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:45
Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.