Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mietków
Ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków
powiat: wrocławski
tel.: 71 316 81 13, faks: 316 81 84
urzad@mietkow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mietków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 71 316 81 13,
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Nazwa zamówienia:
Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dla zadania: osuszanie, odgrzybianie,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, sanitariatów oraz posadzki
w budynku świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dla zadania: osuszanie, odgrzybianie,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, sanitariatów oraz posadzki w budynku świetlicy wiej-
skiej w Maniowie Wielkim.
Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wszelkie dokumenty
niezbędne do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
roboty budowlane oraz prowadzenia robót budowlanych.
Stan istniejący
Budynek położony przy Ul. Sobockiej 4, 55-081 Maniów Wielki, w strefie ochrony konserwatorskiej A na
działce nr 250/1 obręb Maniów Wielki.
Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, funkcja: świetlica wiejska. Obiekt przedwojenny, dach
dwuspadowy kryty dachówką. Powierzchnia zabudowy ok. 10,5 m x 14,5 m, zabudowa typu "bliźniak" z
budynkiem prywatnym.
Ściany zewnętrzne niedocieplone wykazują liczne ubytki i pęknięcia w tynku.
- wewnątrz pomieszczenia głównego widoczne liczne kolonie zagrzybienia zlokalizowane na ścianach
w miejscach największego zawilgocenia oraz na elementach drewnianych podłogi.
- wentylacja pomieszczeń ograniczona - otwory w suficie do przestrzeni poddasza,
- okna w stanie dobrym bez listew stałego wietrzenia.
Pomiary wykonane wewnątrz pomieszczeń na ścianach zewnętrznych w pasie od poziomu podłoża do
wysokości ok.l,5mb na całej długości wykazują podwyższone poziomy wilgotności - 130-200
jednostek niemianowanych odpowiednio 10-14% wilgotności wagowo. Maksymalne wartości
utrzymują się do wysokości 60-90 cm od poziomu podłoża. Powyżej wskazania systematycznie
malejące do wartości normatywnej 40-60 j.nm. tj. 2-2,5% wagowo na wysokości powyżej 1,5mb.
Wyjątek stanowią obszary wokół otworów okiennych gdzie również na większych wysokościach
wilgotność nie maleje. Obserwujemy więc w obszarze zawilgocenia 3-4-ro krotne przekroczenie
normy wilgotności przegrody budowlanej - ściany mokre.
Urząd Gminy nie posiada dokumentacji inwentaryzacji budowlanej dla ww. budynku niezbędnej do
opracowania dokumentacji technicznej we wskazanym zakresie prac.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objęte-
go zapytaniem ofertowym w celu prawidłowego skalkulowania ceny oferty
Przedmiot zamówienia obejmuje
1) Opracowanie dokumentacji projektowej (rysunki i opis) w zakresie czynności technicznych i tech-
nologicznych, niezbędnych do skutecznego usunięcia problemu zawilgocenia ścian budynku Świe-
tlicy Wiejskiej w Maniowie Wielkim, oraz właściwej eksploatacji obiektu
Dokumentacja powinna zwierać:
a) zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku
b) wykonanie izolacji pionowej ścian
c) zabezpieczenie ścian zewnętrznych przed wpływem wody opadowej
d) naprawę tynków zewnętrznych
e) wykonie izolacji poziomej budynku
f) odtworzenie podłogi z izolacją przeciwwilgociową/przeciwwodną na betonie podkładowo-
wyrównawczym
g) osuszenie ścian
h) odgrzybienie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych
i) poprawienie stanu wentylacji
j) wykonanie sanitariatów i niezbędnych przyłączy
k) zakres innych robót, których wykonie gwarantować będzie trwałe osuszenie ścian i ustrzeże
przed nawrotem zawilgocenia i zagrzybienia budynku.
2) Pozyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich materiałów wyjściowych
i pomocniczych do wykonania przedmiotu zamówienia,
3) Występowanie w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji architektoniczno -
budowlanej i innych instytucji w toku postępowaniuzyskanie niezbędnych opinii, warun-
ków, uzgodnień i decyzji,
4) Zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do organów administracji architektoniczno- budow-
lanej zamiaru wykonania robót budowlanych i uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do planowanych robót budowlanych.
W zakresie wykonania dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest wykonać
i przekazać zamawiającemu:
1) Rysunki i opis prac - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz
DOC, obejmujących:
a) zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku
b) wykonanie izolacji pionowej ścian
c) zabezpieczenie ścian zewnętrznych przed wpływem wody opadowej
d) naprawę tynków zewnętrznych
e) wykonie izolacji poziomej budynku
f) odtworzenie podłogi z izolacją przeciwwilgociową/przeciwwodną na betonie podkładowo-
wyrównawczym
g) osuszenie ścian
h) odgrzybienie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych
i) poprawienie stanu wentylacji
j) wykonanie sanitariatów i niezbędnych przyłączy
Zakres i stopień dokładności projektu prac musi być wystarczający do sporządzenia przedmiaru ro-
bót, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty przez wykonawcę robót.
2) Przedmiar robót - w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF,
3) Kosztorys inwestorski - na podstawie projektu budowlano - wykonawczego. Kosztorys inwestor-
ski musi obejmować szczegółowe określenie materiałów (rodzaj i parametry) - w 2 egz. w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF;
Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia:
1) Opracowania dokumentacji w sposób zapewniający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamó-
wienia na roboty budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w art. 99-102 oraz art. 103 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu na rea-
lizację robót budowlanych. W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mo-
głyby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, pa-
tentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w
którym nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały spo-
sób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W takim przypadku obowiąz-
kiem Wykonawcy jest wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.
2) Udzielanie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczą-
cych treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez Zamawiającego postę-
powania w sprawie udzjelenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na pod-
stawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzie-
lić odpowiedzi do końca drugiego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego
3) Zrealizowania zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wszystkimi aktami prawny-
mi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert cenowych.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełnia wymagania określone przez Zama-
wiającego oraz przedstawia najniższą cenę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta najkorzystniejsza
vrzekrocz.v kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CPV: 71221000-3

Dokument nr: Bd.271.7.2021

Składanie ofert:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Mietków, Ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, pok. nr 3 (sekre-
tariat), lub za pomocą e-mail: urzad@mietkow.pl , w tytule ,,Opracowanie dokumentacji techniczno -
kosztorysowej dla zadania: osuszanie, odgrzybianie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, sanita-
riatów oraz posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Moniowie Wielkim".
w terminie do dnia 4 sierpnia 2021r. do godz. 10;00,co oznacza, że z upływem powyższego terminu
oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego lub osobiście.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Gminy Mietków, Ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, pok. nr 15
Sala Narad
w dniu 4 sierpnia 2021 r., godz.: 10:30.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonanie w terminie do 30 września 2021 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 w późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1
pkt. 1 tejże ustawy oraz z zastosowaniem § 12 Zarządzeniem nr UG-2/2021 Wójta Gminy Mietków z
dania 28 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000
zł.
Za terminy przekazania dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania kompletnego i
zaakceptowanego przez strony umowy przedmiotu zamówienia do Urzędu Gminy w Mietkowie,
potwierdzony podpisanym protokołem zdawczo - odbiorczym.
Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego,
Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym zgodnie z umową przez Zamawiającego.
Wykonawca usunie wady ukryte na własny koszt.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną
lub zawodową do prawidłowego wykonania przedmiotowego opracowania, zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami w tym zakresie, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
gwarantującej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia określonego w części VII.
V. WARUNKI WYKLUCZENIA
Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Powiązanie takie stanowi o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.
VI. ODRZUCENIE OFERTY
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
3) złożone oferty poprzez wykluczenie wykonawcy z postępowania.
VII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:
Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
1) Oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
w zakresie przedmiotu zamówienia.
2) Oświadczenie o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym opisanych w części V
niniejszego Zapytania ofertowego.
3) Oświadczenie o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym opisanych w części V
niniejszego Zapytania ofertowego.
4) Uprawnienia osób wykonujących dokumentacje projektową - wymagane przepisami.
Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji
Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można
dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna
jest forma skrócona.
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z ory-
ginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem
kserokopii dokumentów.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
zamówienia.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub
podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz ,,Oferta".
3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty
pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.
4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące
ofertę.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,
w szczególności więcej niż jednej ceny.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania Jeżeli:
1) oferta , spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) ofert, została złożona , w określonym przez zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty
(brutto). Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty,
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany
przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy.
XV. WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 2 do Zaproszenia do składania ofert.

Kontakt:
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za
pomocą poczty elektronicznej.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Barbara Olszewska-Pałega, e-mail:
barbara.olszewska@mietkow.pl
tel.71 360 49 06 , w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -
15.00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.