Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Boronów
ul. Dolna 2
42-283 Boronów
powiat: lubliniecki
34 35 39 100 wew. 21
gmina@boronow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Boronów
Wadium: ---
Nr telefonu: 34 35 39 100 wew. 21
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
(zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)
Wójt Gminy Boronów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boronów - etap TT"
TT. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boronów, w tym:
? wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynku gospodarczego położonego na terenie Gminy Boronów,
? transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Boronów.
Zamawiający przewiduje:
a) zdemontowanie pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest z 1 budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie Gminy Boronów w ilości około 218,00 m2, tj. ok. 3,270 Mg oraz ich transport i unieszkodliwienie,
b) transport i unieszkodliwienie płyt zawierających azbest z 7 posesji należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Boronów w ilości około ok. 10,400 Mg.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Boronów, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu nieruchomości w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Rzeczywista masa odpadów może różnić się od podanych ilości w/w zestawieniu.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.: 1.Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z2021r., poz.779ze zm.), 2.Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.), 3.Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020r., poz. 1680),
4.Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021r., poz. 756),
5.Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824),
6.Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 ze zm.),
7.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U.
z 2011r. Nr 8, poz. 31),
8. Uchwałą nr 34/XXV/2021 Rady Gminy Boronów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzjelenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boronów na rok
2021.
Inne istotne warunki zamówienia:
1) Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram prac.
2) Termin i godzinę wykonania prac Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien byćdo godny dla właścicieli nieruchomości i nie może być późniejszy niż 23.09.2021r.
3) Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencji odpadów i karcie przekazania odpadu.
4) Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, Wykonawca rozliczy się z jego wykonania, przedkładając mieszkańcowi następujące dokumenty:
a) oryginały podpisanych protokołów odbioru prac z poszczególnych miejsc usuwania wyrobów zawierających azbest,
b) oryginały kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska,
c) oświadczenie dla danej nieruchomości, na której przeprowadzono prace,
0 prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 ze zm.);
d) imienną fakturę VAT, wystawioną na mieszkańca.
e) dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac -zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
1 usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649, ze zm.). Zgłoszenie dotyczy zarówno azbestu usuwanego z budynków mieszkalnych, gospodarczych jak i składowanego luzem na nieruchomości.
5) Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie, jako iloczyn cen jednostkowych za 1Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest i ilości ton,
6) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi,
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
8) Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w zakresie realizacji minimum trzech usług demontażu, wywozu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, udokumentowanych poświadczeniem należytego wykonania usługi.

Dokument nr: OŚW.271.1.2021

Składanie ofert:
VII - Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie (II p., pok. nr 11) Urzędu Gminy w Boronowie przy Ul. Dolnej 2; 42-283 Boronów, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą e-mail na adres: gmina@boronow.pl - do dnia 30.07.2021r. godz. 12°°.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania:
Realizacja zadania: do 23.09.2021r. (przy czym za zakończenie zadania przyjmuje się dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko, potwierdzone kartami przekazania odpadów).

Wymagania:
Sposób przygotowania: Oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. W przypadku ofert przysłanych pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,OFERTA -,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boronów - etap II"
Do oferty należy dołączyć:
1) Poświadczenia należytego wykonania dwóch usług demontażu, wywozu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
2) Dokumenty potwierdzające uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest wraz z informacją o wpisie do rejestru BDO.
3) Kopię umowy z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest.
Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub uprawomocnionego przedstawiciela. W przypadku podpisania dokumentów przez przedstawiciela należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów.
VI - Kryterium wyboru oferty:
o Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych przez nich ofert.
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
o Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę bez podania przyczyny.
o Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
VIII - Ogłoszenie wyników:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pocztą elektroniczną (e-mail) do wszystkich, którzy złożyli ofertę.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Dorota Wilczek tel. (34) 3539100 wew. 21 V -

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.