Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
325z dziś
4850z ostatnich 7 dni
19716z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi transportowe i sprzętem ciężkim

Przedmiot:

Usługi transportowe i sprzętem ciężkim

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział ,,Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie
ul. Broniewskiego 23
73-102 Stargard
powiat: stargardzki
katarzyna.marzec@polski-cukier.pl.
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem postępowania są usługi :
1. Transportu ubocznych produktów przetwórstwa buraków cukrowych;
2. Dostarczenia węgla na kotłownię technologiczną oraz suszarnię wysłodków;
3. Spychania spycharką gąsienicową odpadów i niwelowania terenu;
4. Załadunku, pryzmowania i spychania buraków w obrębie placu fabrycznego oraz załadunku wysłodków oraz produktów ubocznych na środki transportu;
5. Transportu wysłodków suszonych do magazynów zewnętrznych (wymagany Certyfikat GMP+)
w kampanii cukrowniczej 2021/2022 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ,,Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Otwarcie ofert: 4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział ,,Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie, w dniu 06.08.2021 r. o godz. 12:30. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.

Składanie ofert:
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział ,,Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie, Ul. Broniewskiego 23, 73-102 Stargard w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2021 r. do godz. 12:00
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 06.08.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
6.1. Usługi objęte przedmiotem postępowania zostaną wykonane na terenie Oddziału ,,Cukrownia Kluczewo" a w przypadku transportu wysłodków suszonych do magazynów zewnętrznych na trasie Oddział ,,Cukrownia Kluczewo" - Magazyny zewnętrzne (oddalone do 45 km od Cukrowni Kluczewo)
2
6.2. Realizacja usług objętych przedmiotem postępowania nastąpi w terminie od rozpoczęcia do końca kampanii cukrowniczej 2021/2022 w Oddziale ,,Cukrownia Kluczewo".

Wymagania:
4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
7. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
7.1. Formularz/e ofertowy/e, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
7.2. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
7.3. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,
7.4. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),
7.5. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,
7.6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.8. zezwolenie na przewóz materiałów paszowych i odpadów, certyfikatów (tam gdzie wymagane)
7.9. specyfikację oferowanego sprzętu, w tym liczbę, nazwę, typ, wraz z rodzajem ich wyposażenia,
7.10. specyfikację ewentualnych podwykonawców przewidzianych do realizacji zadania,
7.11. referencje potwierdzające doświadczenie w realizacji przedmiotowych lub podobnych usług
8. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
8.1. Oferent składa jedną ofertę.
8.2. Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.
8.3. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
8.4. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.
8.5. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.
8.6. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.7. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia.
8.8. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia, stanowią integralną część oferty.
8.9. Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych,
8.10. Organizator dopuszcza składanie ofert wariantowych.
3
8.11. Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
8.12. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
8.13. Wynagrodzenie Stawki jednostkowe podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym być wyrażone w pieniądzu [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać stawki jednostkowe w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli Formularza ofertowego. Stawki jednostkowe , Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym powinny obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania.
8.14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
,,NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA - KAMPANIA 2021/2022"
8.15. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
8.16. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
9. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
9.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
9.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 9.1.
10.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 03.08.2021 roku, do godziny 15:00 na adres e-mail: katarzyna.marzec@polski-cukier.pl.
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.
10.4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.
10.5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
10.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.
4
10.7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
11. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
11.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
11.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
11.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
11.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.
11.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
11.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.
11.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić w dniu 09.08.2021 r., szczegółowy termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
11.6. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
11.7. Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 7 , pod warunkiem, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
11.8. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
11.9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.
12. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Ogłoszeniu.
12.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.
12.3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
12.4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia
postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
12.5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12.6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
12.7. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
12.8. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.
5
12.9. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY 13.1. W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy: 13.1.1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy w wysokości nie mniej niż wartość dobowa usługi (w zł) za każdy dzień opóźnienia 13.1.2. w przypadku rozwiązania umowy, w trybie natychmiastowym z przyczyn dotyczących Wykonawcy, lub zlecenia przedmiotu umowy innemu podmiotowi Zamawiający z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości do 500 000,00 zł. (w zależności od rodzaju wykonywanej usługi) 13.1.3. Za naruszenie wymagań prawnych ogólnych lub wewnętrznych przepisów Zamawiającego w zakresie Ochrony Środowiska oraz zasad BHP i nieusunięcia stwierdzonych niezgodności kwotę 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia. Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych, jak i ich ostateczna wysokość będą przedmiotem negocjacji. 13.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 13.3. Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego potwierdzone przez Zamawiającego dobowe raporty pracy. 13.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 13.5. Język umowy polski i właściwe prawo polskie. 13.6. Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu. 13.7. Sposób i terminy płatności wynagrodzenia będą realizowane w okresach, co 14 dni przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury doręczonych Zamawiającemu. 13.8. Wykonawca w przypadku zawierania umów z podwykonawcami będzie zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o danych
podwykonawcy oraz zakresie usług zlecanych podwykonawcy oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie tych umów. 13.9. Wykonawca będzie miał obowiązek składać Zamawiającemu dowody uiszczenia wynagrodzeń podwykonawcom. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać bieżące płatności. 13.10. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania podwykonawców i dostawców.
13.11. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, Wykonawca co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco do kwoty 500 000,00 zł wraz z deklaracją wekslową według wzoru otrzymanego od Zamawiającego (w zależności od rodzaju wykonywanej usługi)
13.12. Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie 100 000 zł. Kopia polisy będzie stanowić Załącznik do Umowy.

Uwagi:
13.13. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: ,,RODO").
6
13.14. Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy. 13.15. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z wiedzą, przepisami prawa i z najwyższą profesjonalną starannością z wykorzystaniem maszyn i urządzeń właściwych dla tych celów, Polskimi normami, unijnymi aktami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej. 13.16. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców zasad BHP i ppoż. i innych zasad i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności zgodnie z wymaganiami i obostrzeniami obowiązującymi na terenie Oddziału ,,Cukrownia Kluczewo" . Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostaną określone w umowie.

Kontakt:
10.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Katarzyna Marzec e-mail: katarzyna.marzec@polski-cukier.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.