Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
424z dziś
4948z ostatnich 7 dni
19814z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ogólnodostępnego boiska

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont ogólnodostępnego boiska

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
agnieszka.jekot@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: 3.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 14 przy Ul. Krzyskiej 118 w Tarnowie na działkach 29/2 obręb 79, 153/3 i 153/1 obręb 67.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) remont istniejącego systemu odwodnienia, w tym:
a) oczyszczenie istniejących odwodnień liniowych,
b) wymiana istniejącego niesprawnego układu drenażowego (rura drenarska 100 mm w obsypce z kruszywa otoczonego geowłókniną),
c) wymiana istniejącej kanalizacji odprowadzającej wody z drenażu do studni zbiorczej,
d) uzupełnienie studzienek rewizyjnych na łączeniach rurażu;
2) remont nawierzchni boiska o wymiarach 18,5 x 37 m, w tym:
a) demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej,
b) usunięcie górnej warstwy podbudowy (śr. 10 cm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podbudowy,
c) demontaż istniejących tulei i fundamentów pod słupki do siatkówki i tenisa z odtworzeniem podbudowy,
d) wykonanie warstwy wyrównującej z grysu 2-8 mm gr. 5 cm,
e) montaż maty amortyzującej gr. 1 cm,
f) montaż nawierzchni sportowej: trawa syntetyczna tkana zasypowa, wysokość runa 5 cm wraz z naniesieniem linii (piłka nożna oraz koszykówka);
3) remont ogrodzenia boiska wraz z podniesieniem o 1 m (do wysokości 5 m) z zastosowaniem piłkochwytów, w tym:
a) demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej wraz z naciągami,
b) uzupełnienie ubytków i uszkodzeń cokołu betonowego wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (malowanie zestawem farb do betonu),
c) oczyszczenie i malowanie słupków oraz bramy wjazdowej,
d) podniesienie wysokości słupków z 4 m do 5 m wraz z elementami usztywniającymi,
e) montaż siatki ogrodzeniowej (stalowej ocynkowanej powlekanej - gr. druta 4 mm) do wysokości 2 m oraz siatki piłkochwytu na wysokości 2-5 m (siatka PE wiązana gr. 4 mm oczko 100 x 100 mm);
4) roboty ziemne, w tym:
a) profilowanie i umocnienie płytami z tworzyw sztucznych typu zielony parking skarp przylegających do boiska od strony południowo-wschodniej oraz zachodniej,
b) odtworzenie humusowania wraz z obsianiem mieszankami traw;
5) remont istniejących ławek,
6) utwardzenie terenu w obrębie boiska, w tym:
a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
b) montaż obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie betonowej C12/15,
c) wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20 cm,
d) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce z grysu 2/8 mm gr. 3 cm,
7) utwardzenie miejsc dla rowerów, w tym:
a) montaż palisady betonowej o wysokości do 120 cm wraz z wykonaniem zasypki z gruntu przepuszczalnego,
b) wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20 cm,
c) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce z grysu 2/8 mm gr. 3 cm,
d) dostawa i montaż stojaka dla czterech rowerów,
e) montaż balustrady stalowej na obwodzie palisady;
8) wymiana istniejących bramek (wymiar 2 x 3 m) na nowe,
9) wymiana istniejących tablic do koszykówki (tablice 180 x 105 cm) na nowe wraz z regulacją wysokościową zawieszenia,
10) dostawa i montaż tablicy z regulaminem,
11) odtworzenie zieleni,
12) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera ,,Opis przedmiotu zamówienia" (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.
Stosownie do art. 100 ustawy Pzp przedmiot zamówienia w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych został opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

CPV: 45236119-7, 39293300-5, 45000000-7, 45111240-2, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00123098, WIM.271.25.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform
usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia lub wycofania oferty", dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIM.271.25.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Krzyskiej 118 w Tarnowie na działkach 29/2 obręb 79, 153/3 i 153/1 obręb 67.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) remont istniejącego systemu odwodnienia, w tym:
a) oczyszczenie istniejących odwodnień liniowych,
b) wymiana istniejącego niesprawnego układu drenażowego (rura drenarska 100 mm w obsypce z kruszywa otoczonego geowłókniną),
c) wymiana istniejącej kanalizacji odprowadzającej wody z drenażu do studni zbiorczej,
d) uzupełnienie studzienek rewizyjnych na łączeniach rurażu;
2) remont nawierzchni boiska o wymiarach 18,5 x 37 m, w tym:
a) demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej,
b) usunięcie górnej warstwy podbudowy (śr. 10 cm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podbudowy,
c) demontaż istniejących tulei i fundamentów pod słupki do siatkówki i tenisa z odtworzeniem podbudowy,
d) wykonanie warstwy wyrównującej z grysu 2-8 mm gr. 5 cm,
e) montaż maty amortyzującej gr. 1 cm,
f) montaż nawierzchni sportowej: trawa syntetyczna tkana zasypowa, wysokość runa 5 cm wraz z naniesieniem linii (piłka nożna oraz koszykówka);
3) remont ogrodzenia boiska wraz z podniesieniem o 1 m (do wysokości 5 m) z zastosowaniem piłkochwytów, w tym:
a) demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej wraz z naciągami,
b) uzupełnienie ubytków i uszkodzeń cokołu betonowego wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (malowanie zestawem farb do betonu),
c) oczyszczenie i malowanie słupków oraz bramy wjazdowej,
d) podniesienie wysokości słupków z 4 m do 5 m wraz z elementami usztywniającymi,
e) montaż siatki ogrodzeniowej (stalowej ocynkowanej powlekanej - gr. druta 4 mm) do wysokości 2 m oraz siatki piłkochwytu na wysokości 2-5 m (siatka PE wiązana gr. 4 mm oczko 100 x 100 mm);
4) roboty ziemne, w tym:
a) profilowanie i umocnienie płytami z tworzyw sztucznych typu zielony parking skarp przylegających do boiska od strony południowo-wschodniej oraz zachodniej,
b) odtworzenie humusowania wraz z obsianiem mieszankami traw;
5) remont istniejących ławek,
6) utwardzenie terenu w obrębie boiska, w tym:
a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
b) montaż obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie betonowej C12/15,
c) wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20 cm,
d) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce z grysu 2/8 mm gr. 3 cm,
7) utwardzenie miejsc dla rowerów, w tym:
a) montaż palisady betonowej o wysokości do 120 cm wraz z wykonaniem zasypki z gruntu przepuszczalnego,
b) wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20 cm,
c) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce z grysu 2/8 mm gr. 3 cm,
d) dostawa i montaż stojaka dla czterech rowerów,
e) montaż balustrady stalowej na obwodzie palisady;
8) wymiana istniejących bramek (wymiar 2 x 3 m) na nowe,
9) wymiana istniejących tablic do koszykówki (tablice 180 x 105 cm) na nowe wraz z regulacją wysokościową zawieszenia,
10) dostawa i montaż tablicy z regulaminem,
11) odtworzenie zieleni,
12) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera ,,Opis przedmiotu zamówienia" (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.
Stosownie do art. 100 ustawy Pzp przedmiot zamówienia w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych został opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39293300-5 - Sztuczna trawa

45000000-7 - Roboty budowlane

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na miniPortalu. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 uPzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na ułożoną nawierzchnię ze sztucznej trawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni co najmniej 300 m.
o Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie techniczne oraz odpowiednie uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta będzie pełniła funkcję KIEROWNIKA BUDOWY.
o Osoba(osoby) zdolna(e) do wykonania zamówienia, tj. posiadająca(e) prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz musi być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)
lub musi spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Prawa budowlanego, tj. być osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenie zawodowego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujący sposób: Wykonawcy mogą wspólnie spełnić warunek.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z rozdziałem XI ust. 5.2. SWZ (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (rozdział XI ust. 5 pkt 5.1. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp ( rozdz. XI ust. 5 pkt 5.4. SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj.: działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp także w następujących przypadkach:
1) terminu wykonania robót w przypadku:
a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji technicznej,
b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie umowy,
c) wystąpienia zdarzeń losowych,
d) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp.,
f) wystąpienie przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie zawinionego przez Wykonawcę,
g) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających:
- dochowania wymogów technicznych i technologicznych,
- prowadzenia prac,
h) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy,
i) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów, urządzeń,
j) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą wykonanie robót zasadniczych,
k) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
l) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;
2) sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach:
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wartość pozostałego do wykonania zakresu robót jest większa niż 50% wynagrodzenia,
b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji technicznej,
c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 17 ust. 8 umowy;
3) Podwykonawców;
4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarów i usług;
5) sposobu rozliczenia umowy.
2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania robót;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, c- jest konieczna z uwagi na:
a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji technicznej,
b) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją okaże się niemożliwe lub utrudnione z przyczyn technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 wystąpienie niezależnych od stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja robót przez dotychczasowego Podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5:
a) gdy wystąpi zmiana terminu wykonania umowy,
b) gdy wystąpi zmiana WPF i Budżetu GMT w zakresie zadania objętego przedmiotem zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń.
4. W przypadku gdy nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku.
5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży:
1) opis proponowanych zmian;
2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na miniPortalu. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 uPzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na ułożoną nawierzchnię ze sztucznej trawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.