Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i rozbudowa budynku

Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole Publiczne w Biadolinach Radłowskich
Biadoliny Radłowskie 152
32-828 Biadoliny Radłowskie
powiat: tarnowski
tel.: 601 956 621
ppbr152@gmail.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Biadoliny Radłowskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel.: 601 956 621
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego - wykonanie otworu drzwiowego, schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych - etap I - zamówienie powtórzone."
Zakres robót obejmuje:
a) roboty ziemne;
b) fundamenty;
c) konstrukcję stalową schodów i ściany;
d) dach nad schodami;
e) wymianę okien i drzwi;
f) nawierzchnie z kostki brukowej;
g) instalację elektryczną.
2. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa (zał. nr 6) oraz przedmiar robót (zał. nr 5).
3. Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu muszą posiadać stosowne świadectwa, atesty, aprobaty techniczne (ITB, PZH) dopuszczające je do użycia.

Otwarcie ofert: 5. Zamawiający dokona jawnego otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 9.15 w swojej siedzibie: Przedszkole Publiczne w Biadolinach Radłowskich, adres: Biadoliny Radłowskie 152, 32-828 Biadoliny Radłowskie, gabinet dyrektora.

Specyfikacja:
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej na budynku. Wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej zobligowani są poinformować o tym fakcie Zamawiającego i umówić godzinę odbycia wizji.

Składanie ofert:
8. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Dopuszczalne formy kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, drogą elektroniczną.
5. Na kopercie z ofertą należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego - wykonanie otworu drzwiowego, schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych - etap I - zamówienie powtórzone"
4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, zapieczętowanej
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści w terminie do dnia 29 lipca 2021 r.
do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Przedszkole Publiczne w Biadolinach Radłowskich, adres: Biadoliny Radłowskie 152, 32-828 Biadoliny Radłowskie, w formie pisemnej (osobiście, listownie).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem to 29 października 2021 r.

Wymagania:
3. Okres gwarancji:
Wykonawca udzieli 60-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Warunki płatności:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego płatne będzie jednorazowo, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 30 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740) i jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto (waga - 100 %).
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki:
a) wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie robót objętych niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, budowie bądź zmianie sposobu użytkowania budynku na kwotę co najmniej 60 000 zł brutto każde zadanie, zgodnie z wykazem wykonanych usług, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Na potwierdzenie wykonania wyżej wymienionych usług Wykonawca zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie (kserokopie dokumentów: referencje, protokoły odbioru). Zadania nie podparte dokumentami nie będą brane pod uwagę.
b) dysponował osobą posiadająca min. 5 lat uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
4. Na ofertę składają się:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1;
b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (tylko do celów informacyjnych, gdyż obowiązująca jest bowiem wysokość wynagrodzenia ryczałtowego);
c) wykaz wykonanych usług potwierdzający stawiane przez Zamawiającego warunki, o których mowa w pkt. 5 ppkt 3 lit. a - sporządzony wg załącznika nr 2 do zapytania - wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5 ppkt 3 lit. a;
d) wykaz osób jakimi będzie dysponował wykonawca potwierdzający stawiane przez Zamawiającego warunki, o których mowa w pkt. 5 ppkt 3 lit. b - sporządzony wg załącznika nr 3 do zapytania - wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie tych osób, o których mowa w pkt. 5 ppkt 3 lit. b;
e) podpisana klauzula RODO - zał. nr 4.
5. Na przesłanym do Zamawiającego formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę netto
i brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.
6. Cena oferty Wykonawcy jest ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów musza być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (tzw. Umowę Konsorcjum). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy.
9. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
10. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
12. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
13. Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (odwołania ogłoszenia o zamówieniu) bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 703 §1 KC.

Kontakt:
14. Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela Pani Marzena Wiśniowska-Hajdecka, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Biadolinach Radłowskich - tel.: 601 956 621, adres email: ppbr152@gmail.com .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.