Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i przebudowa elewacji budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont i przebudowa elewacji budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Markach
Lisa - Kuli
05-270 Marki
powiat: wołomiński
zamowienia@marki.pl
https://marki.logintrade.net/zapytania_email,52191,bc071154d28e38ac2c27a5db205d63d0.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Marki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i przebudowa elewacji budynku mieszczącego się przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82
należącego do zabytkowego zespołu Osiedla Robotniczego w Markach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa elewacji budynku mieszczącego się przy Al.
M. J. Piłsudzkiego 82 należącego do zabytkowego zespołu Osiedla Robotniczego w Markach -
zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ.

CPV: 45400000-1, 45421130-4, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00123103, WZP.271.25.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://marki.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://marki.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, składanie ofert, odbywa się za
pośrednictwem platformy zakupowej https://marki.logintrade.net/rejestracj /przetargi.html. Wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
https://marki.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://marki.logintrade.net/zapytania_email,52191,bc071154d28e38ac2c27a5db205d63d0.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty składa się elektronicznie pod adresem https://marki.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.25.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa elewacji budynku mieszczącego się przy Al.
M. J. Piłsudzkiego 82 należącego do zabytkowego zespołu Osiedla Robotniczego w Markach -
zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia i gwarancja
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę
budowlaną polegające na wykonaniu remontu i/lub modernizacji budynku objętego ochroną
Konserwatora Zabytków o wartości min. 500 000,00 zł brutto;
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi
następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami Prawa budowlanego, oraz która
przez okres co najmniej 18 miesięcy brała udział przy realizacji robót budowalnych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucja kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami - Dz.U. z 2014r. poz. 1446) - osoba ta będzie pełniła funkcje kierownika budowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. X. 2 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie u biegających
się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu , brak podstaw wykluczenia. Zamawiający
wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4ustawy Pzp
oświadczenia,
z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia zawarta jest w formularzu oferty.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z paragrafem 13 projektu umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia i gwarancja
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.