Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 200-17-50, fax 41 200-17-60
swk.zamowienia.publiczne@ohp.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 200-17-50, f
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do wykonania remontu
dachu w budynku internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, Ul. Hutnicza 10"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej niezbędnej dla realizacji inwestycji polegającej na remoncie dachu w budynku
internatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz uzyskanie zgody konserwatora zabytków, a także objęcie
nadzorem autorskim.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
2. Uzyskanie pozwolenia na wykonanie remontu, wydane przez właściwego konserwatora
zabytków na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
3. Uzyskanie innych niezbędnych zgód i pozwoleń koniecznych do uzyskania pozwolenia na
wykonanie remontu w Starostwie Powiatowym,
4. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
5. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu.
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP posiada dokumentację techniczną budynku w
formie papierowej, która zostanie udostępniona Wykonawcy wybranemu w zapytaniu
ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest przygotować w taki sposób dokumentację
projektową, aby stanowiła podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ww projekt budowlano-
wykonawczy remontu należy wykonać w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz
inwentaryzację przeprowadzoną we własnym zakresie.
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania projektów, odpowiedzi oferentom
zadającym pytania Zamawiającemu w trakcie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych oraz
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy w charakterze biegłego/eksperta,
który udzieli Zamawiającemu niezbędnego wsparcia merytorycznego w przypadku
wątpliwości natury technicznej lub technologicznej w czasie trwania całego procesu udzielania
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Po wyborze Wykonawcy robót budowlanych,
udział w nadzorowaniu prowadzonych robót budowlanych oraz podczas odbiorów końcowych
w celu prawidłowego zakończenia realizowanej inwestycji.
W związku z tym, iż dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania
ofertowego będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawca wykona je zgodnie z art. 99 ust 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.
Wykonawca nie wskazuje znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez Wykonawcę
projektowanych robót budowlanych, jeżeli mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.
Z wybranym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa
na czas niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, przy założeniu, że ostateczny termin
przekazania przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do 15.12.2021 r.

Dokument nr: ŚWK.ZAiZP .273.12.2021

Składanie ofert:
VII. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego w sekretariacie ŚWK OHP w Kielcach, Ul. Wrzosowa 44 lub w w
formie elektronicznej przesłać na adres mailowy: swk.zamowienia.publiczne@ohp.pl
nieprzekraczalnym terminie do 30.07.2021 r. do godz. 10;00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do 15.12.2021 r.

Wymagania:
IV. Termin płatności faktury
Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT,
wystawianej przez Zleceniobiorcę, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz
dołączonego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, bez zastrzeżeń podpisanego przez
obie strony.
V. Sposób obliczenia ceny:
1. Cena całkowita oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie zamieszczona
w Formularzu ofertowym- stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie zobowiązania
oraz wszystkie koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
3. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena
za realizację przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu ofertowym była ceną
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. Działań w celu
jej określenia.
4. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie inne koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz
wszelkie inne koszty nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, bez których nie jest możliwe
wykonanie zamówienia.
5. Zaleca się aby przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem
zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.
VI. Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert:
1. Cena- 70%
2. Doświadczenie - 30 %
1) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ,,Cena" - 70%.
Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę
Formularza oferty i podanej przez Wykonawcę ceny brutto za wykonanie zamówienia. Ocena
punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
cena brutto oferty z najniższą ceną
cena brutto oferty badanej x 70
2) Doświadczenie - wykaz wykonanych usług wykonania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej remontu dachu. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca wykaże, iż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał usługi dotyczące
przygotowania dokumentacji projektu remontu dachu lub budynku, w której częścią było
wykonanie dokumentacji projektu remontu dachu za kwotę co najmniej 15 000 zł każda.
Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającego, dla którego były wykonane
usługi, zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia sporządzony wg
Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.
Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ,,Doświadczenie" to 30.
Punkty w kryterium ,,Doświadczenie" będą przyznawane według następującej zasady:
30 punktów - otrzyma oferta Wykonawcy, który przedstawił dwa dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie ekspertyzy technicznej dachu;
15 punktów - otrzyma oferta Wykonawcy, który przedstawił jeden dokument potwierdzające
wykonanie ekspertyzy technicznej dachu;
0 punktów - otrzyma oferta Wykonawcy, który nie przedstawił żadnego potwierdzenia
wykonania ekspertyzy technicznej dachu
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli:
o Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej zamówieniu;
o Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
o Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia lub jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego,
o Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Kontakt:
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie Zapytania ofertowego w
godzinach pracy zamawiającego t.j. od 7:45 do 15:45

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.