Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
420z dziś
4896z ostatnich 7 dni
18876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie
ul. B. Chrobrego 4
11-600 Węgorzewo
powiat: węgorzewski
87 427 59 33
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: 87 427 59 33
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4, w Węgorzewie
Zapytanie o cenę

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: ,,Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4, w Węgorzewie".

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ,,Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka z o.o. w Węgorzewie" oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

I. Przedmiot zamówienia

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty
na: ,,Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach:
Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4, w Węgorzewie"
Zakres zamówienia:

1. Kotłownia przy Ul. Żeromskiego 1:

Kotły:

Domobloc N typ DCN1500 producent Schäffer, szt. 2
De Dietrich C630-1300 Eco kondensacyjny o mocy 1303 kW, szt. 2

Palniki:

gazowo-olejowy RWS 190/MMZ 784T producent RIELLO BURNERS, szt. 1
gazowo-olejowy GKP-106,3H producent OILON, szt. 1

Zakres prac:

Czyszczenie, konserwacja i regulacja parametrów pracy kotła kondensacyjnego C630-1303 zgodnie z DTR.
Przegląd układu automatyki i wizualizacji firmy SIEMENS.
Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika).
Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych.
Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
Sprawdzenie poprawności działania ścieżek gazowych i olejowych.
Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych - 3 szt.).
Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych i olejowych.
Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
Sprawdzenie jakości wody technologicznej (w zładzie) oraz uzupełniającej.
Wymiana elektrod zapłonowych w kotła kondensacyjnych C630-1303.

2. Kotłownia przy Ul. B. Chrobrego 4:

Kocioł:

Viessmann VITOPLEX 100, szt. 2
De Dietrich C310-570 ECO kondensacyjny o mocy 573 kW, szt. 1

Palnik:

gazowo - olejowy firmy GIERSCH typ MK3.1-ZM-L-N
gazowy firmy GIERSCH typ MG2-ZM-L-N

Zakres prac:

Przegląd układu automatyki firmy FRISKO.
Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.
Czyszczenie, konserwacja i regulacja parametrów pracy kotła kondensacyjnego C310-570.
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, elektrody jonizującej, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika oraz systemu zabezpieczenia kotła kondensacyjnego
C310-570).
Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych w palnikach GIERSCH.
Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
Sprawdzenie poprawności działania ścieżek gazowych.
Sprawdzenie poprawności działania ścieżki olejowej.
Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych).
Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych i olejowych.
Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
Sprawdzenie jakości wody technologicznej (w zładzie) oraz uzupełniającej.
Wymiana elektrody zapłonowej w kotle kondensacyjnych C310-570.

Czyszczenie płomienicy, płomieniówek kotłowych, kotłów w kotłowniach przy Ul. Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4 (kotły Vitoplex 100 - 2szt.), wykonało CeM we własnym zakresie.

Po wykonaniu w/w prac należy wystawić protokoły z przeprowadzenia przeglądu z poszczególnej kotłowni wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac remontowych.

Dokument nr: CeM-2021/2549/W1

Składanie ofert:
V. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 02.08.2021 r. (poniedziałek), do godz. 1200
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. Ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie IV.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac od 16.08.2021 do dnia 31.08.2021 r.

Wymagania:
Wykonawca udzieli 6 m-c gwarancji na wykonane prace związane z przeglądem urządzeń kotłowni od daty przekazania kompletu protokołów.
II. Informację ogólne

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania przeglądów dla wybranych Wspólnot w ramach złożonej oferty cenowej.
III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 45 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty.
Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji grup I, II (kotły wodne o mocy nie mniejszej niż 1500 kW) i III w zakresie E i D do wykonywania czynności związanych z remontem, konserwacją, pracami kontrolno-pomiarowymi urządzeń energetycznych
Dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji firm VIESSMANN (kotły Vitoplex 100), De Dietrich (kotły C310-570, GT430-10), GIERSCH (palniki MK3.1-ZM-L-N, MG2-ZM-L-N), RIELLO (LS 68/MMX779T1, RWS190/MMZ 784T), SYR (demineralizatory 3200, zawory bezpieczeństwa, zabezpieczenia poziomu wody) do przeprowadzania prac związanych z przeglądami, regulacjami oraz remontem urządzeń.

IV. Sposób przygotowania oferty

Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem ,,Oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie".
Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
Oferta winna być złożona zgodnie z załączonym załącznikiem tj.:

Załącznik nr 1 - oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz.710).
VI. Kryterium oceny ofert: 100 % cena brutto.
Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Kontakt:
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 8.00-14.00)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.