Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
4466z ostatnich 7 dni
19354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wspólnych toalet

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont wspólnych toalet

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
ratusz@siemianowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont wspólnych toalet w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont wspólnych toalet w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
przy Ul. Kołłątaja 3, Kołłątaja 11, Kołłątaja 14.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera:
- Dodatek nr4 do SWZ- Przedmiar robót, STWOiRB

CPV: 45000000-7, 45320000-6, 45410000-4, 45440000-3, 45450000-6, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00123053, ZP-MPGKiM/40/VII/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mpgkim.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
3.1. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Prowadzącym postępowanie w pozostałych obszarach.
3.2. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
o każdy program który służy do otwierania protokołów HTTPS z włączonym Java Script
b. Pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
o program umożliwiający otwarcie dokumentów edytowalnych w formacie .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods.
o program umożliwiający otwarcie dokumentów w formacie .pdf.
o program umożliwiający otwarcie plików skompresowanych .7zip lub .zip.
c. Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
o Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
o Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
o Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.)
o Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
3.3. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie,
3.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 50 MB
3.5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.mpgkim.com.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Ślaskich przy Ul. Jana Pawła II 10;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy Ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82
3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy Ul. Śmiłowskiego 15 KRS: 0000096696 nr tel. 32 766 0 00 e-mail: mpgkim@mpgkim.com.pl na podstawie umowy na: Świadczenie usług w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemianowice Śląskie z dnia 08.12.2017r. oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 23.05.2018r.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont wspólnych toalet w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie (znak sprawy: ZP-MPGKiM/40/VII/2021)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 09:00
Miejsce składania ofert: miniportal uzp

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
o pieniądzu,
o gwarancjach bankowych,
o gwarancjach ubezpieczeniowych,
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019r. , poz 310, 938, 1572).
4. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium:
a). przelew na rachunek bankowy Prowadzącego postępowanie (dotyczy pieniężnej formy wniesienia wadium) ING Bank Śląski 15 1050 1214 1000 0010 0156 3541 dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert
5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: ,,Wadium w postępowaniu nr ZP-MPGKiM/40/VII/2021 Remont wspólnych toalet w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Prowadzący postępowanie przechowuje na rachunku bankowym.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 Rozdziału XV. SWZ , wykonawca przekazuje prowadzącemu postępowanie oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny na adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-MPGKiM/40/VII/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont wspólnych toalet w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
przy ul. Kołłątaja 3, Kołłątaja 11, Kołłątaja 14.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera:
- Dodatek nr4 do SWZ- Przedmiar robót, STWOiRB
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Prowadzący postępowanie dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w niżej wymienionych kryteriach, którym Prowadzący postępowanie przypisał następujące znaczenie:

cena oferty: 60 %,
wysokość kary umownej: 40%

2. Sposób oceny ofert:
2.1. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Prowadzący postępowanie, poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2.2. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:
K = K1 + K2
gdzie:
K - liczba punktów przyznanych ofercie,
K1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena,
K2 - liczba punktów przyznanych w kryterium wysokość karty umownej

2.3. W trakcie składania ofert kolejnym ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

2.3.1. za kryterium cena (K1)

K1 = (Cmin / Cn) x 100 pkt x 60%
gdzie:
K1 - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe
Cmin - cena minimalna wśród ważnych ofert
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę n
2.3.2. za kryterium wysokość kary umownej, punkty będą przyznane w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wysokości kary umownej wyższej niż minimalna wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącej 0,4 % wynagrodzenia brutto - za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego.
Wykonawca z tego tytułu uzyska odpowiednio:
0 punktów - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,5 %
20 punktów - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,6 %
40 punktów - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,7 % i większą
Dotyczy postanowień zawartych w § 8 ust. 2 lit. a) umowy.
Wykonawca winien wpisać wysokość kary umownej w Formularzu Ofertowym (Dodatek nr 1 do SWZ). Wysokość kary umownej winna być podana przez Wykonawcę z dokładnością do 1 (jednego) miejsca po przecinku. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wysokości kary umownej z dokładnością inną (2 miejsca po przecinku i więcej) niż wymagana Prowadzący postępowanie odrzuci każdą kolejną cyfrę i przydzieli punkty j/w.
3. W przypadku braku złożonej deklaracji kary umownej w formularzu ofertowym Prowadzący postępowanie przyjmie, jako podstawę do oceny, najniższy wymiar kary, a oferta otrzyma ,,0" punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie
1.2.2. uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 zł
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w ramach których wymieniono instalacje elektryczną oraz wod - kan o wartości 60.000,00 zł brutto każda.
Uwaga:
- jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej, Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych, o których mowa powyżej,
- w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w ,,Wykazie wykonanych robót budowlanych" wyodrębnić rodzajowo i kubaturowo roboty, o których mowa powyżej,
- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w Rozdziale XIX SWZ, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
- Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

-Kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

- Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opłaconej polisy, z której wynika iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 zł
7.2. Wykazu wykonanych robót. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w ramach których wymieniono instalacje elektryczną oraz wod - kan o wartości 60.000,00 zł brutto każda.7.3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
- Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).-Kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).- Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
o pieniądzu,
o gwarancjach bankowych,
o gwarancjach ubezpieczeniowych,
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019r. , poz 310, 938, 1572).
4. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium:
a). przelew na rachunek bankowy Prowadzącego postępowanie (dotyczy pieniężnej formy wniesienia wadium) ING Bank Śląski 15 1050 1214 1000 0010 0156 3541 dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert
5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: ,,Wadium w postępowaniu nr ZP-MPGKiM/40/VII/2021 Remont wspólnych toalet w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Prowadzący postępowanie przechowuje na rachunku bankowym.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 Rozdziału XV. SWZ , wykonawca przekazuje prowadzącemu postępowanie oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny na adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo składa się w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby udzielającej pełnomocnictwa lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach określonych w art. 454 oraz 456 ustawy Pzp,
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Prowadzący postępowanie dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w niżej wymienionych kryteriach, którym Prowadzący postępowanie przypisał następujące znaczenie:

cena oferty: 60 %,
wysokość kary umownej: 40%

2. Sposób oceny ofert:
2.1. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Prowadzący postępowanie, poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2.2. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:
K = K1 + K2
gdzie:
K - liczba punktów przyznanych ofercie,
K1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena,
K2 - liczba punktów przyznanych w kryterium wysokość karty umownej

2.3. W trakcie składania ofert kolejnym ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

2.3.1. za kryterium cena (K1)

K1 = (Cmin / Cn) x 100 pkt x 60%
gdzie:
K1 - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe
Cmin - cena minimalna wśród ważnych ofert
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę n
2.3.2. za kryterium wysokość kary umownej, punkty będą przyznane w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wysokości kary umownej wyższej niż minimalna wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącej 0,4 % wynagrodzenia brutto - za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego.
Wykonawca z tego tytułu uzyska odpowiednio:
0 punktów - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,5 %
20 punktów - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,6 %
40 punktów - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 0,7 % i większą
Dotyczy postanowień zawartych w § 8 ust. 2 lit. a) umowy.
Wykonawca winien wpisać wysokość kary umownej w Formularzu Ofertowym (Dodatek nr 1 do SWZ). Wysokość kary umownej winna być podana przez Wykonawcę z dokładnością do 1 (jednego) miejsca po przecinku. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wysokości kary umownej z dokładnością inną (2 miejsca po przecinku i więcej) niż wymagana Prowadzący postępowanie odrzuci każdą kolejną cyfrę i przydzieli punkty j/w.
3. W przypadku braku złożonej deklaracji kary umownej w formularzu ofertowym Prowadzący postępowanie przyjmie, jako podstawę do oceny, najniższy wymiar kary, a oferta otrzyma ,,0" punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.