Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w hali...

Przedmiot:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo-sportowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czaplinek
ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek
powiat: drawski
Tel. +48 94 372 62 00 Fax. +48 94 372 62 02
fundusze@czaplinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Czaplinek
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 94 372 62 0
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zmówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż
wewnętrznej stacjonarnej ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo-sportowej
w Czaplinku przy Ul. Wałeckiej 49 o następujących parametrach:
- montaż na ścianie w sali sportowej hali widowiskowo-sportowej,
- wymiary ścianki: wysokość 6 m, szerokość 4,5 m,
- ścianka wykonana z paneli ze sklejki wodoodpornej na stelażu,
- 3 drogi o różnych stopniach trudności dostosowanych do dzieci i młodzieży
w wieku 8-18 lat,
- fragmenty ścianki lub cała ścianka nachylona do ziemi pod kątem mniejszym
niż 90 stopni,
- system do podwieszania lin asekuracyjnych,
- kompletne wyposażenie asekuracyjne trzech dróg: liny, uprzęże (3 szt. S, 3 szt.
M, 3 szt. L, 3 szt. XL), karabinki, kaski (9 szt. regulowane),
- wszystkie elementy ścianki wspinaczkowej muszą spełniać warunki ochrony
przeciwpożarowej oraz muszą być zgodne z warunkami technicznymi
wykonania tego typu obiektów,
- okres gwarancji: 24 miesiące.
2. W ramach realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do
przeszkolenia pracowników hali widowiskowo-sportowej w zakresie obsługi
ścianki wspinaczkowej.
3. Przedmiot zamówienia stanowi element operacji pn. ,,Montaż nowego
oświetlenia i ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo-sportowej
w Czaplinku" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania ,,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy
o przyznaniu pomocy nr 00755-6935-UM1611227/20 z dnia 29.04.2021 r.
4. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 49 000 zł brutto.

Dokument nr: PRGiP/5/2021

Składanie ofert:
VIII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym według załączonego wzoru
w Załączniku nr 1 - formularz oferty.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji pod rygorem
odrzucenia oferty.
3. Do oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania, należy dołączyć:
a) wykaz zrealizowanych robót budowlanych z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców (załącznik nr 2 do zapytania), wraz z dowodami
potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót budowlanych.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2021 r. do godz. 12:00:
- drogą elektroniczną w formie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail:
fundusze@czaplinek.pl
6. Oferty złożone po upływie terminu, określonego w pkt 5 nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
Do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy z wykonawcą.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty
130 000,00 zł netto - wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2
ust. 1 pkt 1).
Zapytanie umieszczono na stronie internetowej www.czaplinek.bip.net.pl w zakładce
,,Gmina", podzakładce ,,Zamówienia publiczne", kategorii ,,do 130 000 zł",
podkategorii ,,2021".
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy akceptują treść
zapytania bez zastrzeżeń. Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania oraz treści projektu umowy.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał
w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót
budowlanych polegających na budowie ścianki wspinaczkowej o wartości
minimum 40 000,00 zł brutto każdej.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy złożyć wykaz robót (wzór
stanowi załącznik nr 2 do zapytania) wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte wykonanie tych robót.
IV. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
VI. Kryterium oceny ofert i zasady dokonywania oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny tylko tych ofert, które wpłyną do upływu terminu
składania ofert.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być
zaproponowana tylko jedna cena.
3. Oferty nie opatrzone podpisami osób uprawnionych/umocowanych do
reprezentacji wykonawcy oraz niezgodne z zapisami niniejszego zapytania
ofertowego zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
4. Zamawiający najpierw sporządzi listę rankingową złożonych ofert pod względem
liczby punktów uzyskanych w kryterium cena.
5. Ocenie, pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie
tylko ta oferta, która znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej.
6. Jeżeli wykonawca, który znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej,
złożył dokumenty niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia, wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla
się od zawarcia umowy zamawiający zbada czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert, z zastrzeżeniem pkt. 6.
8. W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej wykonawców ofert, które uzyskają
jednakową najwyższą ilość punktów zamawiający wezwie tych wykonawców do
złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaproponować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty. Zamawiający
niezwłocznie powiadomi wykonawców o tym fakcie.
11. Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty brutto za przedmiot zamówienia oraz
stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty wykonana w oparciu
o opis przedmiotu zamówienia musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
12. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium
i jego wagą:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100%
Liczba punktów wg powyższego kryterium zostanie obliczona na podstawie
poniższego wzoru:
Cn
C = ------------ x 100
Cob
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium cena
Cn - najniższa cena brutto
Cob - cena brutto za wykonanie usługi oferty badanej
VII. Warunki płatności:
1. Zamawiający przewiduje 1 płatność końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu
zamówienia.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiającego protokół odbioru końcowego.
3. Termin płatności faktury końcowej wynosi do 30 dni, licząc od daty przyjęcia przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
IX. Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyniku postępowania i podpisanie umowy:
1. Wybór wykonawcy nastąpi do 3 dni od dnia zamknięcia postępowania
ofertowego, a podpisanie umowy do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
2. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej w miejscu
opisanym w pkt. II.
X. Inne istotne warunki zamówienia:
Istotne warunki zamówienia zawiera projekt umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", zamawiający informuje,
że:
1) administratorem, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE
(jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób
fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Czaplinek
z siedzibą: ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, reprezentowana przez Burmistrza
Czaplinka,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czaplinek jest Pan Krzysztof
Czubak, kontakt: iod@czaplinek.pl ,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania -
jeżeli czas trwania i rozliczania umowy przekracza 4 lata,
b) przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w związku z art. 140
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
c) do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym
w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych
zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
XI. Osoba do kontaktu.
Dariusz Sapiński - tel. 94 37 26 216, e-mail: fundusze@czaplinek.pl .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.