Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
417z dziś
4940z ostatnich 7 dni
18036z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbiórka budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486872
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka budynku oficyny użytkowej segment 1 i 2 oraz budynku magazynowo - garażowego przy Ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku oficyny użytkowej segment nr 1 i nr 2 oraz budynku magazynowo-garażowego usytuowanych na terenie nieruchomości przy Ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy (działka nr 199/1, obręb 128) zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na rozbiórkę (w zakresie: robót rozbiórkowych) oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką.
2) wykonanie robót budowlanych towarzyszących (uzupełniających) po rozbiórce budynku oficyny użytkowej segment nr 1 i nr 2 oraz budynku magazynowo-garażowego usytuowanych na terenie nieruchomości przy Ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy (działka nr 199/1, obręb 128) obejmujących w szczególności: wykonanie utwardzenia terenu, prace porządkowe, demontaż istniejącego ogrodzenia i montaż nowego ogrodzenia, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym (w zakresie: wykonanie utwardzenia terenu, roboty uzupełniające, prace porządkowe).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załączniki do niniejszej SWZ - załącznik nr 8 do SWZ obejmuje:
o projekt budowlany
o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
o decyzję pozwolenia nr 1189/20202 z dnia 04.12.2020r.
o przedmiar robót (jako materiał pomocniczy dla wykonawcy)

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111220-6, 45111300-1, 45400000-1, 71000000-8, 71250000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00123039, 44/PA/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie informacji, oświadczeń oraz dokumentów, w tym
podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, odbywa się w języku polskim, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r. poz. 344 z późn.zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz.
3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz
informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz.2452).
3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na
platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej
SWZ, w szczególności zawartymi w Rozdziale XIV i Rozdziale XVIII.
4. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
Komunikacja poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości
plików lub spakowanego katalogu (załączników).
5. Za datę przekazania (wpływu) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez
kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" i wyświetleniu komunikaty, że oferta została złożona.
6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku
,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca (jako podmiot profesjonalny) ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez
zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu
SPAM.
9. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail:
zamowieniapubliczne@adm.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności Formularz
Oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
10. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 uPZP, podmiotowe środki dowodowe i
przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane), składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (platformy).
Dalsze informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zamieszczane są w rozdziale XIII i XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych znajduje się w rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych znajduje się w rozdziale II SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486872
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 44/PA/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku oficyny użytkowej segment nr 1 i nr 2 oraz budynku magazynowo-garażowego usytuowanych na terenie nieruchomości przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy (działka nr 199/1, obręb 128) zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na rozbiórkę (w zakresie: robót rozbiórkowych) oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką.
2) wykonanie robót budowlanych towarzyszących (uzupełniających) po rozbiórce budynku oficyny użytkowej segment nr 1 i nr 2 oraz budynku magazynowo-garażowego usytuowanych na terenie nieruchomości przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy (działka nr 199/1, obręb 128) obejmujących w szczególności: wykonanie utwardzenia terenu, prace porządkowe, demontaż istniejącego ogrodzenia i montaż nowego ogrodzenia, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym (w zakresie: wykonanie utwardzenia terenu, roboty uzupełniające, prace porządkowe).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załączniki do niniejszej SWZ - załącznik nr 8 do SWZ obejmuje:
o projekt budowlany
o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
o decyzję pozwolenia nr 1189/20202 z dnia 04.12.2020r.
o przedmiar robót (jako materiał pomocniczy dla wykonawcy)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
* wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane ROZBIÓRKOWE (np. rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego lub innego obiektu budowlanego) o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
U W A G A :
* osoby wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt..2., powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
* w przypadku wykonawców (osób) zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia na podstawie art.274 ust.1 ustawy PZP.
UWAGA: jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia na podstawie art.274 ust.1 ustawy PZP.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 uPZP w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt 4 uPZP. Wzór oświadczenia zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia na podstawie art.274 ust.1 ustawy PZP.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1 do SWZ). Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć :
1) oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
2) odpowiednie pełnomocnictwa (*jeżeli dotyczy)
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust.3 SWZ (*jeżeli dotyczy)
4) oświadczenie innego podmiotu dotyczące braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału (*jeżeli dotyczy)
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót wykonywanych przez poszczególnych wykonawców składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy PZP (*jeżeli dotyczy)
14. Zgodnie z defi
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców (wzór - załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to potwierdza odpowiednio brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty, inne niż oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust.1 SWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (jeżeli zamawiający przewiduje podmiotowe środki dowodowe), składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają dodatkowo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (podstawa prawna: art.117 ust.4 ustawy PZP), zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę", w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" wpisują dane dotyczące wszystkich podmiotów (wykonawców), które ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia zostało uregulowane w art.58-60 ustawy PZP.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.