Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Regulacja poboczy oraz rowów przydrożnych

Przedmiot:

Regulacja poboczy oraz rowów przydrożnych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
87 5201540, faks 87 5201540
rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 87 5201540, faks 87
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Regulacja poboczy oraz rowów przydrożnych na drodze wojewódzkiej nr 655 administrowanej przez RDW Olecko
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: regulacja poboczy oraz rowów przydrożnych na drodze wojewódzkiej nr 655 na odcinkach Kąp-Wydminy oraz Olecko-Cimochy. Regulacja poboczy obejmuje:
- mechaniczną ścinkę poboczy;
- uzupełnienie poboczy kruszywem;
- renowację rowów przydrożnych.

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 2021/BZP 00123143, ZDW/RDW.O/TP-2.1/3220/58/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu udzielenia zamówienia.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
10.16.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Warmińsko - Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, przy Ul. Pstrowskiego 28b, 10 - 602 Olsztyn,
10.16.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest Pan Łukasz Rytelewski, kontakt: lukasz.rytelewski@zdw.olsztyn.pl
10.16.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ZDW/RDW.O/TP-2.1/3220/58/2021, którego przedmiotem jest: Regulacja poboczy oraz rowów przydrożnych na drodze wojewódzkiej nr 655 administrowanej przez RDW Olecko.
10.16.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
10.16.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
10.16.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10.16.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10.16.8 posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10.16.9 nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 08:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html, zgodnie z Instrukcją obsługi Platformy dla Wykonawców

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW/RDW.O/TP-2.1/3220/58/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: regulacja poboczy oraz rowów przydrożnych na drodze wojewódzkiej nr 655 na odcinkach Kąp-Wydminy oraz Olecko-Cimochy. Regulacja poboczy obejmuje:
- mechaniczną ścinkę poboczy;
- uzupełnienie poboczy kruszywem;
- renowację rowów przydrożnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem :
P = C + G
gdzie : C - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena (cena ofertowa brutto)"
G - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,termin gwarancji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.
Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Warunek dotyczący określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.
Warunek, dotyczący zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na regulacji poboczy /ścince poboczy/ regulacji rowów przydrożnych, na kwotę min. 100 000,00 PLN brutto.
Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną)
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa ww. oświadczenia);
b) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w lit. b), składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
oświadczenie podmiotu, udostępniającego zasoby, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ;
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. b), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
c) oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w lit. c), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
oświadczenie podmiotu, udostępniającego zasoby, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SWZ;
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. c), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
e) wypełniony Formularz cenowy/Kosztorys ofertowy - zgodnie z wzorem załącznika Nr 9,
f) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem Załącznika nr 6 do SWZ.
g) zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem Załącznika nr 7 do SWZ (jeżeli Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą i zawierać także wskazania : przedmiotu zamówienia, którego dotyczy oraz wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu i siedziby.
Pełnomocnictwo musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane przez osoby uprawnione.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w pkt. 6 SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zawarte w formularzu oferty podpisuje każdy z Wykonawców.
Kopie dokumentów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, zmiany te zostały szczegółowo opisane w § 19 wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem :
P = C + G
gdzie : C - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena (cena ofertowa brutto)"
G - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,termin gwarancji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.