Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zabezpieczenia skarpy

Przedmiot:

Wykonanie zabezpieczenia skarpy

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Plac Ofiar Getta 6
35-002 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748-19-28
sekretariat@zzm.erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 17 748-37-
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia oferty w wersji papierowej
na wykonanie zabezpieczenia skarpy przy Ul. Wołyńskiej w Rzeszowie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zabezpieczenia skarpy przy Ul. Wołyńskiej
w Rzeszowie, zgodnie z załączonym przedmiarem i załącznikami.

Dokument nr: ZM.60.415.2021.MB

Specyfikacja:
Przed złożeniem oferty proponuje się dokonać wizji lokalnej w terenie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze ,,Treść oferty" w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na ,, Wykonanie zabezpieczenie skarpy przy Ul. Wołyńskiej w Rzeszowie".
Oferty, które wpłyną do ZZM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Kryterium wyboru oferty - 100 % cena:
Wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę brutto w stosunku do złożonych ofert.
Termin płatności faktury: do 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury (rachunku).

Obowiązki Wykonawcy:
Określa wzór umowy.

Wymagania wobec Wykonawcy:
Warunki udziału:
Doświadczenie:
Wykonawca ma wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie w zakres którego wchodziło wykonanie utwardzenia terenu lub zabezpieczenia skarp za pomocą geokraty o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2 .

UWAGA!
Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Termin związania z ofertą: 30 dni.

Do oferty należy dołączyć:
1. Wypełniony przedmiar.
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym powyżej wraz
z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wykonania ( oświadczenie o wykonaniu zadania pod nazwą ... w zakres którego wchodziło wykonanie...., poświadczenie od zamawiającego),
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Uwagi:
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej ,,RODO", informuję:
1. ADMINISTRATOR :
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@erzeszow.pl.
3. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. INFORMACJE O ODBIORCACH
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępniona będzie informacja publiczna na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, wymagany przy archiwizowaniu dokumentów, do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
6. INNE INFORMACJE:
1) przysługuje Państwu prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO do danych osobowych Państwa dotyczących,
2) przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
3) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałby przepisy RODO,
4) nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

5) nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
6) nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich,
8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie zaś danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Małgorzata Buczkowska ,tel.: (17) 748 19 91.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.