Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji...

Przedmiot:

Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej i dostawa, montaż i uruchomienie ładowarki samochodów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
powiat: mikołowski
tel. (32) 226 00 52, FAX(32) 218 05 53
sekretariat@zim.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: 10.000,00 złotych
Nr telefonu: tel. (32) 226 00 52,
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY- PISEMNY NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU SIEDZIBY ZAKŁADU INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
W MIKOŁOWIE
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW (dalej: instalacja) i dostawa, montaż i uruchomienie ładowarki samochodów elektrycznych (dalej: ładowarka) w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Kolejowej 4, 43- 190 Mikołów.
2. Inwestycja w zakresie dotyczącym instalacji realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia . Zakres robót prowadzonych w ramach umowy stanowią roboty wskazane szczegółowo w OPZ wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z dokumentacji projektowej i niezbędnymi do oddania przedmiotu umowy do eksploatacji Zamawiającemu zgodnie z przeznaczeniem.
3. We wszystkich miejscach mniejszej dokumentacji przetargowej, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub dostawy dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,,lub równoważny" lub ,,lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz ,,równoważny" lub ,,równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiot umowy Wykonawca wykona w następujących etapach:
a) Etap l - przygotowanie dokumentacji w zakresie dotyczącym instalacji wraz z niezbędnymi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) Etap II - dostawa, montaż instalacji,
c) Etap III - uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji instalacji
d) Etap IV - dostawa, montaż i uruchomienie ładowarki wraz z przygotowaniem dokumentacji odbiorowej dla UDT.

Dokument nr: 14/RB/2021, ZP.262.29.2021

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2021r. o godz. 9:15 i będzie transmitowane online na kanale: https://www.voutube.com/channel/UCzwoSCniqRcle4pgPvTbCUQ7view as=subscriber.

Składanie ofert:
12. Oferty pisemne (wg załącznika nr 2) wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej i opisanej kopercie OFERTA 14/RB/2021 należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok, nr 1 w budynku Spółki przy Ul. Kolejowej 4 lub wysłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, do dnia 05.08.2021 r. do godz. 9:00. Brak oznaczenia ,,OFERTA 14/RB/2021" może spowodować

otwarcie koperty przed upływem terminu otwarcia ofert (jak zwykłej korespondencji), czego konsekwencje obciążą Wykonawcę.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji: 31.12.2021r.

2) Termin wykonania umowy:
a) Etap I w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy,
b) Etap II w terminie 3miesięcy od dnia zakończenia etapu I;
c) Etap III w terminie 1 miesiąca od dnia poinformowania wykonawcy przez zamawiającego o dokonaniu wymiany licznika na dwukierunkowy przez operatora sieci dystrybucyjnej.
d) Etap IV w terminie 3 miesięcy od zakończenia etapu I. Przy czym za zakończenie Etapu IV uznaje się przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania odbioru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wymagania:
3) W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót gwarantujący wykonanie przedmiotu umowy w terminach wskazanych w pkt 2).
5. Zamawiający pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 złotych nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, ze wskazaniem numeru i nazwy postępowania, na rachunek Zakładu
b) wykaz osób (wg załącznika nr 4), którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których mowa w punkcie 10 lit. b) niniejszego ogłoszenia, wraz z odpisem wymaganych uprawnień i aktualnymi dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7. Prowadzone postępowanie jest jawne. Do odwołania zawieszona jest możliwość bezpośredniego uczestnictwa Wykonawców w otwarciu ofert. Zamawiający bezpośrednio po czynności otwarcia ofert zamieści w BlP'ie informację z otwarcia ofert.
8. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną: zamowienia@zim.com.pl. Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za niedoreczona.
9. Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania przez co należy rozumieć odwołanie przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub zamknięcie przetargu bez wyboru oferty.
10.Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której warunki zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 1) Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmującej kontrakt + delikt), z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot umowy, z sumą gwarancyjną na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składki.
12.Zamawiający oświadcza, iż:
a) nie wykorzystuje powierzonych danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
b) przetwarza powierzone dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, w ramach przedmiotowego postępowania i dba o ich bezpieczeństwo.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.