Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja węzła cieplnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja węzła cieplnego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie
ELEKTORALNA 12
00-139 Warszawa
powiat: Warszawa
mik@mik.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja węzła cieplnego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury
- nr postępowania DAI.26.5.2021"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja węzła cieplnego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury wraz z dostosowaniem pomieszczenia do zmodernizowanego węzła.
Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła cieplnego znajdującego się w na poziomie (-1) w budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie przy Ul. Elektoralnej 12 ujętym w rejestrze i ewidencji zabytków pod nr rej. A-118. Ponadto obiekt leży w obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków przy Ul. Elektoralnej w Warszawie, która jest wpisana do rejestru zabytków w ramach układów urbanistycznych i zespołów budowlanych w zakresie założeń urbanistycznych ulic i placów.
1. Roboty budowlane dla zadania pn.: Modernizacja węzła cieplnego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury obejmować będą m.in.:
1.1. Prace rozbiórkowe (demontaż krat, skłucie tynków i terakoty).
1.2. Przygotowawcze (oczyszczenie z gruzu pomieszczenia, osuszenie i zabezpieczenie przeciwgrzybiczne tynków, oczyszczenie i usunięcie odprysków ze studzienki, oczyszczenie krat przykrywających studzienki).
1.3. Roboty ogólnobudowlane (nowe tynki na ścianach i suficie, wyrównanie podłoża, izolacja przeciwwilgociowa, ułożenie płytek z gresu, uzupełnienie ubytków zaprawą cementową wraz z malowaniem, zabezpieczenie antykorozyjne kraty studzienki wraz z malowaniem).
1.4. Roboty sanitarne (wykonanie otworu odpływowego w dnie studzienki, rurociągi, izolacja, armatura).
1.5. Roboty elektryczne - instalacje projektowane:
? linia zasilająca rozdzielnicę;
? rozdzielnice węzła;
? instalacja oświetlenia elektrycznego;
? instalacje siły;
? instalacje elektryczne automatyki;
? zabezpieczenie pomp c.o. i c.w. przed suchobiegiem;
? instalacja antenowa;
? ochrona od porażeń;
2. W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić do odbioru przez Veolia wykonanie prac, uzyskać niezbędne pozwolenia (decyzje) a także ponieść wszystkie koszty z tym związane.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, przedmiarze robót (udostępnionym jedynie poglądowo) stanowiących załącznik nr 1do SWZ.
4. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia/dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia/dokumentacji projektowej do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względu na to, iż brak jest racjonalnych i ekonomicznych podstaw do zlecenia robót budowlanych różnym wykonawcom, ponieważ zamówienie obejmuje roboty budowlane stanowiące integralną całość, których dzielenie na części nie jest technicznie uzasadnione, a nadto zmuszałoby Zamawiającego do koordynowania prac budowlanych realizowanych przez różnych Wykonawców.
7. Zamawiający nie wymaga, ale jednocześnie dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SWZ oraz umożliwienia sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem postępowania.
8. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 28.07. 2021 r. do godz. 12.00 przesłać plik w zalecanym przez Zamawiającego formacie danych .pdf z wykazem osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w zebraniu za pomocą zakładki ,,Korespondencja" dostępnej pod adresem https://mik-waw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
9. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 29.07.2021 r. godz.12.00. Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 Zamawiający zaleca, aby w wizji lokalnej brała udział maksymalnie 1 osoba z danej firmy.
10. Udział Wykonawców w wizji lokalnej jest dobrowolny. Brak udziału w wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 PZP.

CPV: 45300000-0, 09323000-9, 45000000-7, 45310000-3, 45331000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00122981, DAI.26.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mik-waw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mik-waw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności Zamawiający rekomenduje format .pdf. Ofertę, a także
oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej Logintrade.Net pod adresem: https://mik-waw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres e-mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga zapoznania się z Instrukcją Użytkowników udostępnioną na Platformie / Udział w trybie podstawowym bez negocjacji. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno po zalogowaniu (zarejestrowaniu się na platformie) jak i bez logowania. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. Rejestracja i korzystanie z Platformy wymaga zapoznania się z Instrukcją Użytkowników
udostępnioną na Platformie pod linkiem: https://mikwaw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.htmlCzas
zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie przetargowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę ,,Złóż ofertę". W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej,
czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Mazowieckiego Instytutu Kultury: https://mik-waw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Mazowieckiego Instytutu Kultury: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Mazowieckiego Instytutu Kultury: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: o Internet Explorer 8, Internet
Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, o Google Chrome 31 o Mozilla Firefox 26 o Opera
18Pozostałe wymagania techniczne: o dostęp do sieci Interneto obsługa przez przeglądarkę protokołu
XMLHttpRequest - ajax o włączona obsługa JavaScript o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/so zainstalowany Acrobat Reader o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java -Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://mik-waw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 12 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) -zwanego dalej ,,RODO" - Zamawiający informuje,
że:1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, Ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, tel. (22) 586 42 00, tel./fax (22) 624 70 01, mik@mik.waw.pl, www.mik.waw.pl, NIP: 525 000 59 00, Regon: 146115201. 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:2.1. zachęcamy do kontaktu z Administratorem;2.2. dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: iod@mik.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4. Odbiorcami Państwa danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP.5. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:5.1. okres realizacji w celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;5.2. przez okres niezbędnych do dochodzenia roszczeń przez
Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem o
udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8. Posiadają Państwo :8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO;8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy
RODO.9. Nie przysługuje Państwu:9.1. Prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO;9.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;9.3. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 08:00
Miejsce składania ofert: https://mik-waw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DAI.26.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja węzła cieplnego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury wraz z dostosowaniem pomieszczenia do zmodernizowanego węzła.
Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła cieplnego znajdującego się w na poziomie (-1) w budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12 ujętym w rejestrze i ewidencji zabytków pod nr rej. A-118. Ponadto obiekt leży w obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków przy ul. Elektoralnej w Warszawie, która jest wpisana do rejestru zabytków w ramach układów urbanistycznych i zespołów budowlanych w zakresie założeń urbanistycznych ulic i placów.
1. Roboty budowlane dla zadania pn.: Modernizacja węzła cieplnego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury obejmować będą m.in.:
1.1. Prace rozbiórkowe (demontaż krat, skłucie tynków i terakoty).
1.2. Przygotowawcze (oczyszczenie z gruzu pomieszczenia, osuszenie i zabezpieczenie przeciwgrzybiczne tynków, oczyszczenie i usunięcie odprysków ze studzienki, oczyszczenie krat przykrywających studzienki).
1.3. Roboty ogólnobudowlane (nowe tynki na ścianach i suficie, wyrównanie podłoża, izolacja przeciwwilgociowa, ułożenie płytek z gresu, uzupełnienie ubytków zaprawą cementową wraz z malowaniem, zabezpieczenie antykorozyjne kraty studzienki wraz z malowaniem).
1.4. Roboty sanitarne (wykonanie otworu odpływowego w dnie studzienki, rurociągi, izolacja, armatura).
1.5. Roboty elektryczne - instalacje projektowane:
? linia zasilająca rozdzielnicę;
? rozdzielnice węzła;
? instalacja oświetlenia elektrycznego;
? instalacje siły;
? instalacje elektryczne automatyki;
? zabezpieczenie pomp c.o. i c.w. przed suchobiegiem;
? instalacja antenowa;
? ochrona od porażeń;
2. W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić do odbioru przez Veolia wykonanie prac, uzyskać niezbędne pozwolenia (decyzje) a także ponieść wszystkie koszty z tym związane.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, przedmiarze robót (udostępnionym jedynie poglądowo) stanowiących załącznik nr 1do SWZ.
4. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia/dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia/dokumentacji projektowej do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względu na to, iż brak jest racjonalnych i ekonomicznych podstaw do zlecenia robót budowlanych różnym wykonawcom, ponieważ zamówienie obejmuje roboty budowlane stanowiące integralną całość, których dzielenie na części nie jest technicznie uzasadnione, a nadto zmuszałoby Zamawiającego do koordynowania prac budowlanych realizowanych przez różnych Wykonawców.
7. Zamawiający nie wymaga, ale jednocześnie dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SWZ oraz umożliwienia sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem postępowania.
8. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 28.07. 2021 r. do godz. 12.00 przesłać plik w zalecanym przez Zamawiającego formacie danych .pdf z wykazem osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w zebraniu za pomocą zakładki ,,Korespondencja" dostępnej pod adresem https://mik-waw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
9. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 29.07.2021 r. godz.12.00. Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 Zamawiający zaleca, aby w wizji lokalnej brała udział maksymalnie 1 osoba z danej firmy.
10. Udział Wykonawców w wizji lokalnej jest dobrowolny. Brak udziału w wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 PZP.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na modernizacji lub przebudowie węzła cieplnego o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
-- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy powinna wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na modernizacji/przebudowie węzła cieplnego oraz posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych* - która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych.
*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (w zakresie punktu 2.1.4. a) (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem)Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia -- dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (w zakresie punktu 2.1.4. b)
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż złoty polski Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zmówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ);
4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -- inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ)
4.4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa - w zakresie wynikającym ze zmienionych przepisów prawa;
2) odpowiedniego wydłużenia terminów wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - w takim przypadku wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi - odpowiednio - o okres usunięcia przyczyn i
skutków okoliczności niezależnych od stron, lub leżących po stronie Zamawiającego, lub usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
3) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile zmiany te nie naruszają postanowień art. 454 ust. 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
4) zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, gdy zmiany te wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub zostaną narzucone przez właściwe podmioty lub podmioty zewnętrzne - w takim przypadku zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji projektowej będzie polegać na zastąpieniu pierwotnych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, właściwymi, nie gorszymi niż pierwotne rozwiązania
techniczne, technologiczne lub materiałowe;
5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności ze strony właściwych organów, które nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - odpowiednio o czas trwania opóźnienia w dokonaniu określonych czynności ze strony właściwych organów;
6) wystąpienia siły wyższej powodującej konieczność wstrzymania lub zawieszenia wykonywania umowy poprzez zmianę terminów lub sposobu realizacji umowy - odpowiednio o czas trwania siły wyższej lub w sposób zapobiegający skutkom wystąpienia siły wyższej;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.