Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ustalenie granic nieruchomości oraz aktualizacja użytków gruntowych

Przedmiot:

Ustalenie granic nieruchomości oraz aktualizacja użytków gruntowych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel.+48327774950, 32/ 777-49-18, 32/777-49-94
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48327774950, 32
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
Ustalenie granic nieruchomości oraz aktualizacja użytków gruntowych dla działek o nr 790, 37, 29/1, obr. Stare Koźle, gm. Bierawa, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie.
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego GL.ROZ.2811.233.2021.30E

Dokument nr: GLROZ.2811.233.2021.30E

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2021 r. o godz. 13:00

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 16.08.2021 r. do godz. 12:30 za pośrednictwem platformy. Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
3 miesiące od daty podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert:
Najniższa cena - znaczenie kryterium - 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego -
załącznik nr 3
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia:
Nie wymaga
9. Warunki gwarancji:
Wykonawca udzieli rękojmi/gwarancji jakości za wady geodezyjnej dokumentacji projektowej na okres 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Forma wynagrodzenia za przedmiot zamówienia:
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalona w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna,
niezależna od wszelkich świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
2. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne do czasu zakończenia przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia wyższego, z zastrzeżeniem ppkt. 2.
4. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w oparciu o wzór Formularza stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Podpisana i zeskanowaną ofertę wraz z załącznikami, o których mowa powyżej Wykonawca powinien skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie www.przetargi.wody.gov.pl (dalej Platforma).
3. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne i nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Celem złożenia oferty wraz z załącznikami Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza wymagane pliki. Zamawiający zleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np. ,,Zał. Nr 1 - Formularz oferty". Szczegółowy sposób założenia oferty zawiera instrukcja dla Wykonawcy, dostępna na Platformie.
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien przesłać:
a. Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych dla osoby odpowiedzialnej za realizację zlecenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
b. Osoby wskazujące osobę (osoby) uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Oferta i załączniki musza być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł w ofercie zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez otwarcie za pomocą Platformy. Z uwagi na konieczność przeciwdziałania skutkom C0VID-19, nie jest możliwa obecność Wykonawców w siedzibie Zamawiającego podczas otwarcia ofert. W przypadku chęci uczestnictwa prosimy o taka informację na adres mailowy gliwice@wody.gov.plf a Zamawiający umożliwi Państwu udział w sesji otwarcia ofert w formie transmisji online.
14. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
- Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na sporządzenie geodezyjnej dokumentacji projektowej linii brzegu poprzez wykonanie rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, nr postępowania GL.ROZ.2811.232.2021.30E, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Szymon Majcherczyk 32/ 777-49-18 Agnieszka Tuleta 32/777-49-89 Michał Janocha 32/777-49-94

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.