Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu modernizacji budynku

Przedmiot:

Wykonanie projektu modernizacji budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
powiat: Gdynia
Tel. 58 622-73-55 fax 58 622-64-17, tel. 58/668-85-61
sekretariat@bibliotekagdynia.pl
https://portal.smartpzp.pl/bibliotekagdynia/public/postepowanie?postepowanie=17963195
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 58 622-73-55 fa
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ,,Wykonanie projektu modernizacji budynku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy
ul. Buraczanej 5"
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni:
a) wielobranżowego projektu budowlanego w zakresie przebudowy istniejącego budynku, adaptacji pomieszczeń na cele biblioteki oraz dostosowanie budynku do obsługi osób niepełnosprawnych i starszych.
b) projektu aranżacji wnętrz oraz mebli i wyposażenia w ramach utworzenia Biblioteki.
c) nadzór autorski nad realizacją projektu remontu i wyposażania pomieszczeń.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy i obejmuje: ETAP I:
Wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej dla modernizowanego budynku na cele biblioteki. Wykonanie koncepcji ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji modernizacji budynku na cele biblioteki uwzględniającej charakter, kontekst przestrzenny oraz uzyskanie najlepszej propozycji zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą otrzyma zaproszenie do etapu II
Etap II:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Etap III:
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu remontu i wyposażania pomieszczeń.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków współpracy zostały opisane:
a) w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia,
b) w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego - Projektowane postanowienia umowy.

CPV: 71242000-6, 71221000-3, 71248000-8

Dokument nr: 230/ZO/PORTAL/3/2021

Otwarcie ofert: b) Ogłoszenie wyników - do 10.08.2021 r.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2021 r. o godz. 12.30 za pomocą portalu SmartPzp.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/bibliotekagdynia/public/postepowanie?postepowanie=17963195
a) Składanie ofert wraz z koncepcją architektoniczno-budowlaną - do 03.08.2021 r.
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem portalu SmartPzp w terminie najpóźniej do dnia 03.08.2021r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
c) Zawarcie umowy - do 12.08.2021 r.
d) Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej - do 29.10.2021 r.
Termin wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej: do 29.10.2021 r.

Wymagania:
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚRENIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://bibliotekagdynia.pl (zakładka ,,Zamówienia publiczne")
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający działa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 września 2019 r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł.
IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów określonych w powyższym harmonogramie.
5. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, podmiot realizujący zadanie zobowiąże się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9. Podwykonawstwo:
a) Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo (o ile są mu znane na tym etapie),
b) Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość usług, dostaw i robót budowlanych świadczonych przez podwykonawców.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca będzie się powoływał, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Zostały określone w Załączniku nr 5 - projektowane postanowienia umowy.
2. Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia ustalone w Projektowanych postanowieniach umowy, nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę Projektowanych postanowień umowy, stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ
1. Informacje ogólne
1) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający
obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3) System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/bibliotekagdynia.
4) Szczegółowe informacje dotyczące zakładania konta, składania ofert, zadawania pytań zawarte są pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/bibliotekagdynia/elearning
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
6) Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
7) Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
8) Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania". Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
9) Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego służącego do autentykacji i podpisu.
10) Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
o Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
o Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
o system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
o zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
o w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
o oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
11) Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
12) Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
13) Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie
5
telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
14) W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bibliotekagdynia.pl (nie dotyczy składania ofert lub jednolitych europejskich dokumentów zamówienia).
15) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
16) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
17) W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: 230/ZO/PORTAL/3/2021
18) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
19) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
20) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
- Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu, nie jest widoczny/a dla zamawiającego,
ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku
2. Złożenie oferty w postępowaniu.
1) Sposób składania ofert:
a) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/bibliotekagdynia Sposób przygotowania ofert opisano w rozdziale X.
b) Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, tj. osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
c) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
d) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w zw. z art. 74 ust. 2 ust. 1 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
6
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zastrzeżenie z wykazaniem jego podstawy wykonawca załącza do oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
e) W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) niewymienion@e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
3. Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na portalu SmartPzp ofert.
2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5) Informację o zmianie terminu otwarcia ofert zamawiający opublikuje na Portalu SmartPzp.
4. Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści Zapytania Ofertowego.
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio Zapytania Ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień
7
Zapytania Ofertowego oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio Zapytania Ofertowego albo opisu potrzeb i wymagań.
6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe
1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
3) Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
4) W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) niewymienion@e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń
1) Oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.
3) Cyfrowe odwzorowanie dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
4) Cyfrowe odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu ofertowym, są to cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z oryginałem.
5) W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do Zapytania Ofertowego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
7) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać warunki/wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
8
sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
8) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
9) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
10) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
11) W przypadku przedstawienia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12) W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawartość oferty:
1) Na ofertę składa się:
a) wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego,
c) Koncepcja architektoniczno - budowlana w wersji elektronicznej, w tym:
- graficzne opracowanie koncepcji modernizowanego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego,
- opisowa koncepcja dostosowania budynku do obsługi osób niepełnosprawnych i starszych,
d) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
c) Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
d) W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale XVII Zapytania Ofertowego, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w rozdziale X pkt 3 Zapytania Ofertowego.
e) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 3 do Zapytania Ofertowego, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4) Formularz ofertowy oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Zapytaniu Ofertowym dokumenty.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
XIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, która możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 58 688 85 61 -kontakt z: Dorota Romanów, Emilia Szimelpfenig.
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Zapytaniu Ofertowym i koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - zadań należy podać w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. Do porównywania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto.
5. Zamawiający zastrzega, aby żadna cena podana w formularzu ofertowym nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

XIV. WARUNKI PŁATMOŚCI
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego lub na adres email faktury@bibliotekagdynia.pl po odbiorze przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego.
XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia będzie się kierował następującym kryterium:
1.1 Kryteria i ich znaczenie:
1) Cena - 55%
2) Jakość rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla budynku - 45%
1. 2. Sposób oceny ofert:
1) Cena
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (55 pkt) w kryterium CENA ofercie, która
zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia.
Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:
najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------- x 55%
Cena ofertowa badanej oferty
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2) Jakość rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla budynku
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (45 pkt) w kryterium ,,Jakość rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla budynku" ofercie, która przedstawiać będzie najwyższą wartość użytkową i funkcjonalną.
Kryterium ,,Jakość rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla budynku" będzie ocenianie przez komisję, która będzie przyznawać punkty ofertom w następujących kategoriach:
a) rozwiązania użytkowe - maksymalnie 20 pkt
opis: uwzględnienie w projekcie potrzeb użytkowników, uwzględnienie nowatorskich rozwiązań, aranżacja stref w placówce, walory estetyczne (np. kolorystyka), wkomponowanie sprzętów;
b) funkcjonalność - maksymalnie 25 pkt
opis: ocena na podstawie doświadczeń bibliotekarskich oraz regulaminów biblioteki oraz przepisów BHP, uwzględnienie potrzeb pracowników oraz użytkowników filii, wygoda obsługi, dobre wykorzystanie przestrzeni dla różnych zadań i celów, łatwość utrzymania miejsca w czystości, możliwość łatwegoprzearanżowania wyposażenia (w tym mebli), np. w celu stworzenia większej przestrzeni dla odbiorców wydarzenia kulturalnego.
2. Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
3. Kryterium ,,Jakość rozwiązań funkcjonalno - użytkowych dla budynku" oceniać będzie specjalna komisja, która składać się będzie z min. 3 osób. Komisja przyznawać będzie punkty wedle swojej najlepszej wiedzy i doświadczeń. Komisja oceniać będzie jedynie załączone do oferty szkice bez znaków autorskich i wszelkich innych znaków własności. Prace komisji nie będą trwały dłużej niż 7 dni roboczych, a jej rezultat w postaci przyznania punktacji do każdej zgłoszonej oferty w kryterium ,,Jakość rozwiązań funkcjonalno - użytkowych dla budynku" projektu zostanie upubliczniona na stronie Zamawiającego.
4. Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu (dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.)
5. Oferta nie podlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana jako najkorzystniejsza.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Otrzymana w ten sposób łączna wartość brutto zostanie przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie dla porównania i oceny złożonych ofert.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu
8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę zobligowany jest poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są obowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Zapytaniu Ofertowym.
11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
13. Zamawiający odrzuci oferty w przypadku, gdy:
a) została złożona po terminie składania ofert,
b) jej treść jest niezgodna z warunkami, opisem zamówienia i opisem kryteriów,
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
d) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą,
e) Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14. Zamawiający na każdym etapie postępowania zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Na zamówienie zostanie zawarta umowa.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do Zapytania Ofertowego. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
6. Następujące dokumenty będą stanowiły załączniki do umowy:
a) Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia
b) Załącznik nr 2 do umowy - Oferta Wykonawcy

XVII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy, rozbudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej, o wartości kosztorysowej zaprojektowanych robót nie mniejszej niż 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) każda.
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wykazu wykonanych usług - Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej lub wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
15
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

XVIII. INFORMACJE POUFNE
1. Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy w jeden z następujących sposobów:
a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru.
b) Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę.
c) Za pośrednictwem Portalu.
3. Przekazanie informacji poufnych Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez Wykonawcę stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy zobowiązania do zachowania poufności).

Uwagi:
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej ,,RODO" Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141-143, 81-401 Gdynia, posiadająca NIP: 586-13-95-847, Regon 000282168.
2) Biblioteka Gdynia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, nr tel. 58 622-73-55; e-mail -iod@bibliotekagdynia.pl
Dane osobowe osoby fizycznej pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 230/ZO/PORTAL/3/2021 pn. ,,Wykonanie projektu modernizacji budynku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Buraczanej 5." przeprowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł.oraz zawarciem i realizacją Umowy, będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu udzjelenia zamówienia publicznego, w tym wykonania Umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą Umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych).
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, m.in. organy administracji publicznej, organy administracji skarbowej. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biblioteki Gdynia w Biuletynie Informacji Publicznej.
10
5) Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez administratora do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na cele podatkowe.
7) Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane w zakresie zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8) Dane osobowe osoby fizycznej nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
9) Podanie danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej będącej uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania określonych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym niemożliwość zawarcia i realizacji umowy.
10) W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
11) Osoba fizyczna podająca dane osobowe posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
12) Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
21) Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie postępowania jest: Dorota Romanów, Emilia
Szimelpfenig - tel. 58/668-85-61.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.