Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa północno-wschodniej części Rynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa północno-wschodniej części Rynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
+48 16 679 03 35
przetarg@um.przemysl.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdm_przemysl/proceedings
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: 15.000,00 ZŁ
Nr telefonu: +48 16 679 03 35
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta wraz z badaniami archeologicznymi w ramach projektu pn. "Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa północno - wschodniej części Rynku Starego Miasta
w Przemyślu o powierzchni ok. 3300 m2, polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni płyty
Rynku z brukowca kamiennego, wyrównaniu istniejącej nawierzchni ciągu pieszego z kostki kamiennej bazaltowej, wymianie istniejącej nawierzchni schodów i ciągów pieszych na płyty granitowe, przebudowa nawierzchni wzdłuż budynków 8 - 13, uzupełnienie oświetlenia i odwodnienia, uczytelnienie zarysów fundamentu murów budynku Starego ratusza. Z uwagi na teren stanowiska archeologicznego realizacja zamówienia obejmuje również przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z pismem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: AZP-I.5183.1.2021.MP oraz specyfikacją nr D 10.02.01 załączoną do SWZ.

CPV: 45233100-0, 45231400-9, 45233222-1, 45316110-9, 71351914-3

Dokument nr: 2021/BZP 00123102, ZDM.NE-3.333.18.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdm_przemysl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdm_przemysl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
a. przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ
b. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych
c. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu
d. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu
e. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych
f. przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy - Pzp;
g. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;
h. przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego" (Regulamin korzystania z Platformy - https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin).
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość
do zamawiającego"po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio
podpisany podpisami kwalifikowanymi, podpisami osobistymi lub podpisami zaufanymi przez
upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia, podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca się powołuje lub
podwykonawców. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji Komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z Rozp.PRM z dnia 31
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tj.: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b.
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje, c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf,f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem GUM. Oferta
musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku
osobno.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt XXV SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdm_przemysl/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdm_przemysl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 ZŁ (słownie: piętnaście tysięcy złotych );
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego nr ?
86 1560 0013 2787 7120 6000 0154
z dopiskiem ,,Wadium - Przebudowa północno - wschodniej części Rynku Starego Miasta
wraz z badaniami archeologicznymi w ramach projektu pn. ,,Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu"
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.NE-3.333.18.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa północno - wschodniej części Rynku Starego Miasta
w Przemyślu o powierzchni ok. 3300 m2, polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni płyty
Rynku z brukowca kamiennego, wyrównaniu istniejącej nawierzchni ciągu pieszego z kostki kamiennej bazaltowej, wymianie istniejącej nawierzchni schodów i ciągów pieszych na płyty granitowe, przebudowa nawierzchni wzdłuż budynków 8 - 13, uzupełnienie oświetlenia i odwodnienia, uczytelnienie zarysów fundamentu murów budynku Starego ratusza. Z uwagi na teren stanowiska archeologicznego realizacja zamówienia obejmuje również przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z pismem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: AZP-I.5183.1.2021.MP oraz specyfikacją nr D 10.02.01 załączoną do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71351914-3 - Usługi archeologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej jak niżej:
1. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył)
należycie przynajmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z brukarskich
materiałów kamiennych o powierzchni minimum 500 m2.
2. na potrzeby realizacji zamówienia wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej
wskazanymi poniżej osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:
a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) w specjalności drogowej lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
b) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) jedną osobą do prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych w obrębie ratusza,
spełniającą wymagania określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710.), tj. ukończyła studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział
w badaniach archeologicznych (doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej). Osoba ta winna wykazać się doświadczeniem przy badaniach
archeologicznych przy obiektach architektonicznych na terenie ośrodków staromiejskich.
d) jedną osobą do prowadzenia badań archeologicznych w trybie nadzoru archeologicznego nad
pozostałą częścią zamówienia, spełniającą wymagania określone w art. 37e ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 710.), tj. ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych (doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Osoba ta winna wykazać się doświadczeniem przy badaniach archeologicznych przy obiektach
architektonicznych na terenie ośrodków staromiejskich.
W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu,
Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą
spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 ZŁ (słownie: piętnaście tysięcy złotych );
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego nr ?
86 1560 0013 2787 7120 6000 0154
z dopiskiem ,,Wadium - Przebudowa północno - wschodniej części Rynku Starego Miasta
wraz z badaniami archeologicznymi w ramach projektu pn. ,,Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu"
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przedłużenie Terminu zakończenia robót w sytuacjach za które nie ponosi winy Wykonawca:gdy
wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z
powodu technologii realizacji prac określonej: Umową,normami lub innymi przepisami,wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych,których konieczność realizacji wyniknie w trakcie prowadzonych badań arch.;wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej,gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp,do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,jeżeli opóźnienie przekroczy okres,przewidziany w przepisach prawa, w którym decyzje powinny zostać wydane;jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;w przypadku odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie,że jest on
zabytkiem,co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby
zabytek nie został zniszczony,ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska-o okres uniemożliwiający wykonanie prac;przedłużające się procedury związane z
wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych-o
okres wynikający z korzystania z tych środków;wstrzymania badań archeologicznych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
Umowy w zakresie Materiałów,parametrów technicznych,technologii wykonania robót
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót,objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, wystąpienia warunków geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,wystąpienia warunków
Terenu bud. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji, konieczności wykonania robót zamiennych, których konieczność realizacji
wyniknęła w trakcie prowadzonych badań arch.,wystąpienia na terenie budowy niewybuchów,
niewypałów lub znalezisk arch., które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na
warunkach przewidzianych w umowie wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w następujących przypadkach: odpowiednio
w przypadkach określonych wyżej jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
umowy przez wykonawcę ,w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana
personelu. Zmiana limitu finansowego na rok 2021. Procedury zmian określone zostały w
umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.