Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Budynku Produkcyjnego Stolarni

Przedmiot:

Budowa Budynku Produkcyjnego Stolarni

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: STOLARKA-ZAPERT FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA Marcin Zapert
Zientary-Malewskiej 24B
10-302 Olsztyn
powiat: Olsztyn
693610941
kpanasiuk75@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60557
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: 693610941
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.05.02-28-0148/19 - Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego Warmii i Mazur w przedsiębiorstwie STOLARKA ZAPERT FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA Marcin Zapert

Część 1
Budynku Produkcyjnego Stolarni z zapleczem Socjalno-Biurowy

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Budynku Produkcyjnego Stolarni z zapleczem Socjalno-Biurowym w Łęgajnach
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2021-7936-60557, 03/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Barczewo
Miejscowość
Łęgajny

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1. zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, które zgodnie ze stosownymi przepisami uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie prac budowlanych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania - zmiana terminu o czas występowania siły wyższej, w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym jej działaniem,
b) niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 dni roboczych i uniemożliwiających prowadzenie robót - zmiana terminu wykonania o czas utrzymywania się powyższych warunków, w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym działaniem tych warunków,
c) przerwania lub wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
e) zmiany dokumentacji technicznej - zmiana o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do zmiany,
f) w każdym przypadku, na wniosek Zamawiającego, za porozumieniem stron - zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. zmiana wynagrodzenia, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
b) rezygnacji z części robót, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania lub w chwili zawarcia umowy - o wartość niezrealizowanych robót,
c) konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy (roboty zamienne).
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów, urządzeń, technologii robót oraz instalacji przyjętych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj.:
- powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację zrealizowanego przedmiotu zamówienia, lub
- powodujące poprawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, lub
- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest pozytywna opinia autora dokumentacji projektowej lub zgoda Zamawiającego. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość uzasadnionej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (wskazanych w wykazie osób). Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych w zapytaniu.
Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości 500 000,00 zł brutto.
Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu robót stanowiącego załącznik nr 4 wraz z poświadczeniami (protokół odbioru/referencje), roboty zostały wykonane należycie;
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 700 000,00 zł. Warunek weryfikowany na podstawie dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, która w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert kierowała lub nadzorowała przynajmniej 2 robotami budowlanym o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3;
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
b) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 2)
c) wykaz osób (Załącznik nr 3)
d) wykaz robót wraz z poświadczeniami (referencje/protokoły odbioru) (załącznik nr 4)
e) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w zapytaniu,
f) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, w formie oryginału lub poświadczone notarialnie - jeśli dotyczy. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo,
g) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) - jeśli dotyczy,
h) dowód wpłaty wadium - potwierdzenie przelewu lub dokument gwarancji lub poręczenia,
w zależności od sposobu ustanowienia wadium.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I: Cena - 70%
Maksymalną liczbę punktów (70) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C=(C_N )/(C_"OB" ) x70
gdzie:
CN - najniższ
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium II: Okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane - 20%
G - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji i rękojmi za wady
Kryterium będzie oceniane na podstawie wskazanego w ofercie okresu gwarancji i rękojmi za wady (w miesiącach) na wykonane roboty budowlane
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium III: Klauzula społeczna - zatrudnienie do realizacji zamówienia co najmniej
1 osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze - 10%
K - liczba punktów uzyskanych w kryterium społecznym ,,Zatrudnienie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Panasiuk
tel.: 693610941
e-mail: kpanasiuk75@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.