Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
534z dziś
5057z ostatnich 7 dni
18152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia na części dachu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pokrycia na części dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
powiat: Kraków
zampub@pk.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pokrycia na części dachu budynku WM (Cz-E) oraz remont koryta wody opadowej wraz z wymianą wpustów - koryto południowe, Politechnika Krakowska, Ul. Jana Pawła II 37 w Krakowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje :
-roboty demontażowe i rozbiórkowe
-roboty budowlane (uzupełnianie podkładu, układanie nowej papy termozgrzewalnej, obróbki z papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie, wymiana wpustów deszczowych, itp.)
-roboty elektryczne (przełożenie instalacji odgromowej, nowe iglice, sprawdzenie zasilania podgrzewania wpustów, pomiary powykonawcze, itp.)
-roboty towarzyszące

Minimalny wymagany okres gwarancji :
- na roboty budowlane i instalacyjne wynosi 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
- na zastosowaną papę termozgrzewalną : minimum 10 lat gwarancji producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (plik zip.), który zawiera : STWiORB, przedmiar, zdjęcie dachu oraz mapę terenu.
Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

CPV: 45261900-3

Dokument nr: 2021/BZP 00123157, KA-2/053/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pk.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl (dalej jako: "Platforma") oraz poczty elektronicznej zampub@pk.edu.pl
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Wykonawca przystępując do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
4. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.
5.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na
korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet, posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki
poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub
nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer
10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), włączona obsługa JavaScript oraz
Cookies.
6.Zamawiającydopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20
MB w formatach: .pdf,.doc, .docx., .xlsx, .xml. z zastrzeżeniem, że zamawiający zaleca format .pdf.
7. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest
dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.
Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o
terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.8. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są
za pośrednictwem Platformy (karta "Wiadomości"). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich
zamieszczenia na Platformie.9. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa
się pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KA-2/053/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje :
-roboty demontażowe i rozbiórkowe
-roboty budowlane (uzupełnianie podkładu, układanie nowej papy termozgrzewalnej, obróbki z papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie, wymiana wpustów deszczowych, itp.)
-roboty elektryczne (przełożenie instalacji odgromowej, nowe iglice, sprawdzenie zasilania podgrzewania wpustów, pomiary powykonawcze, itp.)
-roboty towarzyszące

Minimalny wymagany okres gwarancji :
- na roboty budowlane i instalacyjne wynosi 5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
- na zastosowaną papę termozgrzewalną : minimum 10 lat gwarancji producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (plik zip.), który zawiera : STWiORB, przedmiar, zdjęcie dachu oraz mapę terenu.
Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu lub remoncie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na obiektach użyteczności publicznej/przemysłowych/usługowych wraz z obróbkami blacharskimi, każda o wartości minimum 300 000,00 zł brutto
2) dysponuje lub będzie dysponował :
a) kierownikiem robót budowlanych: posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
b) kierownikiem branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ
2. Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ .
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ oraz według treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w szczególności oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 2 do SIWZ
b) kosztorys ofertowy ze stawką robocizny, narzutami (ko, zysk), podstawami nakładów, ilościami i cenami jednostkowymi robót - wydruk w wersji uproszczonej.
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 3 do SWZ
d) jeśli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (załącznik nr 4 do SIWZ)
e) jeśli dotyczy - pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą , a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie (na formularzu ofertowym), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy ,
2) materiałów zaoferowanych w ofercie,
3) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony,
4) zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy,
powierzenia określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych
Podwykonawcy,
5) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
6) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót budowlanych w związku z następstwem
wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację
Przedmiotu umowy,
7) konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem działania organów
administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów
wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących
następstwemokoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy.
- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez
Wykonawcę.
- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie
uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest złożenie stosownego
wniosku/pisma przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany.
- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem wyraźnie wskazanych sytuacji, w
których zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana umowy nie wymaga zawarcia
aneksu.
Pełny katalog rodzaju i zakresu zmian do umowy oraz szczegółowe warunki ich wprowadzenia
zawiera załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.