Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu budowlanowykonawczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie projektu budowlanowykonawczego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO OŚWIĘCIM
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
powiat: oświęcimski
+48338429311, faks +48338429199
zp@um.oswiecim.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48338429311, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektu budowlanowykonawczego w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Ul. Pileckiegoprojekt budowlany"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni między budynkami wielorodzinnymi. Zakres inwestycji przedstawia załącznik nr 5 do SWZ.
2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zasole na działkach należących do Gminy Miasto Oświęcim. Teren dzisiejszego Osiedla Rotmistrza Witolda Pileckiego to dawny teren koszarowy. W czasie wojny mieściły się tu koszary SS, a po wojnie stacjonowały jednostki Wojska Polskiego. Obecnie to teren osiedla mieszkaniowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcim w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. Jest to teren oznaczony na planie symbolami: 2A 9KDD- tereny dróg publicznych dojazdowych, 2A 5U- tereny zabudowy usługowej, 2A 1US- tereny zieleni rekreacyjnej i sportowej, 2A 2MW, 2A 3MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przedmiotowy obszar graniczy ze strefą ochronną Pomnika Zagłady i Męczeństwa w Oświęcimiu przyjętą Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, oraz obszaru i granic strefy ochronnej tego Pomnika.
Na przedmiotowych działkach znajduje się następująca infrastruktura uzbrojenia terenu:
1) sieć elektroenergetyczna,
2) sieć oświetlenia,
3) sieć wodociągowa,
4) sieć kanalizacji sanitarnej
5) sieć kanalizacji deszczowej,
6) sieć gazowa,
7) sieć ciepłownicza,
8) sieć teletechniczna.
3. Na podstawie zebranych wniosków mieszkańców Os. Pileckiego, Zarządców Nieruchomości oraz Rady Osiedla określone zostały najważniejsze problemy związane z infrastrukturą drogową oraz uzbrojeniem terenu. Wszystkie wnioski zostaną udostępnione Wykonawcy w celu ich weryfikacji i możliwości realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W projekcie należy uwzględnić dodatkowe miejsca parkingowe, zmianę układu komunikacji pieszej pomiędzy blokami, remont nawierzchni dróg i chodników, remont wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, remont dwóch altan śmietnikowych, remont i doposażenie placu zabaw oraz wyposażenie w elementy małej architektury.

CPV: 71242000-6, 71200000-0, 71240000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00123182, ZP.271.20.2021.IV

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się ID postępowania, tj. ZP.271.20.2021.IV
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@um.oswiecim.pl.
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2 pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2021.IV
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 44507,98 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni między budynkami wielorodzinnymi. Zakres inwestycji przedstawia załącznik nr 5 do SWZ.
2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zasole na działkach należących do Gminy Miasto Oświęcim. Teren dzisiejszego Osiedla Rotmistrza Witolda Pileckiego to dawny teren koszarowy. W czasie wojny mieściły się tu koszary SS, a po wojnie stacjonowały jednostki Wojska Polskiego. Obecnie to teren osiedla mieszkaniowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcim w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. Jest to teren oznaczony na planie symbolami: 2A 9KDD- tereny dróg publicznych dojazdowych, 2A 5U- tereny zabudowy usługowej, 2A 1US- tereny zieleni rekreacyjnej i sportowej, 2A 2MW, 2A 3MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przedmiotowy obszar graniczy ze strefą ochronną Pomnika Zagłady i Męczeństwa w Oświęcimiu przyjętą Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, oraz obszaru i granic strefy ochronnej tego Pomnika.
Na przedmiotowych działkach znajduje się następująca infrastruktura uzbrojenia terenu:
1) sieć elektroenergetyczna,
2) sieć oświetlenia,
3) sieć wodociągowa,
4) sieć kanalizacji sanitarnej
5) sieć kanalizacji deszczowej,
6) sieć gazowa,
7) sieć ciepłownicza,
8) sieć teletechniczna.
3. Na podstawie zebranych wniosków mieszkańców Os. Pileckiego, Zarządców Nieruchomości oraz Rady Osiedla określone zostały najważniejsze problemy związane z infrastrukturą drogową oraz uzbrojeniem terenu. Wszystkie wnioski zostaną udostępnione Wykonawcy w celu ich weryfikacji i możliwości realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W projekcie należy uwzględnić dodatkowe miejsca parkingowe, zmianę układu komunikacji pieszej pomiędzy blokami, remont nawierzchni dróg i chodników, remont wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, remont dwóch altan śmietnikowych, remont i doposażenie placu zabaw oraz wyposażenie w elementy małej architektury.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny oferty:
1) Nazwa kryterium: cena ofertowa brutto (K1).
a) Waga kryterium: 60 %
b) Maksymalna ilość punktów przewidziana dla danego kryterium: 60 pkt
2) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K2).
a) Waga kryterium: 40 %
b) Maksymalna ilość punktów przewidziana dla danego kryterium: 40 pkt
2. Ocena oferty w kryterium cena ofertowa brutto (K1).
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wartości wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w sekcji ,,Cena ofertowa brutto (z podatkiem od towarów i usług)", z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w rozdziale XVI ust. 7 SWZ. Liczba punktów przyznana w kryterium cena ofertowa obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 60 stosunek (iloraz) wartości najniższej ceny ofertowej spośród wszystkich ocenianych ofert do wartości ceny ofertowej oferty dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru:
K1=(Cmin/C)x60
gdzie:
K1-ilość punktów przyznana ofercie ocenianej
C-cena oferty ocenianej
Cmin-najniższa cena spośród cen wszystkich ocenianych ofert
2) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Powyższe działanie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
3. Ocena oferty w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K2).
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w sekcji ,,Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia", gdzie podać należy imię i nazwisko osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej oraz opisać doświadczenie zawodowe, którym legitymuje się ta osoba podając ilość wykonanych przez tą osobę projektów budowlano-wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych o wartości usługi minimum 25 000,00 zł brutto każda, dotyczących dróg, chodników lub parkingów i dla których uzyskane zostały decyzje administracyjne umożliwiające realizację inwestycji objętej projektem oraz podać dane charakteryzujące wykonane projekty takie jak: obiekt objęty projektem, wartość usługi w zł brutto, data uzyskania pozwolenia na budowę, podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana.
2) Udział w realizacji przedmiotu zamówienia osoby wskazanej przez wykonawcę na zasadach określonych w pkt 1 uwzględniony zostanie w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zmiany umowy w tym zakresie, niezbędnym jest wykazanie przez wykonawcę, że osoba wchodząca w obowiązki osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym, posiada doświadczenie nie mniejsze niż ta osoba.
3) Ilość punktów w kryterium doświadczenie przyznana zostanie proporcjonalnie do ilości wskazanych projektów spełniających warunki określone w pkt. 1, według poniższego schematu:
a) za wykonanie 1 projektu lub brak wskazania Wykonawca otrzyma 0 punktów
b) za wykonanie 2 projektów Wykonawca otrzyma 10 punktów
c) za wykonanie 3 projektów Wykonawca otrzyma 20 punktów
d) za wykonanie 4 projektów Wykonawca otrzyma 30 punktów
e) za wykonanie 5 lub więcej projektów Wykonawca otrzyma 40 punktów
4. Sumaryczna ocena oferty. Ocena oferty stanowić będzie sumę punktów przyznanych w poszczególnym kryterium, według wzoru:
Ilość punktów przyznana ofercie=K1+K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali jedną usługę o wartości minimum 25 000,00 zł brutto w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej drogi, chodnika lub parkingu.
3. Potencjał podmiotu trzeciego.
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tzn.:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, z uwzględnieniem w tym usług, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia wadium, dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności mające wpływ na koszt lub termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą dotyczyć:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
2) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
3) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożnością wykonania lub należytego wykonania zamówienia zgodnie z SWZ,
5) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy usług,
6) zmian przewidzianych zapisami SWZ,
7) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp,
8) zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia lub wysokość wynagrodzenia wykonawcy.
2. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, winna odpowiadać kwotowo zmianie kosztów wykonania zamówienia następującej na skutek wystąpienia tych okoliczności.
3. Zmiana terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, winna odpowiadać okresowi, w którym występowały okoliczności uniemożliwiające realizowanie robót budowlanych.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, dokonywane mogą być na wniosek Wykonawcy. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca winien dołączyć stosowne uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okoliczności powodujących te zmiany oraz przedstawić stosowne obliczenia odnoszące się do wnioskowanych zmian. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zmiana umowy ma nastąpić na skutek okoliczności bezsprzecznych i oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, a ich wpływ na zmianę umowy jest możliwy do wyliczenia na podstawie danych posiadanych przez Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, w sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych i celowych działań Wykonawcy nakierowanych na zwiększenie wynagrodzenia umownego, a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są następstwem okoliczności zawinionych przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
7. Nie stanowią zmiany umowy dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych rejestrowych wskazanych w umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny oferty:
1) Nazwa kryterium: cena ofertowa brutto (K1).
a) Waga kryterium: 60 %
b) Maksymalna ilość punktów przewidziana dla danego kryterium: 60 pkt
2) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K2).
a) Waga kryterium: 40 %
b) Maksymalna ilość punktów przewidziana dla danego kryterium: 40 pkt
2. Ocena oferty w kryterium cena ofertowa brutto (K1).
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wartości wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w sekcji ,,Cena ofertowa brutto (z podatkiem od towarów i usług)", z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w rozdziale XVI ust. 7 SWZ. Liczba punktów przyznana w kryterium cena ofertowa obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 60 stosunek (iloraz) wartości najniższej ceny ofertowej spośród wszystkich ocenianych ofert do wartości ceny ofertowej oferty dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru:
K1=(Cmin/C)x60
gdzie:
K1-ilość punktów przyznana ofercie ocenianej
C-cena oferty ocenianej
Cmin-najniższa cena spośród cen wszystkich ocenianych ofert
2) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Powyższe działanie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
3. Ocena oferty w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K2).
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w sekcji ,,Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia", gdzie podać należy imię i nazwisko osoby wyznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej oraz opisać doświadczenie zawodowe, którym legitymuje się ta osoba podając ilość wykonanych przez tą osobę projektów budowlano-wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych o wartości usługi minimum 25 000,00 zł brutto każda, dotyczących dróg, chodników lub parkingów i dla których uzyskane zostały decyzje administracyjne umożliwiające realizację inwestycji objętej projektem oraz podać dane charakteryzujące wykonane projekty takie jak: obiekt objęty projektem, wartość usługi w zł brutto, data uzyskania pozwolenia na budowę, podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana.
2) Udział w realizacji przedmiotu zamówienia osoby wskazanej przez wykonawcę na zasadach określonych w pkt 1 uwzględniony zostanie w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zmiany umowy w tym zakresie, niezbędnym jest wykazanie przez wykonawcę, że osoba wchodząca w obowiązki osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym, posiada doświadczenie nie mniejsze niż ta osoba.
3) Ilość punktów w kryterium doświadczenie przyznana zostanie proporcjonalnie do ilości wskazanych projektów spełniających warunki określone w pkt. 1, według poniższego schematu:
a) za wykonanie 1 projektu lub brak wskazania Wykonawca otrzyma 0 punktów
b) za wykonanie 2 projektów Wykonawca otrzyma 10 punktów
c) za wykonanie 3 projektów Wykonawca otrzyma 20 punktów
d) za wykonanie 4 projektów Wykonawca otrzyma 30 punktów
e) za wykonanie 5 lub więcej projektów Wykonawca otrzyma 40 punktów
4. Sumaryczna ocena oferty. Ocena oferty stanowić będzie sumę punktów przyznanych w poszczególnym kryterium, według wzoru:
Ilość punktów przyznana ofercie=K1+K2
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.