Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
260z dziś
4716z ostatnich 7 dni
19604z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż rolet materiałowych

Przedmiot:

Zakup i montaż rolet materiałowych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Katowicach
ul. Francuska 38
40-028 Katowice
powiat: Katowice
32 60 70 111, 32 60 70 143
oddzial.gospodarczy@katowice.so.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 60 70 111, 32 60
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) w oparciu o przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy w formie pisemnego przetargu, zgodnie z art. 701 i n. kodeksu cywilnego
zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
1. NAZWA ZADANIA
,,Zakup i montaż rolet materiałowych na oknach w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy Ul. Francuskiej 38"

CPV: 395-154-10-2

Dokument nr: ZP/233/21/OG

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godz. 12:15.

Składanie ofert:
7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności (zawierającą własnoręczny podpis) na załączonym formularzu ofertowym wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 5 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - na adres:
Sąd Okręgowy w Katowicach
Oddział Gospodarczy, Pokój nr P.056
ul. Francuska 38, 40 - 028 Katowice
z dopiskiem:
,,OFERTA"
Znak sprawy: ZP/233/21/OG
Nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2021 r. godz. 12:15
lub złożyć osobiście pod adresem i w formie, jak podano wyżej. Oferty przekazane w inny sposób niż opisany powyżej (np. w formie fax lub e-mail) zostaną odrzucone Nie dopuszcza się przekazywania ofert za pomocą fax-u, e-mail.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie (skuteczne doręczenie Zamawiającemu) oferty przed upływem terminu wyznaczonego powyżej (dnia 5 sierpnia 2021 r. przed godziną 12:00). Momentem złożenia oferty jest jej rzeczywisty wpływ do Zamawiającego - we wskazanym powyżej miejscu. Nie decyduje data nadania oferty (w przypadku przesyłania ofert pocztą).
Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert z udziałem publiczności.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 30 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Warunki zamówienia, w tym jego zakres został określony w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" (załącznik nr 1), ,,Formularzu ofertowym" (załącznik nr 2) oraz we ,,Wzorze umowy" (załącznik nr 3), stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.
Sąd Okręgowy w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Postępowanie może zakończyć się bez wyboru żadnej oferty. 5. KRYTERIUM WYBORU
Jedynym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest cena podana przez Wykonawcę.
Cena za wykonanie całości zamówienia - 100%. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez cały okres obowiązywania umowy.
Nie dopuszcza się waloryzacji wynagrodzenia w stosunku do ceny podanej w ofercie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Wypełniony ,,Formularz ofertowy" - załącznik nr 2 do zaproszenia.
2. Pełnomocnictwo, jeżeli formularz ofertowy będzie podpisany przez inne osoby niż osoby uprawnione do reprezentacji wskazane w KRS lub CEIDG. UWAGA: w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wymaga się podpisania oferty przez wszystkich wspólników lub dołączenie do oferty pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników osobie, która podpisała ofertę.
3. Atest trudnopalności materiału.
4. Atest higieniczny materiału.
5. Fragment proponowanego materiału o wymiarach zbliżonych do formatu A4 z którego będą wykonane rolety.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający prześle drogą elektroniczną (e-mail) lub umieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację zawierającą nazwy (firmy) Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert.
1. Oferta winna być własnoręcznie podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta może podlegać dalszym negocjacjom cenowym.
3. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od momentu upływu terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin na składanie ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (w związku z postanowieniem ust. 5) nie powoduje po stronie pozostałych Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, wygaśnięcia terminu związania ofertą.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy. Zamawiający zaprosi pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do podpisania umowy.
5. Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowią momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów na umowie przez Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty innego Wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
a. nie odpowiada treści zaproszenia oraz załączników do zaproszenia, z zastrzeżeniem ust. 7.
b. jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
c. zawiera rażąco niską cenę lub Wykonawca wezwany do wyjaśnienia ceny nie złożył wyjaśnień lub wyjaśnienia nie potwierdzają należycie zaoferowanej ceny
d. zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające (bądź mogące wprowadzić) Zamawiającego w błąd.
7. Zamawiający uprawniony jest do skierowania do Wykonawcy żądania wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawienia, w przypadku gdy treść oferty lub innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę nie jest zrozumiała, zawiera błędy lub braki. Procedura powyższa może dotyczyć również wysokości zaoferowanej ceny, w przypadku gdy Zamawiający uzna ją za rażąco niską Powyższe stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. W ten sposób Zamawiający nie będzie poprawiał błędów lub braków we wskazaniu ceny, podpisu oferty. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, oczywistych omyłek pisarskich lub innych omyłek, które nie powodują istotnej zmiany treści oferty.
8. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku powzięcia po tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej lub w przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku Zamawiający może dokonać wyboru oferty kolejnej lub unieważnić postępowanie. Procedura może być powtarzana wielokrotnie.
9. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać będzie się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej - e-mail, na adresy podane w części 8 zaproszenia, za wyjątkiem składania ofert, dla których wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian lub modyfikacji do niniejszego zaproszenia oraz załączników do zaproszenia. W takim wypadku Zamawiający poinformuje o dokonanych zmianach umieszczając informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub przesyłając tę informację drogą elektroniczną (e-mail) do Wykonawców, którym przekazał niniejsze zaproszenie. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia dokonanych zmian oraz modyfikacji w swoich ofertach, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z ust. 6 lit. a.
11. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty, podając informacje o wybranej ofercie ewentualnie informację o unieważnieniu postępowania ewentualnie informację o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty. Informacja przekazana zostanie drogą elektroniczną (e-mail) do Wykonawców, którzy złożyli oferty lub umieszczona zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kontakt:
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Jecek Szot, tel. 32 60 70 143, e-mail: oddzial.gospodarczy@katowice.so.gov.pl 9. POZOSTAŁE INFORMACJE

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.