Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa znaków drogowych

Przedmiot:

Zakup i dostawa znaków drogowych

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
powiat: włocławski
tel. 0-54-284-43-20, Faks: 0-54-284-35-00
zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Lubień Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0-54-284-43-20,
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa znaków drogowych, słupków oraz uchwytów do znaków według poniższego zestawienia.
1. B - 43 - 30 strefa ograniczonej prędkości - szt. 7
2. B - 44 - 30 koniec strefy ograniczonej prędkości - szt. 6
3. B-22 zakaz skręcania w prawo - szt. 1
4. B - 33 - 50 ograniczenie prędkości - szt. 15
5. B - 5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych - szt. 2
6. B - 2 zakaz wjazdu - szt. 2
7. D - 6 przejście dla pieszych - szt. 10
8. D-l droga z pierwszeństwem - szt. 15
9. D - 4a droga bez przejazdu - szt. 2
10. D- 18 parking - szt. 1
11. C - 2 nakaz jazdy w prawo za znakiem - szt. 2 12.T-3 koniec- szt. 1
13. A - 16 przej ście dla pieszych - szt. 4
14. A-l niebezpieczny zakręt w prawo - szt. 3
15. A-2 niebezpieczny zakręt w lewo - szt. 3
16. A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną - szt. 1
17. A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną - szt. 1
18. U-9b tablica skrajni - szt. 1 Znaki średnie
19.B-20 STOP- szt. 6
20. A - 7 ustąp pierwszeństwa - szt. 8
21.T-6- szt. 6
Słupki do znaków o długości 3,5 m 110 sztuk, oraz komplet uchwytów do wyżej wymienionych znaków.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad.
3. W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych ze złożoną ofertą lub wadliwych, Zamawiający zwróci niezgodny czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy,
1
a Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę własnym staraniem , na jego koszt oraz ryzyko. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych produktów do momentu ich odebrania przez Zamawiającego
5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Bogdan Domżalski, tel. 54 284 43 49

Dokument nr: ZP. 11.2021

Składanie ofert:
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony ,,Formularz oferty" - załącznik nr 1 do WZ,
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, Ul. Wojska Polskiego Nr 29, 87-840 Lubień Kujawski, w pokoju nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 26.07.2021 r do godz. 13:00 Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl w terminie do dnia 26.07.2021 r do godz. 13:00.
Wyniki oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: http://www.bipl01.lo.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia. Do 10 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego'): Nie dotyczy
V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena 100%
VI. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu oferty".
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
2
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której ogólny wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią: Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.