Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą...

Przedmiot:

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BARUCHOWO
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
powiat: włocławski
(54) 284 56 82, faks (54) 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Baruchowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (54) 284 56 82, faks
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo.
W zakres prac wchodzi:
- budowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku na kontenery do gromadzenia odpadów niebezpiecznych;
- budowa wiaty;
- ustawienie kontenera biurowo-sanitarnego na potrzeby pracownika obsługującego PSZOK;
- budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do kontenera socjalnego i studni wodomierzowej z zaworem czerpalnym ze złączką do węża;
- wewnętrzna instalację energetyczną w zakresie zasilania obiektów i oświetlenia terenu z przyłącza energetycznego wskazanego przez Inwestora;
- budowa nawierzchni utwardzonych;
- energooszczędne oświetlenie terenu;
- budowa kanalizacji deszczowej na wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej oczyszczalni ścieków;
- budowa wagi samochodowej osiowej;
- przygotowanie terenów biologicznie czynnych humusowanie i sianie trawy;
- montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu miedzy oczyszczalnią a projektowanym PSZOK;
- istniejące ogrodzenie działki oraz brama wjazdowa przesuwana pozostaje bez zmian, dodatkowo zostanie zamontowany napęd elektryczny z matą dezynfekcyjną dla kół pojazdów samochodowych,
- dojazd od strony drogi gminnej oraz placu manewrowego umożliwiającego obsługę projektowanych obiektów na terenie PSZOK;
- wykonanie nawierzchni placu pod ustawienie kontenerów;
- wykonanie nawierzchni posadzek pod wiatami;
- wykonanie fragmentów opasek przy obiektach;
- budowa linii wlz zasilającej projektowaną SR;
- budowa kablowych linii nn zasilających projektowane rozdzielnice;
- wykonanie instalacji siłowych w projektowanych obiektach;
- wykonanie instalacji oświetleniowych w projektowanych obiektach;
- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,
- instalację ochrony przeciwprzepięciową;
- instalację dodatkowej ochrony od porażeń;
- przyłącze wody pitnej z robotami towarzyszącymi;
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi;
- przyłącze kanalizacji deszczowej z robotami towarzyszącymi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach do SWZ:
1) projekt architektoniczno-techniczny
2) projekt zagospodarowania terenu,
3) projekt techniczny - drogi,
4) projekt techniczny - instalacje elektryczne,
5) projekt techniczny - instalacje sanitarne,
6) Specyfikacje Techniczne (STWIOR),
7) przedmiary robót.
3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.
5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, aprobata, ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania "lub równoważne".
6. W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie ewentualnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrażeniem "lub równoważny", pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie wielkości (parametrów) nie gorszych od założonych w OPZ, przy czym gdy podanym w OPZ wielkościom (wymiarom lub parametrom) nie towarzyszy określenie typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalne, minimalne, Zamawiający dopuszcza tolerancje podanych wielkości (wymiarów, parametrów) w przedziale +/- 5%, chyba, że w opisie podany został inny dopuszczalny przedział tolerancji danej wielkości.

CPV: 45262420-1, 45222110-3, 45231300-8, 45233220-7, 45260000-7, 45311200-2

Dokument nr: 2021/BZP 00123235, IBR.271.06.2021.MH

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: "Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo" - znak sprawy: IBR.271.06.2021.MH. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a)stały dostęp do sieci Internet; b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. art.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta "Wiadomości"). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - dalej: RODO - tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baruchowo. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2021-08-05 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)gwarancjach bankowych; c)gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2021-09-03. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kowalu 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać: a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Baruchowo, Baruchowo 54 , 87-821 Baruchowo; b)nazwę i adres siedziby Wykonawcy; c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia; d)bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IBR.271.06.2021.MH
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo.
W zakres prac wchodzi:
- budowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku na kontenery do gromadzenia odpadów niebezpiecznych;
- budowa wiaty;
- ustawienie kontenera biurowo-sanitarnego na potrzeby pracownika obsługującego PSZOK;
- budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do kontenera socjalnego i studni wodomierzowej z zaworem czerpalnym ze złączką do węża;
- wewnętrzna instalację energetyczną w zakresie zasilania obiektów i oświetlenia terenu z przyłącza energetycznego wskazanego przez Inwestora;
- budowa nawierzchni utwardzonych;
- energooszczędne oświetlenie terenu;
- budowa kanalizacji deszczowej na wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej oczyszczalni ścieków;
- budowa wagi samochodowej osiowej;
- przygotowanie terenów biologicznie czynnych humusowanie i sianie trawy;
- montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu miedzy oczyszczalnią a projektowanym PSZOK;
- istniejące ogrodzenie działki oraz brama wjazdowa przesuwana pozostaje bez zmian, dodatkowo zostanie zamontowany napęd elektryczny z matą dezynfekcyjną dla kół pojazdów samochodowych,
- dojazd od strony drogi gminnej oraz placu manewrowego umożliwiającego obsługę projektowanych obiektów na terenie PSZOK;
- wykonanie nawierzchni placu pod ustawienie kontenerów;
- wykonanie nawierzchni posadzek pod wiatami;
- wykonanie fragmentów opasek przy obiektach;
- budowa linii wlz zasilającej projektowaną SR;
- budowa kablowych linii nn zasilających projektowane rozdzielnice;
- wykonanie instalacji siłowych w projektowanych obiektach;
- wykonanie instalacji oświetleniowych w projektowanych obiektach;
- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,
- instalację ochrony przeciwprzepięciową;
- instalację dodatkowej ochrony od porażeń;
- przyłącze wody pitnej z robotami towarzyszącymi;
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi;
- przyłącze kanalizacji deszczowej z robotami towarzyszącymi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach do SWZ:
1) projekt architektoniczno-techniczny
2) projekt zagospodarowania terenu,
3) projekt techniczny - drogi,
4) projekt techniczny - instalacje elektryczne,
5) projekt techniczny - instalacje sanitarne,
6) Specyfikacje Techniczne (STWIOR),
7) przedmiary robót.
3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.
5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, aprobata, ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania "lub równoważne".
6. W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie ewentualnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrażeniem "lub równoważny", pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie wielkości (parametrów) nie gorszych od założonych w OPZ, przy czym gdy podanym w OPZ wielkościom (wymiarom lub parametrom) nie towarzyszy określenie typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalne, minimalne, Zamawiający dopuszcza tolerancje podanych wielkości (wymiarów, parametrów) w przedziale +/- 5%, chyba, że w opisie podany został inny dopuszczalny przedział tolerancji danej wielkości.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiektów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie niżej podane kryteria Cena-60 %, Termin wykonania-40 %
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Termin wykonania
Liczba punktów = ( Twof/Twmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Twof - liczba punktów za podany w ofercie termin wykonania zamówienia
- Twmax - najwyższa spośród wszystkich ofert liczba punktów za podany w ofercie termin wykonania zamówienia
Punkty za kryterium termin wykonania zamówienia zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu realizacji wskazanego w formularzu ofertowym na realizację przedmiotu zamówienia.
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert i termin wykonania stosując poniższe zasady:
a) termin wykonania 10 miesięcy od dnia podpisania umowy - 0 pkt
b) termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy - 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2021-08-05 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)gwarancjach bankowych; c)gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2021-09-03. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kowalu 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać: a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Baruchowo, Baruchowo 54 , 87-821 Baruchowo; b)nazwę i adres siedziby Wykonawcy; c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia; d)bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie niżej podane kryteria Cena-60 %, Termin wykonania-40 %
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Termin wykonania
Liczba punktów = ( Twof/Twmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Twof - liczba punktów za podany w ofercie termin wykonania zamówienia
- Twmax - najwyższa spośród wszystkich ofert liczba punktów za podany w ofercie termin wykonania zamówienia
Punkty za kryterium termin wykonania zamówienia zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu realizacji wskazanego w formularzu ofertowym na realizację przedmiotu zamówienia.
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert i termin wykonania stosując poniższe zasady:
a) termin wykonania 10 miesięcy od dnia podpisania umowy - 0 pkt
b) termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy - 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.