Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa dostępu do Internetu

Przedmiot:

Usługa dostępu do Internetu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA KATOWICE WYDZIAŁ INFORMATYKI
Rynek 1
40-003 Katowice
powiat: Katowice
i-zamowienia@katowice.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydział Informatyki Urzędu Miasta Katowice zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na usługę dostępu do Internetu na potrzeby Miasta Katowice w lokalizacji Młyńska 4 przez okres 12 miesięcy
zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 oraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: I-III.ZD-00368/21 I-III.271.2.44.2021.KS

Składanie ofert:
Oferta cenowa powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). Ofertę cenową proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres i-zamowienia@katowice.eu do dnia 27 lipca 2021r. do godz. 11.00.

Wymagania:
W związku z koniecznością zapewnienia drugiego niezależnego dostawcy Internetu na potrzeby Miasta Katowice, Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę i z którym zostanie podpisana umowa na usługę dostępu do Internetu na potrzeby Miasta Katowice w lokalizacji Francuska 70 -opublikowanego na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice pod nr 21/2021 nie może brać udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U z 2021 r. poz. 1129), jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena. Oferta cenowa winna być podana w złotych polskich i wpisana zgodnie z zapisami formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty wariantowe i oferty opcjonalne będą odrzucane.
Zamawiający informuje, iż z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa oraz, że postępowanie może zostać unieważnione lub odwołane z ważnych przyczyn.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
? Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu *
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa dostępu do Internetu na potrzeby Miasta Katowice w lokalizacji Młyńska 4, prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, posiada każdy, gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.