Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja polichromii

Przedmiot:

Konserwacja polichromii

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: TARGET SERVICE Radosław J. Fronc Sp. Jawna
ul. Grodzka 44
31-044 Kraków
powiat: Kraków
603 602 979, 797 018 735
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 10.000,- PLN
Nr telefonu: 603 602 979, 797 018
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Regulamin konkursu ofert (zwany dalej RKO) w postępowaniu pn.
,,Konserwacja polichromii we wnętrzach pomieszczeń kamienicy przy
ul. Grodzkiej 44 w Krakowie" - realizacja PWE
3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz opis utrudnień związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Konserwacja polichromii we wnętrzach
pomieszczeń kamienicy przy Ul. Grodzkiej 44 w Krakowie" - realizacja PWE.
Przedmiot umowy będzie dzielony na poszczególne etapy prac (lata 2021-2022), których
szczegółowe terminy i zakresy dostosowane zostaną przez Strony do możliwości finansowych
Zamawiającego, a będą wynikać między innymi z pozyskanych środków dotacyjnych.
W przypadku nie uzyskania dotacji zakres prac może zostać zmniejszony i dostosowany do
posiadanych środków - Zamawiający zastrzega sobie wówczas prawo do zaniechania
dalszego prowadzenia i finansowania prac.
Całościowy zakres prac do wykonania podany jest w obmiarze prac - załączniku nr 1 do
niniejszego RKO; przy czym zakres prac na 2021 rok zostanie ustalony i wydzielony z całości
przedmiotu zamówienia po wyborze Wykonawcy prac. Wykonawca przed podpisaniem
umowy, zobowiązany będzie przedłożyć kosztorys prac na 2021 rok z uwzględnieniem
potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.
Wszystkie prace winny być prowadzone w oparciu o załączniki nr 2 do niniejszego RKO, tj.:
program prac konserwatorskich dotyczących wnętrz budynku frontowego kamienicy przy
ul. Grodzkiej 44 w Krakowie" autorstwa Pani Katarzyny Magrysiewicz-Dobrzańskiej;
zatwierdzony Pozwoleniem konserwatorskim Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków nr ZR.5144.14.2021 z dnia 07.06.2021 r.
W niniejszym konkursie ofert Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych,
a wszelkie towary określone w ww. dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów,
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków i Zamawiającego.
10. Termin wizji lokalnej:
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 27.07.2021 r. godz. 11.00. Podczas
wizji lokalnej Zamawiający przekaże Oferentom informacje nt. prac na obiekcie.
Uczestnictwo Oferentów w wizji lokalnej jest warunkiem udziału w niniejszym konkursie
ofert. Zamawiający wyda Oferentom, którzy odbyli wizję lokalną stosowne zaświadczenie,
które należy dołączyć do oferty.
W przypadku kiedy Oferent nie będzie mógł być obecny na wizji lokalnej w powyższym
terminie istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z Zamawiającym - w tym celu
należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 533152552 i umówić indywidualnie
termin wizji lokalnej w dni robocze w okresie 27 lipca - 2 sierpnia 2021 r.

Otwarcie ofert: 3) Oferty zostaną publicznie otwarte w biurze Zamawiającego Ul. Grodzka 40 - I piętro
w dniu 2021.08.04 o godz. 15;45.

Specyfikacja:
Załączniki do RKO nr 3-9 są do pobrania w wersji papierowej w biurze Zamawiającego
ul. Grodzka 40 - I piętro w dniach poniedziałek - piątek w godz. 10.00-12.00; po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 533152552.
Załączniki nr 2 są do wglądu przez Oferentów w biurze Zamawiającego Ul. Grodzka 40 -
I piętro w dniach poniedziałek - piątek w godz. 10.00-12.00; po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym tel. 533152552.

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać do dnia: 2021.08.04 do godz. 15.30 w biurze Zamawiającego
ul. Grodzka 40 - I piętro.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Planowany termin całościowego wykonania zamówienia: do 30.10.2022 r.
Termin wykonania I etapu prac w 2021 r.: do 30 października 2021 r.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia:
Zgodnie z:
Zasadami finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, przyjętymi Uchwałą nr 6/2016 Prezydium Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 r., ze zmianami
oraz
Planem rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert z zachowaniem
zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Warunki udziału Oferenta w konkursie ofert, wykaz oświadczeń/dokumentów jakie
należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełniania tych warunków oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie,
dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi
kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:
1) posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację
prac będących przedmiotem zamówienia i prowadzą ją nieprzerwanie przez okres min.
5 lat poprzedzających termin składania ofert.
Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 1 Oferent winien dołączyć do oferty aktualny
wydruk z CEIDG lub KRS, wydrukowany nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem
terminu składania oferty.
2) wykonali własnymi siłami w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków co najmniej
1 zamówienie w zakresie prac konserwatorskich przy konserwacji polichromii we
wnętrzu obiektu o wartości tych prac przy samej konserwacji polichromii nie mniejszej
niż 600.000,- zł brutto,
Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 2 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty
wykaz prac (wg załącznika nr 3 do RKO); przy czym Oferent zobowiązany jest dołączyć do
oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych prac. Z załączonych dokumentów
(referencji, kosztorysów, wyciągów z kosztorysów, itp.) musi też jasno wynikać kwota brutto
ww. prac. W przypadku braku możliwości weryfikacji tej kwoty na podstawie załączonych
przez Oferenta dokumentów oferta zostanie odrzucona na podstawie zapisów ust. 8 tiret
szósty niniejszego RKO.
Przez pojęcie ,,własnymi siłami" Zamawiający rozumie wykonanie danego rodzaju
zamówienia w ramach realizacji własnego kontraktu/pisemnej umowy Oferenta. Pod
pojęciem ,,praca" Zamawiający rozumie odrębny kontrakt (pisemną umowę odpłatną)
obejmujący zakres prac wskazany przez Zamawiającego w treści warunku udziału.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonanych prac w ramach
kilku (wielu) umów w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania
spełnienia danego warunku udziału w postępowaniu.
3) dysponują kierownikiem prac konserwatorskich, który spełnia następujące warunki:
posiada wykształcenie i praktykę lub uprawnienia do wykonywania prac
konserwatorskich, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub praktyką, zgodnie
z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
udokumentuje co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji kierownika
prac konserwatorskich, a w okresie ostatnich 10 lat pełnił rolę kierownika prac
konserwatorskich przy co najmniej 3 pracach konserwatorskich przy konserwacji
polichromii we wnętrzach obiektów; w tym co najmniej jednej o wartości tych prac przy
samej konserwacji polichromii nie mniejszej niż 600.000,- zł brutto,
Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 3 Oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie
z imienia i nazwiska osobę, która będzie pełniła ww. funkcję przy realizacji przedmiotu
zamówienia, jej posiadane uprawnienia oraz doświadczenie, w zakresie pozwalającym na
ocenę spełniania wyżej opisanych warunków. Ponadto wymaga się aby Oferent dołączył
pisemne zobowiązanie osoby mającej pełnić tę funkcję, że w razie wyboru jego oferty, osoba
te podejmie się pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich (wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 4 do RKO).
4) posiadają opłaconą polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o wartości co najmniej
1.000.000,- zł.
Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt 4 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty
dokumenty potwierdzające kopie polisy wraz z dowodem jej opłacenia.
5) nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie
zalegają z opłacaniem podatków i opłat.
Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt 5 Oferent winien przedstawić stosowne
zaświadczenia z oddziału ZUS/KRUS oraz Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) obowiązkowo wezmą udział w wizji lokalnej (ust. 10 RKO).
Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 6 Oferent winien załączyć do oferty stosowne
zaświadczenie wydane przez Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
7) inne dokumenty, które Oferent winien dołączyć do oferty:
a) kosztorys ofertowy obejmujący całość prac określonych w obmiarze robót
sporządzony w oparciu o ten obmiar - zał. nr 1 do RKO,
b) formularz ofertowy - zał. nr 5 do RKO,
c) dowód wniesienia wadium,
d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty
składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Oferenta
(zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej),
e) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - zgodnie z treścią załącznika nr 7 do RKO - w celu wypełnienia
obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO,
o których mowa w ust. 18 RKO,
f) ewentualne zobowiązania podwykonawców (w przypadku powierzenia części
zamówienia podwykonawcom).
Zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów
zgodnie z kolejnością podaną w RKO - za wyjątkiem formularza ofertowego, który powinien
stanowić pierwsza stronę oferty - oraz ponumerowanie wszystkich stron.
Oferenci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych
warunków udziału w konkursie podlegać będą wykluczeniu z udziału w nim. Ofertę Oferenta
wykluczonego uważa się za odrzuconą i nie będzie ona podlegała ocenie.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych dokumentów. Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to korzystne
dla Zamawiającego, to może wystąpić do Oferenta o uzupełnienie brakujących/budzących
wątpliwości dokumentów lub też wystąpić do Oferenta o przedłożenie do wglądu
oryginałów dokumentów dołączonych do oferty bądź przedstawienia przez Oferenta
dokumentów potwierdzających prawidłowość podanych w ofercie informacji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia załączonych do oferty przez danego
Oferenta referencji u poprzednich jego zleceniodawców.
Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać
zapis odręczny lub w formie pieczęci "'za zgodność z oryginałem".
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Oferenta
dokumentów/oświadczeń opisanych powyżej według zasady ,,spełnia / nie spełnia".
Zamawiający nie dopuszcza do niniejszego postępowania Oferentów występujących wspólnie
(konsorcjum).
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Oferenta wykonania części lub
całości zamówienia podwykonawcom:

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Oferenta wykonania części
niniejszego zamówienia podwykonawcom zgłoszonym w ofercie; przy czym w przypadku
powierzenia podwykonawcy części realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca
odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie
własne.
W przypadku powierzenia wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom
Oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie (formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 5 do
RKO) te części zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty zobowiązanie podwykonawcy do wykonania
części zamówienia - zgodnie z zał. nr 8 do RKO.
7. Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji:
Minimalny okres trwania rękojmi wynosi 5 lat oraz minimalny okres trwania gwarancji
wynosi 5 lat - liczone od momentu protokolarnego odbioru danego etapu prac bez zastrzeżeń.
8. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:
Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, jeżeli:
- jej treść nie będzie odpowiadała treści RKO,
- brak jest wpłaconego przez Oferenta wadium,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- będzie niekompletna tzn. jeżeli oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych
i wymienionych w RKO załączników, dokumentów, potwierdzeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku
unieważnia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty Zamawiający nie
przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem
wniesionego przez Oferenta wadium).
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami
oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Oferentami:
2) Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci
przekazują tylko i wyłącznie pisemnie na adres Zamawiającego podany w pkt 1.
3) Wyjaśnienie treści RKO: Zamawiający udzieli wyjaśnienia w sprawie RKO jeżeli
zapytanie wpłynęło do biura Zamawiającego ul. Grodzka 40 - I piętro na co najmniej
5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże też wyjaśnienia
wszystkim Oferentom, którzy pobrali załączniki do RKO bez ujawniania źródła
zapytania.
4) Modyfikacja treści RKO: w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść RKO. Wprowadzone w ten
sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów,
przekazane zostaną wszystkim Oferentom, którzy pobrali załączniki do RKO.
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią RKO
i będą wiążące przv składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Jeżeli
wprowadzona modyfikacja treści RKO prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach.
11. Termin związania z ofertą: bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Przygotowanie oferty: Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej w języku
polskim, pismem czytelnym. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi
Oferent. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz
z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie
zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np.
w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
Wszelkie kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone przez Oferenta za
zgodność z oryginałem. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty,
załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej RKO. Dokumenty
winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte
(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2) Sposób zaadresowania oferty: ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej
kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie
zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany
w punkcie 1 niniejszego RKO i opatrzone nazwą zadania, dokładnym adresem
Oferenta oraz oznaczone w sposób następujący:
,,Oferta - Konserwacja polichromii we wnętrzach pomieszczeń kamienicy przy
ul. Grodzkiej 44 w Krakowie".

Nie otwierać przed 2021.08.04, godz. 15.45"
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia
04.08.2021 r . do godz. 15.30 do siedziby Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2) Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Otwierając oferty Zamawiający poda
nazwę/nazwisko Oferenta, jego adres, cenę (brutto), termin wykonania, okres
gwarancji na roboty oraz warunki płatności podane w ofercie.
14. Wymagania dotyczące wadium:
1) Przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03.08.2021 r. do godz. 16:00
Oferent winien wnieść wadium w kwocie 10.000,- PLN (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) w formie pieniężnej.
2) Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego nr: 97 1090 1665 0000 0001 1871
0075.
3) Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku
Zamawiającego.
4) Na przelewie musi być dopisek: ,,Wadium do oferty na remont konserwatorski
polichromii".
5) Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi do
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
6) W przypadku nie dokonania wyboru Wykonawcy - zamknięcie konkursu ofert bez
dokonania wyboru oferty lub unieważnienia konkursu ofert - wadium zostanie
zwrócone na konto Oferenta niezwłocznie.
7) W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy wadium wpłacone przez Oferenta,
którego oferta nie została wybrana w niniejszym konkursie ofert zostanie zwrócone
niezwłocznie na jego konto, natomiast wadium wpłacone przez Oferenta, którego
oferta została wybrana zostanie zwrócone na jego konto w terminie 7 dniu od
podpisania umowy.
15. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. RKO.
2) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynikać z kosztorysu ofertowego
załączonego do oferty. Kosztorys winien zawierać wszystkie pozycje z obmiaru
prac, wszystkie koszty dodatkowe wynikające z dokumentacji, warunków
wykonania i odbioru prac, zaleceń i opinii udostępnianych przez Zamawiającego,
wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia,
jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.
4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub

równe 5 zaokrąglić w górę).
5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6) Zamawiający nie przewiduje indeksacji wynagrodzenia Wykonawcy.
16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
2) Kryteria oceny ofert:
a) Oferowana cena - waga 70 % (max. 70 pkt)
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość
punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani
wg następującego wzoru:
Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 70 %
b) Doświadczenie Oferenta - waga 20% (max. 20 pkt)
Ocenie będą podlegały wykonane przez Oferenta w ciągu ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert i poparte referencjami prace konserwatorskie
w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków polegające na konserwacji
polichromii we wnętrzach obiektów o pojedynczej wartości tych prac przy samej
konserwacji polichromii nie mniejszej niż 600.000,- zł brutto. Oceniane będzie na
podstawie wykazanego doświadczenia Oferenta z ostatnich 10 lat przy tego rodzaju
pracach (wg załącznika nr 3 do RKO): łączna wartość potwierdzona referencjami prac
konserwatorskich przy polichromii o wartości pojedynczego zamówienia min.
600.000,- zł brutto / 600.000,- zł. Otrzymany wynik zostanie pomnożony przez 10.
Maksymalna ilość punktów jaką dany Oferent może otrzymać w tym kryterium to 20.
Z załączonych dokumentów (referencji, kosztorysów, wyciągów z kosztorysów, itp.)
musi jasno wynikać kwota brutto ww. prac przy samej tylko konserwacji polichromii
we wnętrzach obiektów. W przypadku braku możliwości weryfikacji tej kwoty na
podstawie załączonych przez Oferenta do oferty dokumentów, Zamawiający nie
przyzna Oferentowi punktów w tym kryterium oceny ofert.
c) Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich - waga 5 % (max. 5 pkt)
Ocenie będzie podlegało dodatkowe (ponad wymagane określone w ust. 5 pkt 3 RKO)
potwierdzone doświadczenie kierownika prac konserwatorskich w pełnieniu funkcji
kierownika prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Obliczane będzie na podstawie wykazanego przez Oferenta doświadczenia kierownika
prac konserwatorskich w ww. zakresie wg zasady: za każde (ponad wymagane)
doświadczenie roczne Oferent otrzyma 1 punkt, łącznie nie więcej jednak niż 5
punktów.
d) Gwarancja - waga 5 % (max. 5 pkt)
Minimalny okres gwarancji to 5 lat. W tym kryterium punkty zostaną przyznane
zgodnie z poniższym wzorem:
gwarancja 5 lat - 0 punktów
> 5 do 6 lat -- 1 punkt,
> 6 do 7 lat -- 2 punkty,
> 7 do 8 lat - 3 punkty,
> 8 do 9 lat - 4 punkty,
> 9 do 10 lat - 5 punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli jej cena wydaje się rażąco
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, po uprzednim zwróceniu się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień.
Oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja

zamówienia zostanie powierzona Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
ilość punktów.
W przypadku równej ilości punktów zostanie wybrana oferta z niższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych.
17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: umowa w sprawie realizacji
zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszego RKO oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze
Wykonawcy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
wybranego Oferenta/Wykonawcę.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z RKO oraz złożoną ofertą,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy
podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego prac oraz
ewentualnego etapowania i zmiany terminu zakończenia prac. Zamawiający dopuszcza
możliwość negocjacji cen w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
Umowy:
Wzór umowy - zał. nr 6.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, jeżeli
konieczność zmian będzie następstwem zmian przepisów wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Oferent/Wykonawca stronami, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
a także w sytuacji, gdy z przyczyn niedających się przewidzieć w momencie podpisania
umowy konieczna stanie się modyfikacja specyfikacji zamawianych usług.

Kontakt:
3) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
- w sprawach merytorycznych: Pani Mariola Niechoda - tel. 603 602 979,
- w sprawach proceduralnych i formalnych: Pani Teresa Chaim tel. 797 018 735.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.