Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
4855z ostatnich 7 dni
18210z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
75-531 Koszalin
powiat: Koszalin
zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl
https://portal.smartpzp.pl/cossg
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pokrycia dachu w bud. nr 1 na terenie COSSG w m. Koszalin
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu w budynku nr 1.
2. W ramach przedsięwzięcia remontu dachu planuje się wykonanie niżej wymieniowego zakresu robót:
? wyznaczenie strefy niebezpiecznej terenu robót, wydzielenie terenu prowadzenia robót barierami z siatki i oznakowanie, zgodnie z przepisami montaż rusztowań zewnętrznych rurowych,
? montaż daszków ochronnych o konstrukcji drewnianej nad przejściami dla pieszych,
? rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy,
? demontaż przewodów uziemiających i odgromowych,
? rozbiórka pokrycia z papy z dachów drewnianych - część płaska,
? rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt wiórowo-cementowych ,
? rozbiórka pokrycia dachowego z blachy - część stroma,
? rozbiórka desek okapowych,
? rozbiórki deskowania dachu,
? rozebranie podłóg białych na poddaszu,
? rozbiórka polepy w stropie drewnianym,
? przemurowanie kominów z cegieł, cegła klinkierowa pełna na zaprawie z trasem - otwory wentylacyjne boczne,
? wywiezienie odpadów budowlanych zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
? wykonanie nowych czap kominowych,
? montaż ław kominiarskich,
? oczyszczenie elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych,
? impregnacja ogniochronna elementów drewnianych dachu,
? deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej impregnowanych ogniowo - części płaskie dachu,
? montaż deski okapowej,
? ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana paroprzepuszczalna,
? montaż łat 38x50mm na części stromej dachu,
? montaż obróbek, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk,
? pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę część stroma,
? montaż taśm pod gąsiory, montaż gąsiorów,
? montaż wyłazu dachowego z kołnierzem,
? montaż izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych poziomych z wełny mineralnej układanych na sucho gr. 25 cm,
? montaż membrany paroprzepuszczalnej na wełnie mineralnej,
? montaż podłóg z desek,
? montaż masztu antenowego,
? montaż instalacji odgromowej,
? wykonanie badań i pomiarów instalacji odgromowej, sporządzenie protokołów,
? uprzątnięcie miejsca robót.

CPV: 45453000-7, 45110000-1, 45111220-6, 45260000-7, 45261210-9, 45310000-3, 45312310-3

Dokument nr: 2021/BZP 00123213, Sprawa 05/21 powtórzona

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/cossg
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są
wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej: ,,Platformą") pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cossg
2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz.2415) i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz w cyt. rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4) W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku ,,Załóż konto". Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności
znajdują się w ,,Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP", dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cossg/elearning
5) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje
się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki ,,Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku ,,Wycofaj ofertę".
6) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
7) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
8) Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania.
9) Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania.
10) Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania".
11) Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
12) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,RODO", informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92;
2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
4. Dane osobowe pozyskane w związku z przetargiem pn. ,,Remont pokrycia dachu w bud. nr 1 na terenie COSSG w m. Koszalin" sprawa 05/21 będą przetwarzane w następujących celach:
1) związanych z przetargiem;
2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi;
4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych*;
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
UWAGA:
(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(**)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/cossg
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/cossg

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Sprawa 05/21 powtórzona
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu w budynku nr 1.
2. W ramach przedsięwzięcia remontu dachu planuje się wykonanie niżej wymieniowego zakresu robót:
? wyznaczenie strefy niebezpiecznej terenu robót, wydzielenie terenu prowadzenia robót barierami z siatki i oznakowanie, zgodnie z przepisami montaż rusztowań zewnętrznych rurowych,
? montaż daszków ochronnych o konstrukcji drewnianej nad przejściami dla pieszych,
? rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy,
? demontaż przewodów uziemiających i odgromowych,
? rozbiórka pokrycia z papy z dachów drewnianych - część płaska,
? rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt wiórowo-cementowych ,
? rozbiórka pokrycia dachowego z blachy - część stroma,
? rozbiórka desek okapowych,
? rozbiórki deskowania dachu,
? rozebranie podłóg białych na poddaszu,
? rozbiórka polepy w stropie drewnianym,
? przemurowanie kominów z cegieł, cegła klinkierowa pełna na zaprawie z trasem - otwory wentylacyjne boczne,
? wywiezienie odpadów budowlanych zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
? wykonanie nowych czap kominowych,
? montaż ław kominiarskich,
? oczyszczenie elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych,
? impregnacja ogniochronna elementów drewnianych dachu,
? deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej impregnowanych ogniowo - części płaskie dachu,
? montaż deski okapowej,
? ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana paroprzepuszczalna,
? montaż łat 38x50mm na części stromej dachu,
? montaż obróbek, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk,
? pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę część stroma,
? montaż taśm pod gąsiory, montaż gąsiorów,
? montaż wyłazu dachowego z kołnierzem,
? montaż izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych poziomych z wełny mineralnej układanych na sucho gr. 25 cm,
? montaż membrany paroprzepuszczalnej na wełnie mineralnej,
? montaż podłóg z desek,
? montaż masztu antenowego,
? montaż instalacji odgromowej,
? wykonanie badań i pomiarów instalacji odgromowej, sporządzenie protokołów,
? uprzątnięcie miejsca robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt 4 Rozdziału VI SWZ);
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) RAPORT KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE ODPORNOŚCI DACHU NA ODDZIAŁYWANIE OGNIA ZEWNĘTRZNEGO wydany przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ dla odpowiedniego układu warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:
? podkład z płyt wiórowych, zbudowany z desek o szerokości 250 mm, grubości 16 mm o gęstości 680kg/m3 z prostymi krawędziami ściśle połączonych tak, że szczeliny nie przekraczają 5,0 mm,
? papa podkładowa,
? papa wierzchniego krycia.
b) opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 6 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) RAPORT KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE ODPORNOŚCI DACHU NA ODDZIAŁYWANIE OGNIA ZEWNĘTRZNEGO wydany przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ dla odpowiedniego układu warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:
? podkład z płyt wiórowych, zbudowany z desek o szerokości 250 mm, grubości 16 mm o gęstości 680kg/m3 z prostymi krawędziami ściśle połączonych tak, że szczeliny nie przekraczają 5,0 mm,
? papa podkładowa,
? papa wierzchniego krycia.
b) opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 6 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwa:
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty;
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców);
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jedno wspólne oświadczenie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI SWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 4.
6. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach:
1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy;
2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług;
4) w sytuacji gdy w stosunku do Wykonawcy zajdą zmiany mające charakter sukcesji generalnej;
5) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, a zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły być realizowane,
b) niedotrzymania terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) na wydanie decyzji przez instytucje do tego zobowiązane,
c) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy,
e) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
6) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
7) zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zakresu powierzonych im do wykonania robót budowlanych.

Zmiana umowy może zostać dokonana też w sytuacji, gdy na termin(y) realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.