Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont łazienki oraz wejścia bocznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont łazienki oraz wejścia bocznego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Poznańska
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
powiat: Poznań
maria.krys@put.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki w budynku Hali A16/A17 (Stacja Kontroli Pojazdów) oraz wejścia bocznego do budynku A1 Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1. Remont oraz dostosowanie toalety do osób z niepełnosprawnościami w budynku Hali A-16/A-17 Stacja Kontroli Pojazdów

Pakiet 2. Remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami, podzielony na dwa zadania (Zadanie 1 i 2).

CPV: 45214400-4, 37451110-8, 44531000-1, 45311200-2, 45331000-6, 45332000-3, 45111000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00123052, RD/ZP/51/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.put.poznan.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://login.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
,,Formularzzłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i,,Formularza do komunikacji"
wynosi150MB.2)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbieraniadokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacjiprzekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal,znajdującego się podadresem:(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz
Warunkachkorzystania z elektronicznejplatformy usług administracji publicznej (ePUAP), znajdujące
się pod adresem:https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osóbfizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takichdanychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ,,RODO")
Wykonawca oświadcza, żezostałpoinformowany o tym, iż:1) Administratorem danych osobowych jest
Politechnika Poznańska zsiedzibąPl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl,
telefon: 616653639,2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Piotra
Otomańskiego,którynadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice, Poznańskiej. ZIODmożna kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres:
iod@put.poznan.pl.,3) Daneosobowebędą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO,
w celu: a)dysponowaniadanymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb
złożeniaoferty lubnegocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia,
koordynacji przezosobyfizyczne wskazane do kontaktów roboczych,b) wypełnienie obowiązków
Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - UsługinaOgłoszenie nr 2021/BZP 00025941/01 z dnia 2021-03-
312021-03-31 Biuletyn ZamówieńPublicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym napodstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługiadministratorze, w szczególności
wynikających z przepisówrachunkowo-podatkowych; zobowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z
obowiązującymi przepisamiprawa,c) wykonanie zadaniarealizowanego w interesie publicznym,
polegającego w szczególności naprowadzeniu działalnościnaukowej,świadczeniu usług badawczych
oraz transferu wiedzy i technologiido gospodarki,d) w celuustalenia,dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami z tytułurealizacji umowy,stanowiących prawnie uzasadniony interes
administratora,4) Źródłem danychosobowych może byćosoba, której dane dotyczą, ale również Strona
umowy. Przetwarzane będąnastępujące kategoriedanych: dane osobowe reprezentantów,
pracowników/współpracowników -wskazane w treści umowylub inne dane kontaktowe niezbędne do jej
realizacji, koordynacji irozliczenia, w szczególności: imię inazwisko, email służbowy, nr telefonu,
stopień/tytuł naukowy,funkcja/stanowisko i miejsce pracy.5)Odbiorcami danych mogą być:a) organy
publiczne i urzędypaństwowe lub inne podmioty upoważnionena podstawie przepisów prawa lub
wykonujące zadaniarealizowane w interesie publicznym lub wramach sprawowania władzy
publicznej,b) inne podmioty,które na podstawie stosownych umówpodpisanych z Politechniką
Poznańską przetwarzają daneosobowe dla których administratorem jestPolitechnika Poznańska, w
szczególności podmiotyświadczące dla Administratora obsługęinformatyczną,6)Administrator będzie
przechowywał daneosobowe przez okres niezbędny doudokumentowania czynności z udziałem osób,
których danedotyczą, w związku z podjęciem działańprzed zawarcie mumowy i jej wykonywania, przez
okreswynikający z przepisów rachunkowo podatkowych.W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia
lubobrony przed roszczeniami z tytułurealizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia
ewentualnychroszczeń. Dokumentacja będziepodlegała archiwizacji,zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,7)W związku z przetwarzaniemdanych osobowych,osobom, których dane dotyczą,
przysługują (nazasadach określonych w RODO)następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści
swoich danychosobowych, sprzeciwu, prawo ichsprostowania,usunięcia, przenoszenia oraz
ograniczeniaprzetwarzania oraz prawo do złożenia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,8) Dane osobowe nie będą przekazywane dopaństwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.