Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
432z dziś
4955z ostatnich 7 dni
18050z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rzewnie
Rzewnie 19
06-225 Rzewnie
powiat: makowski
297613409, faks 297613445
sekretariat@ugrzewnie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rzewnie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 297613409, faks 2976
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Boruty i Brzóze Małe
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie 2 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1,888 km
obejmujące:
Odcinek nr 1 : Przebudowa drogi w miejscowości Boruty, odcinek o dł. 1,226 km
Przedmiotowa inwestycja będzie obejmowała:
o roboty pomiarowe i przygotowawcze
o roboty ziemne
o wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego
o wykonanie nawierzchni bitumicznej z warstwy ścieralnej na odcinku 1,226 km
o utwardzenie istniejących zjazdów z kruszywa
o wykonanie poboczy wzmacnianych mieszanką kruszywa łamanego wzdłuż jezdni
o wymianę przepustów drogowych
o ustawienie nowego oznakowania pionowego,
o roboty wykończeniowe
Odcinek nr 2 : Przebudowa drogi w miejscowości Brzóze Małe, odcinek o dł. 0,662 km
Przedmiotowa inwestycja będzie obejmowała:
o roboty pomiarowe i przygotowawcze
o roboty ziemne
o wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego
o wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej na odcinku 0,662 km
o wykonanie poboczy wzmacnianych mieszanką kruszywa łamanego
o ustawienie nowego oznakowania pionowego,

Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach:

a) Załączniki nr 8a i 8b do SWZ - Przedmiary robót
b) Załącznik nr 9a i 9b do SWZ - Dokumentacja techniczna
c) Załączniki nr 10a i 10b do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

CPV: 45233000-9, 45233220-7, 45233290-8, 45233320-8

Dokument nr: 2021/BZP 00123428, PIROŚ.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminarzewnie.ezamawiajacy.pl/pn/gminarzewnie/demand/notice/public/34666/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminarzewnie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera
zakładkę ,,Lista ogłoszeń o postępowaniach", następnie zakładkę ,,Aktualne", wyszukuje przedmiotowe
postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania (po upływie terminu
składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce ,,Archiwalne").
2) Zadawanie pytań do treści SWZ za pośrednictwem Platformy:
o bez logowania - poprzez funkcjonalność ,,Zadaj pytanie",
o poprzez funkcjonalność ,,Przystąp do postępowania" i po zalogowaniu się na konto użytkownika w
zakładce ,,Korespondencja".
3) Przystąpienie do postępowania:
a) przystąpienie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Rzewnie
https://gminarzewnie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
b) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://gminarzewnie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z
obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się",
c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu,
e) w przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z
serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.ch od 9:00 do 17:00:-pod numerem
telefonu: (22)5768790 -pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
o stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
o komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system
operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
o zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
o włączona obsługa JavaScript;
o zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach,
w szczególności: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff,
geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z załącznikami
przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako
zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
12. O terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:1. Administratorem
Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie. Możecie się
Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Urząd Gminy
Rzewnie,Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie, przez email: rzewnie@bipgminy.pl, telefonicznie:
297613409.2. W Urzędzie Gminy Rzewnie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem możecie się
Państwo kontaktować pod adresem Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie,
iodo@ugrzewnie.pl tel.: 29 761 34 09.3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest:1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(dalej: RODO) tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego
ciążącego na administratorze w zakresie:a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówieńpublicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy,b)wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,2) art. 10 RODO w zakresie informacji
dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 109
ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.4. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są
upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd
Zamówień Publicznych) oraz innemu podmiotowi niż upoważniony na podstawie przepisów prawa tj.
podmiotowi obsługującemu system informatyczny. 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres
archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.6. Podmiotom, których dane
są przetwarzane przysługują następujące prawa:1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,2) wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest
obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2: Skorzystanie przez
osobę,której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w
art.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.2. Zgodnie z art. 19 ust. 3: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 11:00
Miejsce składania ofert: https://gminarzewnie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PIROŚ.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie 2 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1,888 km
obejmujące:
Odcinek nr 1 : Przebudowa drogi w miejscowości Boruty, odcinek o dł. 1,226 km
Przedmiotowa inwestycja będzie obejmowała:
o roboty pomiarowe i przygotowawcze
o roboty ziemne
o wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego
o wykonanie nawierzchni bitumicznej z warstwy ścieralnej na odcinku 1,226 km
o utwardzenie istniejących zjazdów z kruszywa
o wykonanie poboczy wzmacnianych mieszanką kruszywa łamanego wzdłuż jezdni
o wymianę przepustów drogowych
o ustawienie nowego oznakowania pionowego,
o roboty wykończeniowe
Odcinek nr 2 : Przebudowa drogi w miejscowości Brzóze Małe, odcinek o dł. 0,662 km
Przedmiotowa inwestycja będzie obejmowała:
o roboty pomiarowe i przygotowawcze
o roboty ziemne
o wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego
o wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów z warstwy ścieralnej na odcinku 0,662 km
o wykonanie poboczy wzmacnianych mieszanką kruszywa łamanego
o ustawienie nowego oznakowania pionowego,

Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach:

a) Załączniki nr 8a i 8b do SWZ - Przedmiary robót
b) Załącznik nr 9a i 9b do SWZ - Dokumentacja techniczna
c) Załączniki nr 10a i 10b do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz, U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) drogi w technologii masy asfaltowej, o wartości robót co najmniej 150 000,00 zł brutto..Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) lub drogi będące
ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami
Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach
będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia
Europejska.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. W przypadku, o którym mowa w art.
117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty
zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia". Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z art.
125 ust.1 według wzoru z Załącznika nr 7 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -Załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i
3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany możliwość dokonania zmiany umowy. Rodzaj i zakres zmian
umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ
- projektowane postanowienia umowne.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.