Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wraz z termomodernizacją

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont wraz z termomodernizacją

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
683851120, faks 683854686
zpb@sulechow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: 35 000,00 zł
Nr telefonu: 683851120, faks 6838
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach
- II postępowanie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zamówienie obejmuje realizację robót związanych z remontem wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach. Budynek świetlicy zlokalizowany jest w miejscowości Krężoły przy Ul. Dożynkowej 9, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 275 i 276 w obrębie ewidencyjnym 0013 Krężoły. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany zatwierdzony decyzją 1089/2019 z 27.12.2019 r. Starosty Zielonogórskiego, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowane przez LCT Projekt Przemysław Błoch z siedzibą w Zielonej Górze przy Ul. Naftowej 4/4 oraz przedmiary robót, które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
1.3. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów i urządzeń własnych, które zakupi oraz dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia ma być uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.
1.4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia.
1.5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia do zatrudniania osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.1 powyżej, wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dokonanie podziału zamówienia na części byłoby nieracjonalne. Skutkowałoby wzrostem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac z uwagi na zwiększenie kosztów po stronie wykonawców. Mogłoby wywołać nadmierne trudności techniczne oraz potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia w jednym, stosunkowo małym obiekcie, co w konsekwencji mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału przedmiotowego zamówienia na części nie ogranicza konkurencyjności.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
6. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

CPV: 45262690-4, 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45233200-1, 45260000-7, 45262100-2, 45262500-6, 45310000-3, 45320000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00123043, ZPB.271.28.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.sulechow.pl/bipkod/030
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
? miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,
? ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, Skrytka ePUAP: /Gmina_Sulechow/skrytkaESP
? poczta elektroniczna um@sulechow.pl, zpb@sulechow.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty za pomocą poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
a) ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
b) ,,Formularz do komunikacji".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal: miniPortal (uzp.gov.pl)oraz w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). Rekomendowany format danych .doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt. 9, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Wykonawca podpisując podpisem elektronicznym ofertę oraz inne dokumenty przekazywane zamawiającemu może zastosować podpis zarówno w formacie pliku XAdES (typ zewnętrzny) jak i w formacie pliku PAdES.
W przypadku podpisu dokonanego w formacie pliku XAdES format xml dokumentu musi być przechowywany i przekazywany dalej z plikiem źródłowym zawierającym dane. Konieczne jest wysłanie pary plików: źródłowego i podpisanego. Przekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem jest równoznaczne ze złożeniem niepodpisanych dokumentów. W przypadku użycia formatu PAdES otaczający podpis zawarty jest w jednym pliku stanowiącym dokument podpisywany.
12. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
Pozostałe zapisy w SWZ pkt. III
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,,RODO" informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Sulechowa, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, tel.: 68 385 11 00.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.),
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
a) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
b) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę - formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ - za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPB.271.28.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zamówienie obejmuje realizację robót związanych z remontem wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach. Budynek świetlicy zlokalizowany jest w miejscowości Krężoły przy ul. Dożynkowej 9, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 275 i 276 w obrębie ewidencyjnym 0013 Krężoły. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany zatwierdzony decyzją 1089/2019 z 27.12.2019 r. Starosty Zielonogórskiego, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowane przez LCT Projekt Przemysław Błoch z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Naftowej 4/4 oraz przedmiary robót, które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
1.3. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów i urządzeń własnych, które zakupi oraz dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia ma być uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.
1.4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia.
1.5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia do zatrudniania osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.1 powyżej, wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dokonanie podziału zamówienia na części byłoby nieracjonalne. Skutkowałoby wzrostem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac z uwagi na zwiększenie kosztów po stronie wykonawców. Mogłoby wywołać nadmierne trudności techniczne oraz potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia w jednym, stosunkowo małym obiekcie, co w konsekwencji mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału przedmiotowego zamówienia na części nie ogranicza konkurencyjności.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
6. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100,00 pkt.
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: c) skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej
a) wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów kubaturowych, w tym przynajmniej jedną polegającą na przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu kubaturowego wpisanego do ewidencji bądź rejestru zabytków, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł;
b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym:
? kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego minimum 7 letnie doświadczenie w kierowaniu budową,
? kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
? kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
? osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt XI ppkt 4 lit. a, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt XI ppkt 4 lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
9. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (elektronicznie):
1) Uproszczony kosztorys ofertowy;
2) Oświadczenie, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - załącznik nr 2 do SWZ;
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt VI, ppkt 10.2. i 10.4. SWZ;
4) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt X ppkt 2.3. SWZ,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 2.5. SWZ;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy;
6) Dokument wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt XVI ppkt 4 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa wraz z ofertą, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 3. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający - oprócz zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niezależnie od postanowień innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1) terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku:
a) wystąpienia w trakcie wykonywania robót niekorzystnych warunków atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakończenie robót,
b) wstrzymania robót lub przerw w pracach, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c) wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
d) wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa,
e) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,
f) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami, fragmentami budowli lub innymi przeszkodami, nie ujętymi w dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami lub sztuką budowlaną,
g) wystąpienia w trakcie wykonywania robót odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin,
h) konieczności prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usunięcia niewypałów lub niewybuchów, wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,
i) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych przedmiotem umowy,
j) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
k) odkrycia wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, o ile będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,
l) zaistnienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
m) zaistnienia innych sytuacji wyjątkowych, wpływających na przedłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy, np. spowodowanych wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, wystąpieniem pandemii oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych,
n) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,
o) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2) zmian w sposobie spełnienia świadczenia, w przypadku:
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
Pozostałe zapisy w SWZ pkt XVIII
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100,00 pkt.
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: c) skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.