Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
470z dziś
4993z ostatnich 7 dni
18088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w łazienkach

Przedmiot:

Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w łazienkach

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Inwestycji
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (0-18) 448-65-28
urzad@nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (0-18) 448-65-2
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł jako progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019
z późn. zm.) Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.) dla zadania pn.:

,,Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w łazienkach, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18, Ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu."
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej w łazienkach, w budynku szkoły podstawowej Nr 18 , Ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu według załączonej dokumentacji projektowej.
Uwaga - w ramach wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:
dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej w terenie;
zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
i realizacji zamówienia.

CPV: 45310000-3

Dokument nr: WI.NADZ.7013.2.2021

Otwarcie ofert: 2. Termin i miejsce otwarcia ofert - 27.07.2021r. o godz. 12.00- Urząd Miasta Nowego Sącza, Wydział Inwestycji, Rynek 1, pokój nr 4C
- w zależności od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia ofert w innym miejscu niż wskazane powyżej. W takim przypadku oferenci, którzy w terminie otwarcia stawią się
w budynku Ratusza, zostaną o takim fakcie powiadomieni bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert.

Specyfikacja:
2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Przetargu, zwane dalej ,,warunkami" udostępnionego w Urzędzie Miasta - Wydział Inwestycji Rynek 1, pokój 4C, 33-300 Nowy Sącz.

Składanie ofert:
1. Termin i miejsce składania ofert - 27.07.2021r. do godz. 11.30 - Urząd Miasta Nowego Sącza, Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pokój nr 9,

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia ( do dnia 31.08.2021r.).

Wymagania:
II. WARUNKI PRZETARGU:

1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Przetargu, zwane dalej ,,warunkami" udostępnionego w Urzędzie Miasta - Wydział Inwestycji Rynek 1, pokój 4C, 33-300 Nowy Sącz.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/ kopercie, /opakowaniu/ z napisem: Oferta na wykonanie: ,,Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej
w łazienkach, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu." oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej złożenia po terminie składania.
7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:
--oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,
--odpowiadają wymaganiom podanym w warunkach i ustawie prawo zamówień publicznych
--nie zawierają oczywistych omyłek
8. Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:
--wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1, z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta,
--podpisany wzór umowy,
--aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
--potwierdzona kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
--potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadane kompetencje- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
--potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa,
9. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena - 100,00 %).
10. Należy podać cenę brutto według załącznika nr 1, która powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług objętych umową. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia, wszelkie prace przygotowawcze, itp.
11. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni roboczych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom przetargu.
14. W przyjętym trybie postępowania nie przysługuje wniesienie protestów i odwołań.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.
16. Istotne postanowienia zamówienia wprowadzone są do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do warunków.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18. Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków. Pytania powinny być składane na piśmie.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert - może zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom i będą dla nich wiążące.
20. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej: www.nowysacz.pl
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Zamawiającego
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego są: Pani Paulina Serafin - Inspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Nowego Sącza, tel. (0-18) 448-65-28, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.