Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KOZIENICE
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
urzad@kozienice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakończeniu budowy. Inwestycja będzie polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowani istniejącego budynku szkoły podstawowej
z przeznaczeniem dla potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest to odmiana domu pomocy i opieki społecznej, przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy zaadaptowany jest istniejący układ pomieszczeń do nowej funkcji obiektu,
z niezbędnymi modyfikacjami wynikającymi z wymagań specyfiki projektowanej funkcji w obiekcie oraz przepisów prawa.
2. Zadanie jest przewidziane do finansowania w ramach programu wsparcia rodzin ,,Za Życiem".
3. Istniejące uwarunkowania - dla zrealizowania inwestycji Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę - Decyzja Nr 45/2021 BIA.6740.642.2020.MS z dnia 21.01.2021r.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z wyposażeniem obiektu oraz zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja polega na przebudowie budynku szkolnego na środowiskowy dom samopomocy poprzez adaptację istniejącego układu pomieszczeń i przystosowanie do nowej funkcji z niezbędnymi modyfikacjami wynikającymi z wymagań specyfiki planowanej funkcji oraz przepisów prawa.
W ramach inwestycji przewiduje się:
- przebudowę głównej klatki schodowej dostosowując ją do wymagań przeciwpożarowych,
- budowę windy,
- zmianę istniejących funkcji pomieszczeń na funkcje środowiskowe domu samopomocy poprzez wykonanie:
- robót przygotowawczych, rozbiórkowych, pomiarowych, porządkowych,
- robót ogólnobudowlanych, w tym izolacji wodoszczelnych i termicznych, wzmocnienie więźby dachowej, robót murowych, tynkarskich i malarskich, posadzek, okładzin, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- roboty uzupełniające remontowe elewacji z malowaniem,
- dostawę i montaż wyposażenia obiektu, w tym:
- wyposażenie sanitarne,
- wyposażenie technologiczne bloku żywieniowego,
- wyposażenie pomieszczeń, w tym w pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, - wyposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny, terapeutyczny i inny w zależności od rodzaju prowadzonej terapii,
- wyposażenie w sprzęt komputerowy i muzyczny, TV-audio-video,
- przebudowę instancji: centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telefonicznej komputerowej, ochrony przeciwpożarowej,
- budowę wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej,
- budowę instalacji piorunochronnej,
- infrastrukturę towarzyszącą - ciągi piesze, drogi dojazdowe, parkingi, utwardzony plac,
- uzupełnienie zieleni,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.

2. Zakres robót określony w ust. 1 nie wyczerpuje opisu zakresu robót przewidzianych do wykonania. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa zatwierdzona decyzją pozwolenia na budowę Nr 45/2021 z dnia 21` stycznia 2021 r. i Szczegółowe specyfikacje techniczne, stanowiące załącznik nr 11 do SWZ . Sposób i warunki realizacji zamówienia określa zał. nr 9 do SWZ Projekt umowy.

CPV: 45200000-9, 45110000-1, 45220000-5, 45233000-9, 45300000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00123363, WI.7011.52/1.2020

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
przetargi.pzpkozienice.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi.pzpkozienice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej:
1) za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych pod adresem: przetargi.pzpkozienice.pl., (składanie ofert, wyjaśnienia treści SWZ(pytania i odpowiedzi), zmiana treści SWZ zmiana terminu składania i otwarcia ofert )
2) drogą elektroniczną pod adresem: przetargi@kozienice.pl (korespondencja inna niż wymieniona w pkt. 2)
Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje następujące wymagania techniczne i organizacyjne związane z korzystaniem z Platformy zamówień publicznych:
1) Stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac OSx10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer,
4) Włączona obsługa JavaScript,
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
6) Podłączony wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. Podpis chmurowy),
7) Dopuszczalne formaty danych tj. plików do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx,.rar,.7zip,.jpg,.jpeg,.png,.txt,.tiff,.xsades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych
8) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie zamówień publicznych i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF
9) Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert
10) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych stanowi datę oraz dokładny czas (dd mm rrrr hh:mm:ss) generowany wg platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
Szczegółowe informacje - rozdział XII swz
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą
w Kozienicach, Ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozienice.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROD przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: przetargi.pzpkozienice.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WI.7011.52/1.2020
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakończeniu budowy. Inwestycja będzie polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowani istniejącego budynku szkoły podstawowej
z przeznaczeniem dla potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest to odmiana domu pomocy i opieki społecznej, przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy zaadaptowany jest istniejący układ pomieszczeń do nowej funkcji obiektu,
z niezbędnymi modyfikacjami wynikającymi z wymagań specyfiki projektowanej funkcji w obiekcie oraz przepisów prawa.
2. Zadanie jest przewidziane do finansowania w ramach programu wsparcia rodzin ,,Za Życiem".
3. Istniejące uwarunkowania - dla zrealizowania inwestycji Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę - Decyzja Nr 45/2021 BIA.6740.642.2020.MS z dnia 21.01.2021r.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w m. Nowa Wieś na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z wyposażeniem obiektu oraz zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja polega na przebudowie budynku szkolnego na środowiskowy dom samopomocy poprzez adaptację istniejącego układu pomieszczeń i przystosowanie do nowej funkcji z niezbędnymi modyfikacjami wynikającymi z wymagań specyfiki planowanej funkcji oraz przepisów prawa.
W ramach inwestycji przewiduje się:
- przebudowę głównej klatki schodowej dostosowując ją do wymagań przeciwpożarowych,
- budowę windy,
- zmianę istniejących funkcji pomieszczeń na funkcje środowiskowe domu samopomocy poprzez wykonanie:
- robót przygotowawczych, rozbiórkowych, pomiarowych, porządkowych,
- robót ogólnobudowlanych, w tym izolacji wodoszczelnych i termicznych, wzmocnienie więźby dachowej, robót murowych, tynkarskich i malarskich, posadzek, okładzin, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- roboty uzupełniające remontowe elewacji z malowaniem,
- dostawę i montaż wyposażenia obiektu, w tym:
- wyposażenie sanitarne,
- wyposażenie technologiczne bloku żywieniowego,
- wyposażenie pomieszczeń, w tym w pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, - wyposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny, terapeutyczny i inny w zależności od rodzaju prowadzonej terapii,
- wyposażenie w sprzęt komputerowy i muzyczny, TV-audio-video,
- przebudowę instancji: centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telefonicznej komputerowej, ochrony przeciwpożarowej,
- budowę wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej,
- budowę instalacji piorunochronnej,
- infrastrukturę towarzyszącą - ciągi piesze, drogi dojazdowe, parkingi, utwardzony plac,
- uzupełnienie zieleni,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.

2. Zakres robót określony w ust. 1 nie wyczerpuje opisu zakresu robót przewidzianych do wykonania. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa zatwierdzona decyzją pozwolenia na budowę Nr 45/2021 z dnia 21` stycznia 2021 r. i Szczegółowe specyfikacje techniczne, stanowiące załącznik nr 11 do SWZ . Sposób i warunki realizacji zamówienia określa zał. nr 9 do SWZ Projekt umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w rozdziale XXI swz.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

a. że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane przedmiotem których była budowa lub przebudowa lub rozbudowa budynku użyteczności publicznej o kubaturze każdej co najmniej 2 000,00 m3,

b. dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającą:

a) uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydanymi na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem,
b) posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.

Uwaga:
1) Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający uzna budynek który definicje określa RMI
z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.) ,
2) Przez ,,budowę" należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
3) Przez ,,przebudowę" należy rozumieć wykonanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatutura, pow. zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji.
4) Osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1117) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
5) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane /usługi wykonają poszczególni wykonawcy . Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (wzór oświadczenia stanowi odpowiednio zał. nr 2 i 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ.
b) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenia składają odrębnie:
a) Wykonawca
b) Jeżeli dotyczy - Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SWZ, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
c) Jeżeli dotyczy - Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ;

2) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ (załącznik nr 4 do SWZ),
3) (jeżeli dotyczy) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa:
a) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne).
4) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp (załącznik nr 8 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zakres zmian określono w Załączniku nr 9 do swz - par. 23.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w rozdziale XXI swz.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.