Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie robót budowlanych w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj", związanych z...

Przedmiot:

Przeprowadzenie robót budowlanych w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj", związanych z modernizacją i remontem budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o
Parkowa 2
87-134 Przysiek
powiat: toruński
733533212
projekty@roee.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60601
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Przysiek
Wadium: ---
Nr telefonu: 733533212
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.04.05.00-04-0003/18 - Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko - pomorskiego

4. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę, wystąpienie i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych budynku Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku (Daglezja) - na podstawie opracowanej dokumentacji i zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego. Budynek w części: kompleks zabudowań gospodarczych, w tym m.in. browar i budynek mieszkalny przy browarze wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/500.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A oraz w Załączniku 1B. Dokumentacja techniczna obiektu udostępniona została na stronie:
https://1drv.ms/u/s!Aj1yyAg-Izuqg7JmaK3cEKdCwWwCpg?e=h2HUzW
4. Pod pojęciem dokumentacja projektowa, Zamawiający rozumie zakres prac projektowych wskazany w § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).
5. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie precyzyjnie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
6. Zamawiający wymaga udzielenia 60 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
7. Roboty budowlane powinny zostać zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05 kwietnia 2018r.
Okres gwarancji
60 miesięcy

CPV: 45000000-7, 45111291-4, 45210000-2, 45260000-7, 45261000-4, 45262600-7, 45300000-0, 45310000-3, 45315000-8, 45320000-6

Dokument nr: 2021-10353-60601

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
toruński
Gmina
Zławieś Wielka
Miejscowość
Przysiek

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje, że dokona się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach;
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym na realizację zamówienia nie mógł prowadzić robót związanych z przedmiotem zamówienia i w związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Czas, o który wydłużony zostanie umowny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy od czasu, przez który Wykonawca nie mógł prowadzić robót związanych z realizacją zamówienia;
d) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy będzie konieczna po weryfikacji wykonanego projektu;
e) konieczne okażą się dodatkowe uzgodnienia, pozwolenia lub zgłoszenia związane z zamówieniem,
f) wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
g) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) od
lit. a) do g) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się takimi samymi uprawnieniami i doświadczeniem jak określone w Zapytaniu ofertowym,
b) *zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców kwalifikacji i doświadczenia, określonych w Zapytaniu ofertowym (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem
podwykonawców).
3) pozostałe zmiany:
a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane roboty oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi kosztami,
b) w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, jak również w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych na podstawie których jest realizowany projekt lub zaleceń Instytucji Zarządzającej
d) w przypadku zmian formalno-organizacyjnych,
e) w przypadku ograniczenia albo nieprzyznania funduszy zewnętrznych Zamawiającemu,
4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej Strony
o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w Umowie, a jeżeli zmiana będzie miała wpływ na warunki dofinansowania lub warunki określone we wniosku o dofinansowanie - konieczne może być uzyskanie zgody Instytucji Zarządzającej. Każda zmiana, pod rygorem nieważności, zostanie wprowadzona w formie pisemnej, w formie aneksu do Umowy.
Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) podpisze oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na prawidłowe wykonanie zamówienia.
b) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed określonym w Zapytaniu ofertowym dniem upływu terminu składania ofert, co najmniej:
1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 8 000 000 zł netto oraz co najmniej 1 robotę budowlaną na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł netto, wraz z potwierdzeniem, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i należycie wykonane, ukończone i odebrane.
W tym zakresie Zamawiający oczekuje wypełnienia Załącznika do Formularza ofertowego p.n.: ,,Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia" oraz załączy dowody, że w/w zamówienie zostało wykonane należycie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:
a) złoży oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b) posiada opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 zł ważną na dzień składania ofert.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia.
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych powyżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
W związku z tym, że roboty budowlane będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest również zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
1. Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych
z dnia 21 grudnia 2020 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o których mowa w ust. 1.
3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Źródła finansowania.
1. Zamówienie jest realizowane w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu ,,Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego: nr RPKP.04.05.00-04-0003/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.5. Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100% cena netto:
cena minimalna ze złożonych ofert
------------------------------------------------------ x 100 (waga kryterium)
cena oferty badanej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Karolina Czaplewska
tel.: 733533212
e-mail: projekty@roee.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.